1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Бойко

 

Бойко Світлана Миколаївна – старший науковий співробітник відділу освітніх технологій, кандидат філософських наук. Основним напрямком наукової діяльності є дослідження проблеми етно- та культурозбереження української спільноти; впровадження українознавчих наукових знань в освітньо-виховну систему вітчизняних навчальних закладів у контексті завдань сталого розвитку України. Працює над осмисленням філософсько-світоглядних проблем сучасного українознавства, проблем освіти та виховання.

Є співавтором 4-х колективних монографій та автором понад 50 наукових праць.

Публікації:

1. Бойко С.М. Етнічна територія як чинник національного самоусвідомлення / С.М. Бойко // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького: [колективна монографія / за заг. ред. В.І.Сергійчука]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С.180–188.

2. Бойко С.М. Національна самосвідомість і розбудова громадянського суспільства в Україні / С.М. Бойко // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри: [колективна монографія / за заг. ред. В.І.Сергійчука]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – С.129–141.

3. Бойко С.М. Український національний костюм як одна з важливих ознак національної самосвідомості / С.М. Бойко // Український modus vestiendi – спосіб зодягання: [колективна монографія за заг. ред. М.І.Обушного]. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008. – С. 231–258.

4. Бойко С.М. Базові цінності українського народу / С.М. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. – 2002. – Вип. 6. – С. 17–24.

5. Бойко С.М. Націєтворчі процеси в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / С.М.Бойко // Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002. – С. 26–37 (у співавторстві).

6. Бойко С.М. Мовна ідентичність та національна самосвідомість громадян України / С.М. Бойко // Українознавство – 2003: календар-щорічник / [упорядн. В.Піскун, А.Ціпко, О.Щербатюк]. – К.: Поліграфкнига, 2002. – С. 128–133 (у співавторстві).

7. Бойко С.М. Етнопсихологічні проблеми в творчості Дмитра Овсянико-Куликовського (до 150-річчя від дня народження) / С.М. Бойко // Українознавство–2003: календар-щорічник / [упорядн. В.Піскун, А.Ціпко, О.Щербатюк]. – К.: Поліграфкнига, 2002. – С.187–189 (у співавторстві).

8. Бойко С.М. Ціннісне ядро національної самосвідомості сучасної молоді / С.М. Бойко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 56-57. – С. 82–83.

9. Бойко С.М. Методологічні засади дослідження національної самосвідомості українців та процесів націєтворення в Україні / С.М. Бойко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. – 2003. – Вип. 7. – С. 48–51 (у співавторстві).

10. Бойко С.М. Формування національної самосвідомості молоді як загальнолюдської цінності / С.М. Бойко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукрнаук.-практконф., Київ, 27-28 березня 2003 р.; У 5-ти т. – К.: Вид-во Європун-ту, 2003. – Т. 3. – С. 13–16.

11. Бойко С.М. Національна ідея як результат етнотворчості / С.М. Бойко // Творчість врятує світ: Матеріали 7-ї Міжнарнаук.-практконф. (22-23 травня 2003 р., м. Київ). – К.: ІВЦ Вид-во “Політехніка”, 2003. – С. 174–175.

12. Бойко С.М. Становлення етнічної самосвідомості українського народу / С.М. Бойко // Українознавство – 2004. Календар-щорічник. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 74–85 (у співавторстві).

13. Бойко С.М. Культура та формування національної самосвідомості / С.М.Бойко // Мова. Культура. Бізнес. – Вип. 2. – К.: Правові джерела, 2004. – С.131–137.

14. Бойко С.М. Відображення процесу формування етнічної самосвідомості українців у «Повісті врем’яних літ» / С.М. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. – 2004. – Вип. 8. – С. 47–50 (у співавторстві).

15. Бойко С.М. Аксіологічний підхід до формування національної самосвідомості молоді / С.М. Бойко // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри: Зб. наук. праць. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2004. – С. 153–161.

16. Бойко С.М. Етичні модуси національної самосвідомості / С.М. Бойко // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2005» (26-27 квітня 2005 р.). Матеріали доповідей та виступів. – 2005. – Ч. VІІ. – С. 7–9.

