1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Звіт конкурентноспроможні

Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології

за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки


1. Актуальною потребою часу є всебічне виховання громадян України із гуманістичним інвайроментальним світоглядом, здатних любити свій терен, народ, екстраполюючи цю любов на увесь Світ, Природу, Людство. Дослідження має на меті аналітичне вивчення природних чинників, які формували з давніх часів світоглядні засади українського етносу, і осучаснення цих надбань та адаптацію їх до умов урбаністичного середовища. Природно-філософський підхід як наукова інтегративно-інформаційна система в межах теорії наукового українознавства є фундаментом вивчення природних чинників і методичним інструментарієм до побудови моделі природничої експозиції українознавчого музею, що в свою чергу сприятиме всебічному вихованню нинішніх і майбутніх гуманістичних поколінь українців.

Теорія наукового українознавства як система інтегративних знань потребує ґрунтовного вивчення етноформуючого впливу українського природного довкілля. Національне природне і соціоприродне довкілля на всіх етапах свого становлення має визначальний вплив на ґенезу українського соціокультурного середовища. Природно-філософський підхід наукового українознавства сприяє осмисленню надбань минулого традиційного співіснування української людності з Природою, що являє собою наукове обґрунтування діяльності зі збереження національних надбань в природній і культурній формі (національні парки, сучасна обрядовість, символіка, традиційний здоровий спосіб життя та інші вияви оригінальної природності українців), як безпосередньої системи самого буття українців.

Отримані результати стануть фундаментом розвитку всіх галузей науки й освіти, зокрема історії, філософії, археології, антропології, мово-, літературо-, культуро- і релігієзнавства, педагогіки, права, ідеології перспективного розвитку державотворення та громадського суспільства, місії й реальної ролі Українства у майбутньому.

Дослідження ННДІУ стали основою створення: концепції національної освіти, її Державного стандарту; концепції українознавства як науки, навчального предмета й інтегративної всіх навчально-виховних предметів; концепції створення та діяльності українознавчих інститутів (в Україні та за її межами), а також кафедр і центрів у ВНЗ. Це відзначено отриманими патентами.

2. На підставі документальних джерел розроблено методику та методологію реконструкції родинних структур різних верств населення Волині XVI-XVII ст., які відповідають світовим аналогам і можуть успішно конкурувати з існуючими cвітовими методиками. На основі віднайдених виконавцями проекту документальних джерел встановлено структуру української родини XVI-XVII ст. На підставі класифікаційної схеми британського дослідника Пітера Ласлетта проаналізовано родинні структури різних верств населення Волинського регіону, зокрема шляхетські, селянські, міщанські, завдяки чому встановлено їхню типологію. На вітчизняних матеріалах дане дослідження проведено вперше. Результати можуть бути використані в навчальному процесі при викладанні курсів історії України, спеціальних історичних дисциплін, методики наукових досліджень. Апробація здійснювалась на базі ННДІУ та Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Проект «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів», в межах якого:

А) створений вітчизняний універсальний комплекс інноваційних інформаційних, організаційно-технічних технологій і комп’ютерних ON, OFF Line програмних продуктів, які достатні для здійснення викладання, навчання, підготовки і проведення загальнодержавної сертифікації з рівнів володіння української мови та українознавства (та з інших навчальних дисциплін) у відповідності до сучасних світових і європейських освітніх стандартів навчання, викладання та моніторингу якості освіти на засадах стандартизованого на загальнодержавному рівні комп’ютерного тестування і максимальної комп’ютерної автоматизації об’єктивних і суб’єктивних методів контролю якості знань, умінь та навичок здобутих у навчальному процесі;

Б) розроблені дистанційні курси «Українознавство» та «Українознавчі засади філології»;

В) електронний журнал «Українознавство»;

Г) проект навчально-методичного комплексу з української мови та українознавства.

Розроблена в межах виконання НДР програма «Українська наукова мова» – спільний проект Інституту української мови НАН України та Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. Вона має універсальний характер щодо мовної підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів різних галузей знань, спрямована насамперед на практичне оволодіння науковим стилем української літературної мови. Упродовж 2008-2009 рр. програма була апробована як спецкурс для аспірантів Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України і засвідчила високу результативність.

