1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Губський

 

Губський Сергій Іванович – молодший науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства. Спеціалізується на дослідженні досвіду та історичних уроків доби революційних перетворень в Україні у 1917–1919 рр., зокрема вивченні особливостей формування, життєдіяльності української армії, її ролі в становленні за захисті УНР; значення досвіду та уроків розбудови армії того часу, її військової стратегії й тактики, особливостей внутрішнього життя для розбудови Збройних Сил України.

Публікації:

1. З історії преси в Україні // Українознавство: Календар-щорічник. 1996. – К., 1996. – С. 46.

2. Український Повітряний Флот в роки української революції 1917–1921 рр. // Українознавство: Календар-щорічник. 1997. – К., 1997. – С. 48–49.

3. Українські воєначальники М. Юнаків та О. Греків, їх внесок в українську воєнну науку // Історія освіти, науки і культури в етапах, напрямках, школах, іменах: Матеріали VII наук.конф. молодих вчених, Київ, 20–21 травня 1996 р. / АН Вищої школи України. Сектор історії освіти, науки і техніки. – К.: Т-во «Міжнародна освіта», 1997. – С. 36–37.

4. Симон Петлюра і журнал «Табор» // В 70-річчя паризької трагедії 1926–1996: Зб. мат. про відзначення 70-річчя загибелі Симонеа Петлюри / упоряд. Д. Михальчук, Д. Степовик. – К.: В-во ім. Олени Теліги, 1997. – С. 218–222.

5. Українська національна ідея: від Конституції УНРдо Конституції незалежної України // Проблеми освіти: Наук.-мет. зб. / кол. авт. – К.: Ін-т змісту і методів навчання, 1998. – Вип.. 15. – С. 199–201.

6. ІV Універсал і будівництво Збройних Сил // Українознавство: Календар-щорічник. 1998 / Ін-т українознавства КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – С. 53–60.

7. Національно-освітня і культурна робота в армії УНР у джерелах і документах 1918–1920 рр. // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. праць. У 2-х част. – К.: НВЦ “Наша культура і наука”, 1999. – Ч. 1. – С. 111–121.

8. Проблема розбудови національних Збройних Сил // НАН України, Ін-т історії України та ін. – К.: Рідний край, 1999. – Вип. 5. – С. 61–73.

9. Розвиток українознавства в добу національно-демократичної революції (1917–1920 рр.) // Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”. Київ, 18–20 жовтня 2001 р. – К.: НДІУ, 2001. – С. 99–101.

10. Українознавство в часописах; Матеріали конференцій, круглих столів, симпозіумів // Українознавство: Науковий бібліографічний довідний. – Броварі: Українська ідея, 2002. – Т.1, Ч.1. – С. 2996–422, 221–295.

11. Українознавство в навчально-виховному процесі Збройних Сил України: традиції й сучасність // Зб. наук. праць НДІУ. – Т. ІІ. – К., 2003. – С. 437–447.

12. Українські військові формування в ХІХ ст., їх роль у збереженні національної військової традиції: до історіографії проблеми // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Міленіум, 2004. – Т. ІІІ. – С. 432–439.

13. Значення та досвід культурної та національно-виховної роботи в Армії УНР доби Директорії (кінець 1918–1920 рр.) // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні вимірі: Зб. наук. праць / Упоряд. І.Грабовська та ін. – К.: Українська видавнича спілка, 2004. – С. 309–317.

14. Історичне значення та уроки Акту Злуки 22 січня 1919 року // Українознавство. – 2004. – № 1–2. – С. 396–399.

15. Створення та діяльність державного центру УНР в екзилі (еміграції) 1920-1992 рр. як наочний приклад безперервності державотворчого процесу української нації // Українознавство. – 2004. – № 3–4. – С. 137–141.

16. Культура і бойове мистецтво українського війська (1914–1918 рр.) в працях сучасників // Зб. наук. праць НДУ. – К.: Фоліант, 2005. – Т. VII. – C. 425–438.

17. Боротьба Армії УНР за незалежність України (кінець 1918–1919 рр.) в українській історіографії 20-х-90-х рр. ХХ ст. // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Фоліант, 2006. – Т. ХІ. – С. 405-421.

18. Досвід та уроки військово-освітнього та виховного реформування армії Української Держави (1918) для Збройних Сил України // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 144–149.

19. Національно-військова освіта в Українській Державі (1918): здобутки та прорахунки // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2007. – Т. XIV. – C. 173–181.

20. Становлення національно-військової освіти в Армії УНР періоду Центральної Ради та Директорії (1917-1919 рр.): досвід та уроки // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Рада, 2007. – Т. XVІІІ. – C. 112–122.

21. Національно-військова освіта в Армії УНР періоду Центральної Ради та Директорії (1917–1919 рр.) // Українознавець. – Львів, 2007. – Вип. ІV. – С. 10–15.

22. Внесок військових формувань Армії УНР (1918–1920 рр.) в боротьбу за незалежність України // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2009. – Вип. 39. – С. 233–247.

23. Фастівщина пам’ятає // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 303–305.

24. Стан та проблеми історіографічних досліджень формування та діяльності Армії УНР (листопад 1918–листопад 1920 рр.) на сучасному етапі // Кам’янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам’янець-Подільський, 6-7 жовтня 2009 р. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 83–93.

25. Особливості та наслідки Української національної революції 1917–1920 рр.: огляд праць англомовної історіографії // Зб. наук. праць ННДІУ. – К., 2009. – Т. ХХVІ. – С. 278–299.

26. Декларація Директорії УНР 26 грудня 1918 р.: уроки для сучасного державотворення // Самостійна Україна. – 2010. – Ч. 1/514. – С. 19–22 (0,2 др. арк.).

27. Нові дослідження доби Директорії УНР // Самостійна Україна. – 2010. – Ч. 2/515. – С. 60–64.

28. Авторитарний образ української революції (Рецензія на книгу Ю.С.Фігурного «Державотворча та націєтворча діяльність українського гетьмана П.Скоропадського в українознавчому вимірі». – К.: НДІУ, 2008. – 128 с.) // Українознавство. – 2010. – № 2. – С. 266–268.

29. Вже сплило 90 років… Боротьба українців Кубані за своє самовизначення у 1917–1920 рр. // Самостійна Україна. – Липень-серпень. – 2010. – Ч. 3/516. – С. 23–33.

 

 
© Всі права захищені
test