1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя бер. 29

Звіт молоді вчені

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність

студентів, молодих учених


Безсмертна Н. С., аспірантка денної форми навчання ННДІУ, здійснювала виконання дисертаційного дослідження «Філософські та лінгвоукраїнознавчі аспекти комунікації в Інтернеті». Метою роботи є розкриття ролі інтернет-комунікації як фактора розвитку знань про українознавство.

На основі дослідження комунікації в Інтернеті було зроблено висновок, що питання українознавчого характеру є сьогодні актуальними у комунікативних сферах, пов’язаних із використанням цифрових технологій, зокрема в Інтернет-середовищі. Значна кількість користувачів, що беруть участь у процесі обговорення тих чи інших українознавчих питань, разом із широким спектром поглядів комунікантів дають підстави класифікувати українознавчі питання як такі, що викликають найбільший інтерес та зацікавлення в українському сегменті Інтернет-комунікації.

Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях відділу «Мова як українознавство» ННДІУ, а також були висвітлені на Міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному часопросторі» – Київ, 21-22 жовтня 2010 р.

Карпенко Н. С., науковий співробітник відділу «Мова як українознавство», здійснювала виконання індивідуального наукового дослідження «Мова як чинник національної консолідації (на прикладі України)». Мета роботи – проведення соціально-філософського аналізу мови як чинника національної консолідації в єдності класичної, некласичної та постнекласичної парадигм вивчення. Під час проведеного дослідження було виокремлено концептуальні положення щодо мови та її взаємозв’язку із суспільними і державотворчими процесами. Зокрема, у висновках зазначено, що у державотворчих процесах українська мова відіграє значну конструктивну роль, інтегративний потенціал якої може розглядатися як суттєвий для утвердження України як цілісного соціального організму. Додаткової актуальності це питання набуває в контексті сучасного українознавства.

Основні положення індивідуальної наукової роботи висвітлені на Міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство у світовому гуманітарному часопросторі» – Київ, 21-22 жовтня 2010 р. Результати роботи відображені також у статті: Роль мови в системі чинників консолідації українського суспільства // Сьогодення українського мовного середовища. Вип. 2. – К., 2010. – С. 58 – 67.

Кравченко О.В., аспірантка ННДІУ заочної форми навчання, науковий співробітник відділу, в межах виконання дисертаційного дослідження «Історії та діяльність шкіл українознавства за кордоном», здійснювала комплексний аналіз проблем функціонування української мови в системі освіти і науки української західної діаспори, освітньої ролі громадських організацій українського зарубіжжя. Мета дослідження також полягала у вивченні взаємозв’язку шкіл українознавства США з освітніми закладами України та з’ясуванні значення цих відносин у розвитку українського освітньо-культурного простору. На основі вибірки матеріалів за темою дисертації склала анкети для вчителів діаспори з метою дослідити сучасний стан української освіти за кордоном й визначити наявні проблеми у цій сфері; здійснювала також аналітичне опрацювання перших результатів опитування й електронне листування з учасниками моніторингу.

За результатами індивідуальної науково-дослідної роботи підготувала до друку наукове видання «Школи українознавства й освітня діяльність українських громадських організацій США» (редагування і постдрукарські роботи), статті: Шкільна Рада при Українському Конгресовому Комітеті Америки // Рідна школа. – Нью-Йорк, 2010. – № 1 (155). – Лютий. – С. 11 – 15; Школи українознавства у світлі діяльності українських громадських організацій Великобританії / Український вимір. Збірник матеріалів 4 Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: погляд із ХХІ століття». Випуск 3 (8). – Ніжин, 2010. – С. 58 – 62.

Основні положення індивідуальної наукової роботи апробовано під час участі у Міжнародному конгресі «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» (м. Львів); 2 Міжнародних конференціях та 1 круглому столі з освітньої та українознавчої проблематики.

Клименко Н.М. , аспірантка заочної форми навчання, молодший науковий співробітник відділу, здійснювала виконання дисертаційної роботи на тему «Історіографія українознавчого вивчення Чернігівщини 2 пол. ХІХ ст.». У межах дослідження підготовано 2-й розділ роботи, у якому аспірантка зосередила увагу на розкритті українознавчої спадщини представників інтелігенції Чернігівщини (М. Маркевича, Б. Грінченка, П. Куліша, О. Шишацького-Ілліча).

На базі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького доцент Шляхова В.В. створила студентську експериментальну проблемну групу «Українознавче наповнення шкільної мовної освіти». У 2010 р. виконано і подано на Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених науково-дослідну роботу (Біт-Давід М.).