Проект "Якісна рівноправна безперервна мовна освіта в Україні" під патронатом Президента України В.Ф. Януковича

У 2010 році звершене допроектне дослідження, обґрунтування доцільності, розробка, і передано для розгляду у лютому 2011 року до Адміністрації Президента України проект "Якісна рівноправна безперервна мовна освіта в Україні" під патронатом Президента України В.Ф. Януковича.

Зазначений Проект ґрунтується на результатах науково – дослідної діяльності ННДІУ попередніх років з тем інституту „Створення комплексу комп’ютерних технологій для здійснення сертифікації рівнів володіння української мови та українознавства” (державний реєстраційний № 0107U002236) та „ Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення ” (державний реєстраційний № 0104U003351), а також у межах робочих тем ННДІУ.

Основні стратегічні принципи і положення Проекту мають бути відображені у вигляді змін та доповнень (або повною заміною) тексту останньої редакції «Концепції державної мовної освіти», ухваленої Указом Президента України від 15 лютого 2010 року №161/2010.

Ідея Проекту – проголосити та реалізувати вперше в Україні та інших країнах світу принцип рівноправності мов через чітке окреслення стратегії держави щодо рівноправногопідходу в Державному (Президентському) стандарті до навчання, викладання та оцінювання української мовної освіти з будь-якої мовияка введена державою в український освітній простір: англійської, арабської, білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, іспанської, китайської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської, української, французької, японської та інших. Такий, уперше проголошений Президентом України, принцип рівноправності мов у сфері мовної освіти повністю відповідає Конституції України, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», Рамковій конвенції про захист національних меншин, політиці Ради Міністрів Європи з мовної освіти та Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти: навчання, викладання та оцінювання (ЗЄР) Ради Європи, – розробленим і прийнятим представниками країн-учасників Європейського Союзу. Нова парадигма рівноправності мов у безперервній мовній освіті, безсумнівно, буде схвально підтримана і прийнята Всеукраїнським з’їздом працівників освіти, який за пропозицією Президента України має відбутися вже у 2011 році.

Довідка 1. Перелік мов подано в порядку відповідно до українського алфавіту, як того вимагають правила міжнародного процедурного етикету. Перелік складено на підставі чинних нормативно-правових документів МОН України та Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин». Зауважимо з приводу недоліків переліку, запозиченого з тексту вищезазначеного Закону України щодо назв деяких мов. Наприклад, у Греції користуються державною мовою, яка має сучасну назву – новогрецька, а не грецька. В Ізраїлі до назви «єврейська» належить певна група мов та діалектів, серед яких є, наприклад, ідиш. В Ізраїлі законодавством визначено державними дві мови – іврит та арабську. Зазначене свідчить про неповажливе ставлення до вказаних мов або фахову некомпетентність автора (авторів) переліку, що є неприпустимим для державного документа.

Довідка 2. В Україні вивчаються понад 15 мов, серед яких європейські, азіатські, східні, слов’янські, близькосхідні. Перше місце серед них посідає англійська мова – 75% учнів в Україні вивчають англійську мову як предмет. Перелік є постійно відкритим для змін і доповнень та може як зменшуватися, так і збільшуватися, залежно від визначення державою доцільності або недоцільності введення тієї чи іншої мови в український освітній простір.

Мета Проекту – забезпечити однакову якість освіти для будь-якої мови в українському освітньому середовищі на кожному та на всіх ступенях безперервної освіти: дошкільної, шкільної (початкової, базової, старшої), вищої (ВНЗ, аспірантура/докторантура), післядипломної – та привести українську мовну освіту, яка базується на засадах плюрилінгвізму і мультилінгвізму, у відповідність до сучасних вітчизняних, світових та європейських стандартів і вимог мовної освіти.

