1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Шляхова


Шляхова Валентина Володимирівна – працювала в інституті на посаді старшого наукового співробітника до 31 грудня 2011 року, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює завідувачем кафедри методики викладання та культури української мови Черкаського національного університету. В ННДІУ працює за сумісництвом.

Займається дослідженням методики викладання української мови у середній школі та вищих навчальних закладах. Є співавтором навчального посібника для студентів філологічних факультетів «Лінгвістичний аналіз», автором ряду статей з проблем формування українськомовної особистості, навчання перекладу та орфографії у фаховій підготовці студентів-україністів. У 2010 році випустила монографію «Українознавчі засади мовної освіти».

 

Публікації.

1. Шляхова В.В. Українознавчі засади мовної освіти: Монографія. – Черкаси, 2010. – 197 с.

2. Шляхова В.В. Інтегративний підхід до опису людини на уроках розвитку зв’язного мовлення у 5 класі // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовне обличчя міста». – Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2010. – С. 350 – 360. (у співавторстві).

3. Шляхова В.В. Леся Українка як зразок українськомовної особистості // Збірник наукових праць «Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський та педагогічний аспекти». – Київ, Новоград-Волинський, Житомир, Черкаси, 2010. – С. 110 – 112.

4. Шляхова В.В. Мовоцентризм публіцистики Василя Захарченка (за матеріалами книги «На камені рідного слова») // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 123 – 127.

5. Шляхова В.В. Регіональний компонент мовної освіти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовне обличчя міста». – Черкаси: видавець Ю. Чабаненко, 2010. – С. 164 – 171. (у співавторстві).

6. Шляхова В.В. Становлення методики навчання фонетики української мови в середній школі // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення: Збірник праць науково-практичних читань до 85-річчя Г.Р. Передрій. – Черкаси, 2010. – С. 252 – 259.

7. Шляхова В. В. Українознавчий принцип мовної освіти в сучасній школі // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 383 – 384.

8.Шляхова В. В. Дидактичні можливості сучасних підручників з рідної мови для 5 класу // Українознавство. – 2007. – Число 4. – С. 204 – 207.

9. Шляхова В. В. Завдання на переклад у шкільному курсі української мови (на матеріалі підручників авторських колективів, очолюваних О. М. Біляєвим) // Теоретична і дидактична філологія. Збірник наукових праць. Випуск 5. – К., 2008. – С. 289 – 295.

10. Шляхова В. В. Задания на перевод в учебниках по украинскому языку в школах Украины; Формирование речевой компетентности школьников посредством перевода / В кн.: «Тезисы докладов республиканской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного переводоведения и культурологии». – Баку, 2009. – С. 185 – 188; 188 – 203 (у співавторстві).

11. Шляхова В. В. Компетентнісний підхід до навчання перекладу// Українознавство. – 2007. – Число1. – С. 149 – 151.

12. Шляхова В. В. Методика очищення фахової мови студентів-україністів // «Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко. – К., 2007. – С. 508 – 514.

13. Шляхова В. В. Методический потенциал перевода в процессе обучения украинскому (родному) языку: Материалы 2-й Международной научной конференции «Проблемы современной лингвистики (Языковые контакты)». – Баку: издательство БСУ, 2007. – С. 140 – 143.

14. Шляхова В. В. Місцеві газети як складник регіонального компонента мовної освіти // Мовне обличчя міста: Матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси: Брама – Україна, 2009. – С. 75 – 82.

15. Шляхова В. В. Мовні пріоритети Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі епістолярної спадщини) // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «П. Г Житецький і сучасна українська лінгвістика». – Черкаси, 2007. – С. 175 – 179.

16. Шляхова В. В. Основи перекладознавства у фаховій підготовці студентів-україністів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Т. ХІІІ. – С. 534 – 541.

17. Шляхова В. В. Педагогічні погляди І. Нечуя-Левицького // Збірник праць Всеукр. наук. конф. «Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість». – Черкаси, 2008. – С. 415 – 419.

18. Шляхова В. В. Переклад термінів як засіб формування лінгвістичної компетенції студентів: Збірник наукових праць « Українська термінологія і сучасність». – К., 2007. – Випуск № 11. – С. 403 – 405.

19. Шляхова В. В. Питання культуромовної компетенції в сучасних альтернативних підручниках // Мовне обличчя міста Черкаси 2007: Матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси: Брама-Україна, 2008. – С. 45 – 50.

20. Шляхова В. В. Поліфунціональна навчальна книжка. Дидактичні можливості альтернативних підручників із рідної мови для 5-го класу // Управління освітою. 2009. – Червень. – Число 12 ( 216). – С. 7 – 10.

21. Шляхова В. Ретроспектива становлення українознавчих студій у царині лінгвістики та лінгводидактики // Українознавство. – 2008. – Число 3. – С. 97 – 99.

22. Шляхова В. В. Словникова робота у процесі навчання перекладу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Т. ХVІІ. – С. 339 – 343.

23. Шляхова В. В. Удосконалення мовленнєвої вправності студентів-україністів // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 2007. – С. 54 – 55.

24. Шляхова В. В. Українознавче наповнення нового покоління підручників рідної мови // Українознавство. – 2008. – Число 4. – С. 170 – 174.

25. Шляхова В. В. Українознавчі засади сучасної мовної освіти // Українознавство. – 2009. – Число 4. – С. 216 – 220.

26. Шляхова В. В. Педагогічні погляди Івана Нечуя-Левицького // Українознавство. – 2007. – Число 2. – С. 194 – 196.

27. Шляхова В. В. Перекладознавчі аспекти філологічної освіти // Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної конференції. – Черкаси: Ант, 2007. – С. 142 – 146.

28. Шляхова В. В. Профілактика комунікативних помилок у перекладній продукції студентів // Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – Черкаси-Брама-Україна, 2007. – С. 447 – 454.

 

 
© Всі права захищені
test