17. Бойко С.М. Теоретико-методологічні засади дослідження національної самосвідомості українського народу / С.М. Бойко // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 45. – К.: Український центр духовної культури, 2005. – С. 51–59.

18. Бойко С.М. Дослідження української національної самосвідомості: аксіологічний підхід / С.М. Бойко // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 46. – К.: Український центр духовної культури, 2005. –– С.165–175.

19. Бойко С.М. Становлення національної самосвідомості українців як вияв розвитку спільноти / С.М. Бойко // Український досвід спільнотного згуртування. Матеріали міжнародної наукової конференції (26 жовтня 2006 року). – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – С.74–83.

20. Бойко С.М. Суб’єктна поведінка як вияв національної самосвідомості / С.М. Бойко // Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій. – Зб. наук. пр. за результатами міжнародної наукової конференції (25 жовтня 2007 року). – К.: Видавництво «Київський університет», 2007. – С.198–204.

21. Бойко С.М. Національна самосвідомість як чинник оптимізації освітянського процесу / С.М. Бойко // Дні науки філософського факультету – 2008: матеріали Міжнар. наук.конф., 16–17 квітня 2008. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Ч.VІ. – С. 50–52.

22. Бойко С.М. Проблема українського націєтворення у творчій спадщині В.Антоновича / С.М. Бойко // Людина. Світ. Суспільство (До 175-річчя філософського факультету): Дні науки філософського факультету – 2009: матеріали Міжнар. наук. конф., 21–22 квітня 2009. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Ч.V. – С. 86–89.

23. Бойко С.М. Національно свідома особистість як рушій суспільного поступу / С.М. Бойко // Всеукраїнська наукова конференція «Українська людина в контексті мінливості епох» (28 травня 2009 року). – К., 2009.

24. Бойко С.М. Український образ світу як підґрунтя для формування національної самосвідомості / С.М. Бойко // Українознавчий альманах. Український образ світу: особливість у світовому контексті: матеріали Всеукр. наук. конф., 30 жовтня 2008. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 1. – С. 15–18.

25. Бойко С.М. Формування національно свідомої особистості на основі українознавчої спрямованості освітньо-виховного процесу / С.М. Бойко // Українська освіта у світовомучасопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн.1. – С.60–62.

26. Бойко С.М. Вплив освіти на формування світогляду особистості / С.М. Бойко // Традиція і культура. Людина і Всесвіт. Всеєдність буття: Матеріали Міжнародної наукової конференції 18 – 19 грудня 2009 р. – К., 2009. – Ч.1. – С.6–9.

27. Бойко С.М. Культура як один із чинників розв’язання глобальних проблем/ С.М. Бойко // Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов’я. – К.: Національна академія управління, 2010. – С.81–84.

28. Бойко С.М. Роль українознавства у формуванні сучасної національно свідомої особистості в Україні / С.М. Бойко // Дні науки філософського факультету – 2010: Міжнародна наукова конференція (21 – 22 квітня 2010 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. –Ч.ІІ. – С. 56–58.

29. Бойко С. Контент-аналіз освітнього проекту «Міжнародний конкурс з українознавства» / С. Бойко // Українознавство. – 2010. – №2(35). – С. 106–110.

30. Бойко С. Особистість педагога в українознавчо-філософських дослідженнях / С. Бойко // Українознавство. – 2010. – №4(37). – С. 197–201.

31. Бойко С. «Проблема етнозбереження і консолідації українського суспільства» / С.Бойко // Українознавчий альманах. – Випуск 2. – К., 2010. – С. 82–85.

32. Бойко С. Українознавство як засіб самопізнання і самотворення українського народу / С.Бойко // Дні науки філософського факультету – 2011; Міжн. наук. конф. (2011; м. Київ).Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2011», 20 – 21 квіт. 2011 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А. Є. Конверський [та ін.]. – К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Ч.2. – С. 77–79.

33. Бойко С. Роль сучасного педагога в етно- та культурозбереженні української спільноти / С.Бойко // Українознавчий альманах. – Випуск 5. – К., 2011. – С.13–16.

34. Бойко С. Виникнення слов’янської писемності як поштовх до розвитку освітянської діяльності (українознавчий аспект) / С.Бойко // Філософський часопис: зб. наук. пр. / за заг. ред. В.О. Огнев’юка; ред. кол. : Л.Л. Хоружа, О.Є. Бондарева, Г.С. Лозко [та ін.]. – Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – № 1-2. – С.17–20.