Досягнення мети забезпечується єдиним визначеним Державним (Президентським) стандартом, якісним рівневим розподілом (кожному ступеню освіти належить конкретний відповідний рівень якості мови – мовної освіти) для будь-якої мови і, відповідно, однаковими вимогами до навчання, викладання та оцінювання якості освіти на кожному з рівнів та на кожному ступені безперервної освіти.


Завдяки Проекту вперше в Україні з’явиться вітчизняний сучасний інструмент загальнодержавного зовнішнього моніторингу мовної освіти у вигляді загальнодержавної сертифікації рівнів володіння мовами, що за якістю буде відповідати (а за деякими напрямами кращий) таким аналогічним міжнародним мовним сертифікаційним системам, як, наприклад: IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL – в англомовних країнах, KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom), ZD (Zertifikat Deutsch), ZOP (Zentrale Oberstufenprufung), ZMP (Zentrale Mittelstufenprufung) – у Німеччині для німецької мови, DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise), DELF (Diplome d'Etudes en Langue Francaise) – у Франції для французької; C.I.E. (Certificado Inicial de Espanol), D.B.E. (Diploma Basico de Espanol), D.S.E. (Diploma Superior de Espanol) – в Іспанії для іспанської; CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), CELI (1-5) (Certificatos di Conoscenza della Lingua Italiana ) – в Італії для італійської та інші.

Зважаючи на масштабність, інноваційність та важливість результатів такого ініційованого Президентом проекту, він гарантовано знайде підтримку та викличе бажання взяти практичну участь у Проекті з боку Ради Європи, ОБСЄ, ЮНЕСКО та інших впливових Світових та Європейських інституцій, урядів багатьох країн, діаспорян різних етносів і в різних країнах світу.

Це надасть Україні пріоритетність у нових прогресивних підходах до реалізації мовної політики Ради Європи із впровадження «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: навчання, викладання, оцінювання» та реалізації зобов’язань, взятих Україною відповідно до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Рамкової конвенції про захист національних меншин та інших міжнародних документів з цього напрямку.

Орієнтовні витрати з Проекту

Загальнодержавні витрати з Проекту складаються із загальних витрат та витрат з підготовки необхідних інформаційних, контрольних, методичних та дидактичних матеріалів для здійснення загальнодержавної сертифікації всіх рівнів володіння однією конкретною мовою.

До загальних витрат належать витрати, які не входять до затрат, віднесених до конкретної мови.

Загальні витрати:

Розробка необхідної документації Проекту, об’єднання модулів експериментальної версії і доведення УОПК «KSL» до робочого стану у режимах ON, OFF-Line, дообладнання Центрального кластерного серверного центру ННДІУ, поновлення загальних баз даних та перенесення їх у робочу версію, комп’ютерна та оргтехніка Центру тестування ННДІУ, вартість телекомунікаційного зв’язку – 1млн. 700 тис. грн.

Не загальні витрати (з розрахунку на один рівень володіння мовою для одної мови): Підготовка та занесення баз даних, інформаційних, контрольних, методичних та дидактичних матеріалів, супровід у проекті – 180 тис. грн.

Довідка 5. З урахуванням вже зробленого ННДІУ: для англійської мови – 95 тис. грн..; для української – 135 тис. грн.

Підготовка та оплата роботи експертів, їх кількість розраховується окремо для кожної конкретної мови.

Регіональні витрати:

Регіональні витрати складають витрати з організації роботи регіональних центрів сертифікації.

Регіональними центрами сертифікації можуть бути визначені будь-які навчальні заклади України за умови наявності навіть 1 комп’ютера. У разі відсутності телекомунікаційного зв’язку відповідної якості передбачено проведення сертифікації у режимі OFF-Line. У тренувальному режимі учасники сертифікації можуть використовувати УОПК ”KSL” у режимах ON, OFF-Line з домашніх комп’ютерів.

У 2010 році Національний науково-дослідний інститут українознавства за активної співпраці з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Міжнародною українською школою, вітчизняними і зарубіжними педагогами і вченими розроблена Концепція науково-педагогічного проекту "Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів" (свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію авторського права № 35994 від 08.12.2010 р.).

