1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Недюха


Недюха Микола Петрович – працював в інституті на посаді провідного наукового співробітника до 31 грудня 2011 року. Доктор філософських наук, професор, доцент, завідувач відділу Інституту законодавства Верховної Ради України. Галузь наукових інтересів – політична соціологія, сучасна зарубіжна соціологія.

Публікації:

1. Недюха М.П. Реформування економічної діяльності та її вплив на податкову політику в Україні. / Навчальний посібник. – К.: МП «Леся», 2005 (у співавтор.)

2. Недюха М.П. / Соціологічна енциклопедія. В 2-х тт.. – К., 2005. (18 статей)

3. Недюха М.П. Українознавство як наука і навчальна дисципліна // Українознавство. – 2005. –№ 1.

4. Недюха М.П. Політологічний словник.// Навчальний посібник. – К.: 2005 (6 термінів)

5. Недюха М.П. Як вижити в суспільстві ризику? (переднє слово) / Особиста безпека працівників державної податкової служби України. // Навчпосіб. – К.: «МП «Леся», 2005. – С.11–28.

6. Недюха М.П. Соціологічна енциклопедія. (15 термінів) В 2-х тт. – К.: 2005. (у співавтор.)

7. Недюха М.П. Синергетика як нове світорозуміння. Робоча програма для студентів спеціальності 7.040200 «Соціологія». – К., 2005. (1,2 друк. арк.)

8. Недюха М.П. Профспілки і громадянське суспільство: шляхи взаємодії./ Академія праці і соціальних відносин. – К., 2005. (0,4 друк. арк.) (у співавтор.)

9. Недюха М.П. Особиста безпека працівників державної служби. Навчальний посібник // За заг. редакцією О.Л.Копиленка. Наукова редакція Я.І.Василькевича, М.П.Недюхи. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «МП «Леся», 2005. 570 с. (у співавтор.)

10. Недюха М.П. Масове суспільство: конвергенція «традиції» та «модерну» як засіб ідентифікації. Доповідь.// Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. Міжнародний конгрес, 20–21 жовтня – К.: 2005.

11. Недюха М.П. Методологія та організація наукового дослідження. Програма для студентів юридичного факультету./ Академія праці і соціальних відносин. – К., 2005. – 29 с.

12. Недюха М.П. Соціологія науки. Робоча програма для студентів спеціальності 7.040201 «Соціологія». – К., 2005. (2,0 др. арк.)

13. Недюха М.П. Соціологія науки. Програма для студентів спеціальності 7.040201 «Соціологія». – К., 2005. (1,2 др арк.).

14. Недюха М.П. Регіональні аспекти соціально-політичної ситуації в Україні. Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – К.– Миколаїв: видавництво МДГУ імені П.Могили. 2005. Вип.. 7. – С. 87–94.

15. Недюха М.П. Адміністративні бар’єри у діяльності органів місцевого самоврядування.Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення / Національна академія державного управління при Президентові України. – К.: 2005. – С.79-80 (0, 1 др. арк.)

16. Недюха М.П. Організаційно-правові основи модернізації процесу попередження та виявлення правопорушень у сфері обігу спирту та алкогольних напоїв. // За заг. ред. О.М.Копиленка. Наукова редакція О.М.Мойсюка – К., 2005.(25 друк. арк.) (у співавторстві.)

17. Недюха М.П. Рецензія на підручник «Основи правознавства» // Українознавство. – 2005. -№ 4. -С.312.

18. Недюха М.П. Українське суспільство в пошуках шляхів до національної єдності ( з історії української духовної культури ХVІІ століття). // Українознавство. – 2005. – № 3. – С.170-173. (у співавторстві)

19. Недюха М.П. Методологія та організація наукового дослідження. Програма для аспірантів. Інститут законодавства Верховної Ради України, – К., 2005. – 29 с.

20. Недюха М.П. Теоретико-методологічні проблеми законотворчості у контексті становлення громадянського суспільства в Україні. Доповідь. Проблеми теорії і практики законотворчості в контексті формування громадянського суспільства. Науково-практична конф. – К.: 2005.

21. Недюха М.П. Знаряддя, інструмент держави. Рецензія на підручник «Основи правознавства» // за заг. ред. В.С.Журавського / Наук. ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. // Голос України. – 2005. 24 грудня. – С.3.

22. Недюха М.П., Форостовець В.А., Гаркуша В.С., Пащенко Ю.Г. Новітні тенденції реформування державної податкової служби України / За заг.ред. доктора економічних наук, професора Т.Т.Ковальчука. Монографія – К.: МП “Леся”, 2007. – 336 с.

23. Недюха М.П., Михайлич О. Соціальна самоорганізація як засіб розвитку місцевого самоврядування в Україні. Стаття – Віче. - 2007. - № 14. - C. 7-11

24. Недюха М.П. Історичні типи ідеології: принципи дослідження. Стаття – Науковий Вісник Українського Університету в Москві.- М.:2007. - Том ХІІІ.

25. Недюха М.П. Неокласика та сучасні соціологічні теорії. Робоча програма курсудля студентів спеціальності 6.040200“Соціологія” – К.: КНУКІМ,2007. – 86 с

26. Недюха М.П. Неокласика та сучасні соціологічні теорії.Програма курсудля студентів спеціальності “Соціологія” – К.,: КНУКІМ, 2007. – 34 с.

27. Недюха М.П., Павленко Г.А. Інтернет як засіб формування інформаційної культури – Українознавство. – 2007. - № 2. – С.52 – 57

28. Недюха М.П. Правове забезпечення освітньої діяльності. Доповідь // ІІ Міжнародний конгрес“Українська освіта у світовому часопросторі”. м. Київ, 25 – 27жовтня 2007 р.

