1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя бер. 29

Звіт еф. наукові відділи

Відомості про найбільш ефективні наукові підрозділи, їх напрями діяльності,

роботу з замовниками

Метою діяльності відділу філософсько-психологічних проблем українознавства є реалізація прикладних досліджень з філософсько-психологічної проблематики українознавства; здійснення збору, вивчення, оцінки, аналізу і узагальнення вітчизняних та зарубіжних матеріалів філософсько-психологічного спрямування відповідно до основних напрямів діяльності Інституту; організація підготовки та підвищення кадрів-українознавців (докторантів, аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації) для системи освіти України і українознавчих структур іноземних держав; впровадження українознавчих матеріалів в Інтернет-мережу, створення електронних журналів та ін.

Протягом 2010 року в межах виконання науково-дослідної теми «Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в гуманітарному просторі України» відділ філософсько-психологічних проблем українознавства був залучений до таких прикладних розробок та напрямків діяльності:

· науково-педагогічний проект «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів»;

· виклад у вільний доступ через світову мережу Інтернет журналу «Українознавство»;

· розробка теорії української світової ідентичності у межах інноваційних досліджень у гуманітарній сфері України та вивченні теорії світових ідентичностей;

· створення «Лабораторії теорії і практики перекладу», одним з напрямків діяльності якої є долучення видання «Українознавство» до системи SCOPUS;

· проведення семінарів, організація та головування на конференціях та круглих столах та ін.

 

Метою діяльності відділу інноваційних технологій є впровадження досягнень новітніх технологій в освіту, зокрема, в українознавчі дисципліни.

Основними напрямами діяльності відділу є такі:

1. Участь у створенні наукового та навчально-методичного комплексів для підвищення кваліфікації учителів з українознавства та української словесності України і зарубіжжя.

2. Підготовка фахівців з українознавства та предметів українознавчого циклу з використанням інноваційних засобів, зокрема, дистанційного навчання; особливий акцент – міжнародне співробітництво у межах загальноінститутської розробки концепції підготовки фахівців за кордоном та створення відповідних навчально-методичних комплексів.

3. Створення та технічна підтримка діяльності медіа та інших електронних ресурсів ННДІУ, зокрема Інтернет-сайту інституту «Українознавство» (http://www.rius.org.ua) та Інтернет-журналу відкритого доступу «Українознавство» (http://www.ualogos.kiev.ua).

4. Створення електронної бібліотеки видань працівників ННДІУ на сайті Інституту.

5. Комп’ютерне, програмне та технічне забезпечення роботи ННДІУ.

 

Робота відділу «Мова як українознавство» визначається виконанням держбюджетної теми ««Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в гуманітарному просторі України» (аспект відділу: «Формування української мовної ідентичності в сучасному освітньому просторі»).

Мета діяльності – дослідження особливостей формування української мовної ідентичності в сучасному освітньому просторі; створення науково-методичних матеріалів, оригінальних підручників та посібників з української мови та українознавства; адаптація і впровадження здобутків науково-дослідної діяльності відділу у практичний обіг усіх ланок освітньо-виховної сфери. Серед перспективних напрямів науково-дослідної роботи відділу окреслено такі:

· проведення експериментальних та моніторингових досліджень мовного середовища в освітньому просторі, якості підручників з української мови та навчально-методичних комплектів, узагальнення їх результатів у вигляді наукових статей;

· розробка науково-методичних рекомендацій, програм та курсів викладання української мови в системі українознавства на всіх освітніх рівнях;

· розробка дистанційного курсу «Українознавчі засади філології»;

· підготовка лекцій-презентацій, дидактичних матеріалів з проблем українознавчої мовної освіти для аспірантів та слухачів курсів підвищення кваліфікації, їх апробація в навчальному процесі;

· розробка концепції і підготовка рукописів підручника «Українська мова» для учнів 11 класу, робочих зошитів «Мова і розмова», методичних рекомендацій для вчителів з метою реалізації українознавчого компонента в різних змістових лініях мовної освіти на прикладі конкретного навчально-методичного комплекту;

· розробка концепції електронного підручника з української мови на українознавчій основі;

· вивчення змістового наповнення підручників з української мови для шкіл діаспори як засобу формування української мовної ідентичності;

· опрацювання підручників з української мови для ЗНЗ різних авторських колективів з метою виявлення в них реалізації психологічної складової мови як засобу самопізнання та самотворення особистості; динаміки застосування психологічних методик;

· організація спільних семінарів, конференцій, конгресів з представниками освітніх та наукових кіл України та зарубіжжя.

 
© Всі права захищені
test