35. Бойко С. Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів як один із шляхів впровадження українознавства в освітній вітчизняний простір / С.Бойко //Українознавство. – 2011. – №2. – С.241–243.

36. Бойко С. Конкурсні письмові завдання з українознавства – 2011 / С.Бойко // Українознавство. – 2011. – №2. – С.244–245.

37. Бойко С. Значення викладання риторики для учнівської молоді незалежної України / С.Бойко // Українознавство. – 2011. – №2. – С.241–243.

38. Бойко С. Вплив українознавства на формування світогляду сучасної української молоді в руслі усвідомлення ідей національної гідності / С.Бойко // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього: Матеріали ХІ науково-практичної конференції. – К.: Національна академія управління, 2011. – С.142–144.

39. Бойко С. Впровадження українознавчих наукових знань в освітньо-виховну систему вітчизняних навчальних закладів у контексті завдань сталого розвитку України / С.Бойко // Українознавство. – 2011. – №3. – С.134–139.

40. Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавстваВипуск V / Упор. О.І.Фєсік, С.М.Бойко, О.О.Газізова, А.М.Кононенко. – К., 2011. – 56 с.

41. Бойко С.М. Роль Міжнародного конкурсу з українознавства у формуванні української ідентичності підростаючого покоління української діаспори / С.Бойко // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2011. – Т.ХХVІІ. – С.397–402.

42. Бойко С. Роль освітнього проекту «Міжнародний конкурс з українознавства» для формування української ідентичності молоді України і зарубіжжя / С.Бойко // Українознавство. – 2011. – №4. – С. 181–186.

43. Бойко С. Науково-освітній проект «Міжнародний конкурс з українознавства для студентів та молодих учених»: підсумки за 2009 – 2011 роки / С. Бойко // Українознавство. – 2012. – №2 (43). – С.192–197.

44. Чирков О., Токар Л., Бойко С., Ярошинський О. Науковий інструментарій українознавства: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Чирков, Л. Токар, С.Бойко, О.Ярошинський // Українознавство. – 2012. – № 3(44). – С.72–77.

45. Бойко С.М. Використання творчої спадщини І.Огієнка у проведенні міжнародних конкурсів з українознавства для студентів та молодих учених / С.М.Бойко // Дні наукифілософського факультету – 2012. Міжн. наук. конф. (2012, миїв). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18 – 19 квіт. 2012 р.: [матеріалидоповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 10. – С. 82–84.

46. Бойко С. Особливості українознавчого спрямування навчально-виховного процесу в освітніх осередках українського зарубіжжя / С.Бойко // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип.7. – С.136139.

47. Бойко С. Громадські об’єднання закордонного українства у збереженні української ідентичності / С. Бойко // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип.8. – С.244–247.

48. Бойко С. Реалізація основних ідей творчої спадщини І.Огієнка у проведенні міжнародних конкурсів з українознавства для студентів та молодих вчених / С. Бойко //Українознавчий альманах. – 2012. – Вип.10. – С. 97–103.

49. Бойко С. М. Формування нового рівня мислення молодого покоління через проведення міжнародних конкурсів з українознавства для студентів та молодих учених / С.М. Бойко // Особистістьсуспільство, держава: розуміння свободи і відповідальностіМатеріали ХІІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – С. 157–159.

50. Бойко С.М. Дієва взаємодія і взаємопроникнення наукового українознавства та національної системи освіти – важлива умова розвитку української держави / С.М. Бойко // «Дні науки філософського факультету – 2013», Міжн. наук. конф. (2013; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», 16–17 квіт. 2013 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. : А.Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч.2. – С. 233–235.

51. Бойко С. Розвиток національної освіти та педагогічної думки в ХV–ХVІІ ст. / С. Бойко // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі: колективна монографія. – К.: ННДІУВІ, 2012. – Том ІІ. ХV–ХVІІ ст. – С.512–542 (у співавторстві).

52. Бойко С. Проблема збереження української ідентичності у контексті глобалізаційних процесів / С. Бойко // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип.11. – С. 236–240.

 
© Всі права захищені
test