1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя черв. 13

Наукові читання, приурочені 75-річчю професора Я.С. Калакури

PDF Друк E-mail

 

Наукові читання, приурочені 75-річчю професора Я.С. Калакури


28 листопада 2012 р. у Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії відбулися наукові читання «Методологічні, історіографічні, історіософські проблеми сучасного українознавства», приурочені до 75-річчя доктора історичних наук, професора Я.С.Калакури. У рамках відзначення ювілею відбулася презентація та обговорення наукових та навчально-методичних праць Я.С.Калакури, виданих впродовж 2012 р.:

«Українознавче дослідження: теорія та методологія». Навч.-мет. посіб. – Тернопіль, Джура, 2012;

«Українська історіографія». Курс лекцій. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Ґенеза, 2012;

«Україна від найдавнішого часу – ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання». Кн. 1. – Київ-Чернівці- Тернопіль, 2012.

В їх обговоренні та пошуку шляхів розв’язання наукових і практичних проблем розвитку сучасного українознавства взяли участь директор ННДІУВІ д.ф.н., проф. П.П.Кононенко, науковці інституту: к.і.н., доц. Л.К.Токар, д.і.н., проф. В.Д.Баран, д.і.н., проф. В.К.Борисенко, д.і.н., проф. М.В.Гримичд.філос. н. Т.П.Кононенко, к.і.н. О.Б.Ярошинськийк.і.н. Ю.С.Фігурний, Я.П.Гоян та ін.; професори історичного факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка д.і.н. М.Г.Палієнкод.і.н. Ю.М.Сорока і сам ювіляр д.і.н. Я.С.Калакура.

У виступах особливо наголошувалося на ролі та значенні праць Я.С.Калакури у розвитку теорії й практики наукового пізнання українства – сучасного українознавства.

Професійно студіюючи упродовж десятиріч українську історіографію, джерелознавство, працюючи в царині українознавства, займаючись підготовкою наукових кадрів, відгукуючись на суспільні виклики, Я.Калакура переконався в необхідності підсумувати як власний доробок, так і надбання попередників і створити узагальнюючу працю, безпосередньо присвячену теоретико-методологічним засадам та методиці наукових досліджень в галузі самопізнання й самотворення українського народу. Посібник «Українознавче дослідження: теорія та методологія», систематизуючи багаторічні студії Я.Калакури в галузі українознавства, успішно вирішує ці завдання. У ньому ґрунтовно і переконливо розкривається новітня концепція українознавства як інтегративної системи наукових знань про Україну та світове українство, визначається її історико-гносеологічний, системний та міждисциплінарний характер, висвітлені теоретико-методологічні засади.

Вагомий внесок Я.Калакури у формування основ науки, визначення її джерельної, історіографічної та теоретико-методологічної бази, розробленні дослідницького інструментарію, осмисленні історії становлення та етапів розвитку українознавчої думки, напрацювань попередників у цій галузі.

Значення його спадку вирізняється не лише переконливістю аналізу фактів і подій, аргументованістю і логікою викладу матеріалу, а, в першу чергу, виявом нахилу автора до розкриття першопричин існуючих проблем та визначення методологічних основ процесу їх пізнання й вирішення. Коли ж акцентувати увагу на найбільш загальному і характерному для наукових студій професора, то, неодмінно впадає в очі системність, єдність історичного, світоглядного, матеріального і духовного начал в людському бутті, в процесі його самопізнання.

Зосередження уваги на особливостях творчого методу Я. Калакури тим важливіше, оскільки саме цей аспект у розвитку науки: по-перше, завжди був, є і буде визначальним як для розвитку цілого, так і будь-якої його складової (галузі); по-друге, тому, що його значення в людському житті з часом стає все більш відчутним. У той же час доводиться визнати, що усвідомлення і практичне його застосування в широкому сенсі у нашому житті виявляється ще далеко не завжди. І шкода від того особливо відчутна в галузях науки, освіти, виховання, в політиці, державотворенні й в суспільних процесах.

Принципово важливою стала участь Я. Калакури у підготовці молодих науковців українознавців (здобувачів, аспірантів і докторантів), у читанні лекцій на курсах підвищення кваліфікації.

У цьому сенсі особливо вагомі його науково-методичні розробки – поради молодим науковцям, зокрема такі, як: джерелознавчі аспекти сучасного українознавства; класифікація та ідентифікація джерел з українознавства; методологічний інструментарій українознавця; джерельний потенціал новітнього українознавства; методика опрацювання джерел і літератури в українознавчому дослідженні, на базі яких підготовлений посібник «Українознавче дослідження: теорія та методологія».

Головна особливість другого видання курсу лекцій «Українська історіографія» полягає в тому, що Я. Калакура багато уваги приділив висвітленню питання розвитку сучасної історичної науки та переосмисленню міфів радянської історіографії. Зокрема, він вперше науково обґрунтував періодизацію української історіографії. Більше того, Я. Калакура показав її тісний зв'язок з становленням та розвитком українознавства. Саме Я. Калакура вперше звернув увагу на тенденцію об’єднання зусиль і консолідацію істориків материкової України і української діаспори навколо національно-державницької ідеї, формування своєрідної соборності національної історичної думки та її інтеграції в європейський та світовий історіографічний простір.

У процесі обговорення праць Я. Калакури учасники обмінялись думками щодо їх високого теоретико-методологічного та практичного значення. Сподіваємось, що вони з цікавістю будуть сприйняті всіма, кому небайдужа доля України, хто цікавиться її історією і культурою, бере участь у наукових дослідженнях.

Директор ННДІУВІ П.П. Кононенко висловив пропозицію висунути наукові праці Я.С. Калакури на здобуття Державної премії.

Таким чином, проведення таких заходів, зокрема наукових читань, має велику практичну цінність як для учасників обговорення, так і для запрошених гостей, оскільки стимулюють розвиток сучасного українознавства та популяризують його нові здобутки.

Д.Толочко, к.іст.н., науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства

 
© Всі права захищені
test