Відділом інноваційних досліджень здійснюється робота з аспірантами ННДІУ, а саме проведення навчальних занять з аспірантами на теми: «Наукові та інноваційні завдання українознавства ХХІ ст. Дистанційна освіта в ННДІУ», «Навчальний чат з українознавства», «Тестування з українознавства» (заввідділом Варзар Т.М.; к.і.н. Дідух Л.В.). Крім того, к.і.н. Дідух Л.В. є науковим керівником аспірантки першого року навчання М.Бондаренко.

 

Наукові доробки аспірантів відділу філософсько-психологічних проблем українознавства:

1. Внуковська-Місталь О. Французько-український культурно-мистецький проект «Замок мистецтв», реалізований Французько-українською асоціацією м. Париж, Українською школою мистецтв в м. Париж, Освітянською асоціацією Нормандії м. Руан.

2. Лєбєдєв В.О. Тема дисертаційного дослідження: «Бердичівщина як об’єкт українознавчих досліджень ХІХ ст.». Опубліковані статті: Бердичівська земля в історико-регіональних дослідженнях // Українознавство. – К., 2010. – №1. – С.223-228. Виступ на конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» з доповіддю «Історія м. Бердичева у ХVІ – ХVІІ ст.: українознавчий аспект (від Великого князівства Литовського до Російської імперії)».

3. Хмель О.М. Тема дисертаційного дослідження: «Україна в світлі наукової концепції суспільства ризику Ульріха Бека». Виступ на конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» з доповіддю «Націоналізм – концепція культурної ідентичності нації».

4. Гаврилюк Г.М. Тема дисертаційного дослідження: «Формування цілісних орієнтацій студентської молоді Поділля». Виступ на конференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» з доповіддю «Гендерний аспект у процесі формування ціннісних орієнтацій студентської молоді».

5. Мошик О.В. Тема дисертаційного дослідження: «Роль вищих навчальних закладів Чернігівщини у формуванні української інтелігенції (20-30 рр. ХХ ст.)». Виступ наконференції «Українознавство у світовому гуманітарному просторі» з доповіддю «Роль професорсько-викладацького складу ВНЗ Чернігівщини у формуванні української інтелігенції 30-х років ХХ ст.».

Наукові доробки молодих учених відділу філософсько-психологічних проблем українознавства:

к.і.н. Лєбєдєва Ю.О.:

1. Українська державницька ідея в українознавчих студіях 1920-30 рр. (підготовка до друку монографії).

2. Державницький сегмент наукових досліджень в радянській Україні: від згортання до заборони // Українознавство. – 2010. – № 4. – C.133–138. (0,6 у.д.а.).


к.філос.н. Ільїна Г.В.:

1. Гуманізм як автентичність: людина vs особистість // Григорій Сковорода та Фетхуллах Гюлен: своєчасність традицій гуманізму / Матеріали конференції. – К., 2010. – С. 124–129 (0,45 у.д.а.).

2. Біномінальність економічної ідентичності: концептуалізація проблеми // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: матеріали III Міжнародних філософсько-економічних читань. – Львів, 2010. – С. 385–390 (0,5 у.д.а.).

3. Обдарованість в «постелітарному» суспільстві // Еліта і обдарованість: точки перетину: Матеріали міжнародної

науково-практичної конференції (22-23 грудня 2010 р.). – К., 2010. – (0,5 у.д.а.).

У 2010 році:

- закінчено і представлено до захисту дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за напрямком 09.00.12 – українознавство (філософські науки) Лукашенка В.В. "Методичні засади загальнодержавної сертифікації якості українознавчого дискурсу";

- на стадії завершення дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за напрямком 09.00.12 – українознавство (філософські науки) Іванця А.В. "Кримське питання в діяльності українських державних утворень Української національно – визвольної революції (1917 – 1920 рр.)".

У грудні 2010 р. молодший науковий співробітник відділу української етнології Шостак М.В. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за напрямком 09.00.12 – українознавство (історичні науки) «Утворення Київської Русі: українська історіографія (ХХ-ХХІ ст.)».

Рекомендовано до захисту кандидатську дисертацію наукового співробітника відділу української етнології Наливайка С.С. на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за напрямком 09.00.12 – українознавство (історичні науки) на тему: «Проблеми русько-хозарських взаємин у контексті українознавства».

У 2010 р. аспірантами і молодими вченими відділу української етнології опубліковано:

1. Бондаренко А. Культ воїна-звіра в Київській Русі // Українознавство. – 2010. – № 2.– С. 209-214.

2. Бондаренко А. Культ воїна-звіра в козацьку добу // Українознавство. – 2010. – № 3.– С. 220–223.

3. Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України // Українознавство. – 2010.– № 1.– С. 183-187.

4. Крисаченко В. С., Дякова О. В. Вплив внутрішньополітичного середовища Кримськотатарської громади на АРК // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 140–143.

5. Кухар В.В. Вивчення язичницьких вірувань прадавніх українців у контексті українознавства // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 290-296.

6. Лєбєдєва (Шакурова) О. В. Проблема етногенезу українського народу в працях Л. Залізняка // Магістеріум. – 2009. – № 36.– Археологічні студії. – С. 75-79. (Опублікована в 2010 р.).

7. Лєбєдєва (Шакурова) О. В. Проблема етногенезу українців в українознавчих дослідженнях кінця ХІХ – поч. ХХІ ст. // Українознавство. – 2010.– № 1.– С. 68-72.

8. Наливайко С. Хозарія і Русь в історичній концепції Михайла Брайчевського // Українознавство. – 2010.– № 3.– С. 69–72.

9. Федоренко О.А. Україна як геополітична реальність: рецензія на книгу В. Крисаченка «Україна: природа і люди» // Науковий вісник Українського Університету. Том ХУ. – Москва, 2010. – С. 178––183.

10. Шакурова О.В. «Повість минулих літ» як важливе українознавче джерело про походження українського народу // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 186-189.

11. Шакурова О.В. Питання генези, розвитку та становлення ранньосередньовічної, пізньосередньовічної та трипільсько-арійської концепцій походження українського народу в дослідженнях Н. Юсової, Л. Залізняка та П. Толочка // Українознавство. – 2010. – № 2.– С. 199–204.

12. Шостак М.В. Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавчий альманах. – Вип. 2. – К., 2010. –318 с. – С. 142-145.

13. Шостак М.В. Проблема Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях ХІІ-ХІХ століть // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 189-192.

14. Шостак М.В. Стан наукового опрацювання утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях ХХ – початку ХХІ століття // Українознавство. – 2010. – № 2.– С. 204-209.

У відділі історичних памяток один аспірант і два здобувачі працюють над проблемами: «Українське селянство другої половини XVI століття – першої половини XVIІ століття (на матеріалах Волині)» (Сафонкіна О.Л.); «Демографічна криза на Волині в середині і другій половині 17ст.» (Висотін М.Б.); «Населення Київської та Волинської земель у посольській службі Великого князівства Литовського до Кримського ханату з другої половини XV ст. до 1569 р.» (Безпалько В.В.). Аспіранти відділу у 2010 році здійснювали евристичний пошук документів у ЦДІАК України, їх відбір, копіювання, комп’ютерний набір та археографічне опрацювання текстів.

В контексті основних завдань та змісту НДР «Національна культура в системі українознавства» наукові співробітники відділу культури виконуються 5 дисертаційних досліджень:

1) Горенко Л.І. «Національна еліта України кінця XVIII – першої половини XIX ст. в контексті розвитку української культури» на здобуття наукового ступеня доктор культурології за спеціальністю: 26.00.01 – теорія та історія культури;

2) Новосад С.О. «Феномен особистості сучасного українця в системі українознавства» на здобуття наукового ступеня кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство;

3) Безущак С.М. «Календарні свята українців Тернопільщини другої половини XX– початку XXI ст.» на здобуття наукового ступеня кандидат історичних наук за спеціальності 09.00.12. – українознавство;

4) Коткова М.В. «Формування медіа-культури вчителів художньо-естетичного профілю в післядипломній освіті» на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук за спеціальністю: теорія професійної освіти – 13.00.04.

Інноваційна діяльність аспірантів ННДІУ:

· розробка нових напрямків досліджень з урахуванням надбань українознавчої науки на сучасному етапі;

· обгрунтування доцільності виконання дисертаційних досліджень за індивідуальними темами;

· розширення та оновлення історико-джерельної бази українознавства, а також виявлення нових пріоритетних тематичних розробок;

· підтвердження міждисциплінарного інтегративного методу-підхіду до українознавчих досліджень;

· впровадження новітніх теоретико-методологічних засад українознавчої парадигми історії – теорії – практики.

У 2010 році аспірантами, молодими вченими, іншими науковцями ННДІУ, на підставі результатів науково-дослідної діяльності попередніх років проведено допроектне дослідження, обґрунтовано доцільність та розроблено і передано для розгляду в Адміністрацію Президента України проект "Якісна рівноправна безперервна мовна освіта в Україні", Проект "Моделювання освітнього середовища закордонних українських навчальних закладів" на базі Міжнародної української школи.

 
© Всі права захищені
test