Нині в країнах зарубіжжя існують україномовні освітні заклади кількох основних типів: загальноосвітні з українознавчими предметами викладання; школи українознавства; цілоденні (початкові й середні) українські школи, утримувані українськими греко-католицькими і православними церквами; недільні (суботні) школи, в яких українська мова вивчається як предмет; пункти української мови; спеціальні освітні курси; кафедри і факультативи в університетах. Сучасного навчально-методичного забезпечення потребують всі ці навчальні заклади, проте методика створення і добору навчальної літератури, організація проміжного і підсумкового контролю рівня знань мають бути різними: необхідно враховувати і особливості освітньої системи країн проживання української спільноти, і тип школи.

Одна з важливих проблем, пов’язана із застосуванням українського навчально-методичного забезпечення у діаспорі, – доступність мови та дидактичного апарату підручників в умовах іншомовного середовища. Рекомендуючи до використання в ЗУНЗ навчальну літературу, фахівцям треба брати до уваги не тільки відмінність суспільних ідеалів і цінностей, але й враховувати прагматичний характер педагогіки зарубіжних країн, відмінності в організації навчального процесу (наприклад, суботні чи недільні школи та школи з 5-денним навчанням).

Саме тому набуває особливої ваги потреба всебічного вивчення освітніх потреб українців у зарубіжних країнах, визначення оптимальних складових навчально-методичного комплексу для кожного типу шкіл з метою створення максимально сприятливого освітнього середовища.


На основі визначеної мети та висунутої гіпотези розроблено і обґрунтовано завдання експерименту:

– дослідження та наукове обґрунтування освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу в закордонних українських навчальних закладах;

- визначення оптимальних складових навчально-методичного комплексу для освітнього середовища ЗУНЗ;

- розробка й застосування інноваційних технологій в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів; відпрацювання оптимальних методик тестування для проміжного та підсумкового контролю;

- створення дистанційних курсів підвищення кваліфікації для вчителів ЗУНЗ.

База експерименту: Міжнародна українська школа. У процесі проведення експериментального дослідження до участі у ньому можуть долучатися закордонні українські навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань.

Достовірність результатів забезпечуватиметься коректним використанням методик і технологій за погодженням із науковими керівниками та консультантами експерименту; якісною обробкою експериментальних даних, систематичним порівняльним аналізом специфіки освітнього середовища експериментальних майданчиків.


На основі наукових розробок НДР обґрунтовано концепції розвитку української національної культури, окреслено коло проблем щодо збереження національної ідентичності, розвитку культури в умовах урбанізації та глобалізації.

Апробація результатів НДР «Національна культура в системі українознавства» здійснювалася на базі або у співпраці з наступними державними та громадськими установами:

· Міністерство культури і туризму України;

· Міністерство освіти і науки України;

· Національна академія мистецтв України;

· Національна музична академія України імені П.І.Чайковського;

· Інститут культурології НАМ України;

· Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України;

· Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України (ІМФЕ НАН України);

· Українська конфедерація журналістів. Український видавничий консорціум. Міжнародна програма «Мистецький Олімп»;

· Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ);

· Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва імені М.Бойчука;

· Національна Всеукраїнська музична спілка;

· Національна спілка кобзарів України.

4. За опублікованими навчальними виданнями (Козлов А., Ковпік С. Методика викладання українознавства в школі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2010; Ковпік С. Курсова робота з українознавства: методичні поради для студентів другого курсу спеціальності «Українська мова та література і українознавство». – Кривий Ріг, 2010) ведуться заняття в Криворізькому державному педагогічному університеті за спеціальністю «Українська мова та література і українознавство».

Результати роботи НДР можуть використовуватись при розробленні державної політики та цільових програм у гуманітарній сфері; у системі освіти та виховання при розробленні планів та навчальних програм; у процесі підготовки спеціалістів і магістрів, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів; у методичних рекомендаціях щодо організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ та ВНЗ; при проведенні конкурсів та олімпіад з проблем українознавства; при розробленні тематичних планів, тематики рефератів, науково-дослідних робіт та дисертаційних досліджень; при підготовці підручників і посібників з українознавства.

 
© Всі права захищені
test