1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя бер. 29

Звіт описи розробок

 

Описи найбільш важливих розробок, відкриттів, робіт із значним економічним і соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів, підтвердженою відповідними актами (довідками) використання у виробництві та навчальному процесі, даними щодо одержання економічного, соціального ефекту

 

1. Назва розробки: Інтернет-журнал «Українознавство»

Автори:

Кононенко Т.П. – заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу філософсько-психологічних проблем українознавства, науковий керівник теми, заступник головного редактора друкованого наукового фахового видання «Українознавство»; Коробова С.М. – заступник керівника-редактора, науковий співробітник; Варзар Т.М. – завідувач відділу інноваційних досліджень; Ренке Т.Л. – завідувач відділу парадигмальних досліджень, відповідальний редактор друкованого наукового фахового видання «Українознавство»;Мельниченко О.А. – завідувач відділу науково-технічної інформації; Терлецький В.М. – старший науковий співробітник; Сіренко Ю.П. – науковий співробітник; Таровська О.А. – науковий співробітник; Петрук В.М. – науковий співробітник; Лукашенко А.В. – молодший науковий співробітник Кримської філії.

Основні характеристики, суть розробки:

1.Електронне фахове видання – документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

2.Видання започатковується з метою досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в знання.

Патентно-, конкурентоспроможні результати:

Титульний файл у форматі HTML, у якому наводяться: вихідні відомості (назва Видання, надзаголовкові та підзаголовкові дані, відомості про відповідального редактора, вихідні та випускні дані, мінімальні системні вимоги, індекс УДК, номер ISSN, знак охорони авторського права, анотація), список членів редакційної комісії, тематика згідно з чинним переліком галузей наук, посилання на постанову ВАК України про включення Видання по переліку наукових фахових видань України; індексний файл у форматі HTML, у якому наводиться зміст Видання з гіпертекстовими посиланнями на повні тексти статей; структурований текстовий файл з бібліографічними описами статей (укладаючи їх реферати, анотації або резюме) українською, російською та англійською мовами; файли з текстами статей у форматі HTML або PDF. Графічні матеріали представлені у форматі GIF або JPG. Тексту статті мають передувати її назва, автор(и) та реферат (анотація, резюме).

Порівняння зі світовими аналогами: Відсутні.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Внаслідок викладу у світову мережу «Інтернет» електронної версії журналу «Українознавство» і за допомогою обробки відповідних статистичних даних створено принципово нову мережу обігу наукового матеріалу українознавчого спрямовування з метою дослідження зацікавленості з боку світового співтовариства українознавством.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: Результати розробки мають широко використовуватись світовою українською спільнотою.

Стан готовності розробок: Розробка завершена. Постійно оновлюється в Інтернет-середовищі.

Результати впровадження: Ведення обліку статистичних даних щодо відвідувань електронного журналу «Українознавство» (див.додаток № 1).

 

2. Опис найбільш важливої розробки з науково-дослідній теми «Українська повсякденність ХVІ – ХVІІ ст.: джерелознавчий вимір».

Вперше у вітчизняній науковій практиці застосовано метод ВІС (відновлення історії родини). На основі фронтального вивчення джерела масового характеру, яким є актові книги гродських і земських судів Волині XVI – першої половини XVIІ ст., розроблено більше 400 родовідних структур (деякі включають по 20-30 окремих сімей) волинської шляхти, а також структури родин-домогосподарств тогочасного селянства. Зазначені реконструкції проведено не на метричних книгах, як це прийнято у світовій науковій практиці, оскільки в українських землях метричні книги були заведені значно пізніше. Реконструкцію проведено на основі зовсім іншого джерела, а саме на документах актових книг гродських і земських судів Волині зазначеного періоду. Тож, відповідаючи світовій дослідницькій практиці, аналогів проведеної роботи не існує.

 

3. Назва розробки: «Психолого-педагогічне консультування on-line»

Автори:

Таровська О.А. – керівник центру, науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства; Зеленчук Л.І. – практичний психолог, молодший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства; Рибарук О.І. – молодший науковий співробітник Філії «Гуцульщина».

Основні характеристики, суть розробки:

1. Вперше започатковано створення центру психолого-педагогічного консультування для закордонних українських навчальних закладів на базі ННДІУ з використанням сучасних Інтернет-технологій.

2. Центр створений для забезпечення проведення психолого-педагогічної діагностики та надання відповідних рекомендацій для учнів та педагогів Міжнародної української школи за допомогою сучасних Інтернет-технологій, а також для надання наукового керівництва та теоретичних і методичних рекомендації при проведенні індивідуальної психолого-педагогічної діагностики та консультування учнів, педагогів та батьків учнів закордонних українських навчальних закладів.

Патентно-, конкурентноспроможні результати:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Концепція науково-педагогічного проекту «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів», автори Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю. від 08.12.2010 №35994

Порівняння зі світовими аналогами: відсутні.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Внаслідок створення технологічної підтримки для використання Інтернет-технологій у психолого-педагогічному консультуванні для закордонних українських навчальних закладів відкрито принципово нові можливості для психологічної підтримки навчально-виховного процесу в українських школах за кордоном.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: Результати розробки можуть широко використовуватись світовою українською спільнотою.

Стан готовності розробок: Завершено перший етап розробки. Створено форум, електронне анкетування, які розміщені в Інтернет-середовищі.

Результати впровадження: Розробка пройшла перший підготовчий етап, але вже на цьому етапі ще не анонсоване анкетування викликало інтерес української громадськості з різних областей України (див. додаток № 2).


4. Назва розробки «Український етнос у світовому часопросторі»

Автори: д.філол.н. Кононенко П. П., чл.-кор. НАН України, д.і.н. Баран В. Д.; д.політ.н. Калакура О. Я.; к.і.н. Фігурний Ю. С.; д.філос.н. Ятченко В. Ф.

Основні характеристик, суть розробки: Вперше у вітчизняному українознавстві здійснена спроба проведення фахового наукового аналізу найважливіших концепцій щодо перспектив розвитку українського етносу у світовому часопросторі.

Патентно, конкурентноспроможні результати: Дослідження та наукове осмислення ролі і місця українського етносу у світовому часопросторі надасть реальну можливість вченим-українознавцям зрозуміти й обґрунтувати об’єктивні закономірності цивілізаційних процесів, які невідворотно охопили всю, таку багатоманітну, але разом з тим таку єдину і неповторну людську цивілізацію на земній кулі на початку Третього тисячоліття, визначити й детермінувати в перебігу цих подій і явищ гідне місце та авторитетну роль України і українців.

Порівняння зі світовими аналогами: Аналоги у світовій практиці відсутні.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Внаслідок викладу у світову мережу «Інтернет» електронної версії журналу «Українознавство» і за допомогою обробки відповідних статистичних даних створено принципово нову мережу обігу наукового матеріалу українознавчого спрямування щодо дослідження феномену етносу в світовому контексті.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки: Результати даної НДР можуть бути використані в Україні як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях, насамперед у галузях освіти, науки, культури, в середніх та вищих навчальних закладах; у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації освітянських кадрів.

Стан готовності розробок: Основні положення розроблені повністю й оприлюднені у фахових виданнях і публікаціях.

Результати впровадження: Здійснення та виконання НДР дало можливість вченим-українознавцям створити нові типи шкільних програм, методичні рекомендації, підручники й посібники з питань, присвячених минулому, сьогоденню та майбутньому українського народу.

 

 
© Всі права захищені
test