29. Недюха М.П., Гаркуша В.С., Форостовець В.А., Пащенко Ю.Г. Система оподаткування в Україні. Монографія – К., “МП “Леся”, 2007. - 184 с.

30. Недюха М.П., Пащенко Ю.Г Правова культура як структурний елемент правової системи. Тези // Актуальні проблеми правового регулювання : сучасний стан, досвід і завдання по удосконаленню. Матеріали регіональної наук.-практ.конф. 14 листопада 2007 р. Полтава: ПІЕП, 2007. –С.30 - 34

31. Недюха М.П., Пащенко Ю.Г Правова культураукраїнського суспільства. Тези // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжн.наук.конф. “Шості осінні юридичнічитання”. Хмельницький, жовтень 2007 р. – Хмельницький: університет управління та права, 2007. – С.63-65

32. Недюха М.П., Дробноход М.І. Українська вища освіта у кількісних показниках: неупереджений погляд. Доповідь // ІІ Міжнародний конгрес“Українська освіта у світовомучасопросторі”. м. Київ, 25 – 27жовтня 2007 р.

33. Недюха М.П. Україна як масове суспільство: засоби ідентифікації // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Т.ХУІ.На пошану професора Я.С.Калакури. – К., 2007. – С.109 – 115

34. Недюха М.П., Пащенко Ю.Г. Правова культура українського суспільства: спроба ідентифікації // МАУП

35. Недюха М.П., Журавський В.С. Пріоритети законодавчої діяльностіу передвиборних програмах виборчих блоків і партій, представлених у Верховній Раді України У скликання(розділ науково-практичного видання): Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п’ятого скликання) // За заг.ред. В.М.Литвина. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, Вид-во “Фенікс”, 2007. – С.55 – 84

36. Недюха М.П. Досягнення та прорахунки політичної реформи. Доповідь // Політичні підсумки 2007 року. “Круглий стіл” Українського центру політичного менеджменту. 12 грудня 2007 р. м. Київ

37. Недюха М.П. Теоретико-методологічніпроблеми законотворчості у контексті становлення громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство в Україні: проблеми формування та перспективи розвитку. Матеріали Всеукрнауково-практконф.Полтава. 23-24 травня 2008 р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С.6-10

38. Недюха М.П. Понятійно-категоріальне забезпеченняпроекту Концепції гуманітарного розвитку України. Доповідь // Громадські слухання “Концепція гуманітарного розвиткуУкраїни”. м. Київ, Будинок учителя,12 березня 2008 р.

39. Недюха М.П. Предмет “Енциклопедії законознавства” К.О. Неволінаправовіпередумови становлення громадянськогосуспільства // Проблеми гармонізації суспільних відносин: правові, економічні і гуманітарні аспекти. Регіональна науково-практична конф. Полтавський інститут економіки і права ВНЗ“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. 16 квітня 2008 р. – Полтава: ПІЕП, 2008. – С.29 – 33

40. Недюха М.П. Методологічні засади формування цінової політики підприємства. Доповідь // Законодавчі засади управління національною ціновою політикою України”.Матеріаликруглого столу. Інститут законодавства Верховної Ради України. м.Київ,грудень 2007 р.

41. Hедюха М.П., Ганах Н.І. Методологічні засади формування цінової політики підприємства. Стаття // Законодавчі засади управління національною ціновою політикоюУкраїни”Матеріаликруглого столу. Інститут законодавства Верховної Ради України. м.Київ,грудень 2007 р. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – С.57 – 64

42. Недюха М.П., Семенова Д Предмет “Енциклопедії законознавства” К.О. Неволінаправовіпередумови становлення громадянського суспільства. Стаття // Збірник наукових праць Інституту законодавства Верховної Ради України. – К.: 2008

43. Недюха М.П. Соціальна самоорганізація як засіб розвитку місцевого самоврядування в Україні. Тези // Інноваційний розвитоксередовища життєдіяльності людини. П’ята Всеукраїнська науково-практична конф. Полтавський інститут економіки і права ВНЗ“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. 24 – 25квітня 2008 р. – Полтава: ПІЕП, 2008. – С.22 – 25

44. Недюха М.П. Соціально-економічнікритерії й ідентифікаційні ознаки економічної кризи в Україні // Світло та тіні соціально-економічного сьогодення України. Круглий стіл науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Кураса НАН України та Української академії політичних наук. м.Київ, 19 червня 2008 р.

45. Недюха М.П., Лукашевич М.П. Конкурси в освіті // Енциклопедія освіти/ Акад.пед.наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – С.414 – 415

46. Недюха М.П., Лукашевич М.П. Міжнародна спілка студентів // Енциклопедія освіти/ Акад.пед.наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – С.506

47. Недюха М.П., Лукашевич М.П. Спеціальні навчальні заклади // Енциклопедія освіти/ Акад.пед.наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – С.867 – 868

48. Недюха М.П., Лукашевич М.П. Український національний комітет молодіжних організацій // Енциклопедія освіти/ Акад.пед.наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – С.940

49. Недюха М.П. Національна ідея в політико-ідеологічних концепціях українського консерватизму // Націософія та націозростання в епоху глобалізації. Круглий стіл Конгресу українських націоналістів, присвячений 18-й річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України. м.Київ, 16 липня 2008 р.

50. Недюха М.П., Форостовець В.А., Гаркуша В.С., Пащенко Ю.Г. Новітні тенденції реформування державної податкової служби України / За заг.ред. доктора економічних наук, професора Т.Т.Ковальчука. Монографія – К.: МП “Леся”, 2007. – 336 с.

51. Недюха М.П., Михайлич О. Соціальна самоорганізація як засіб розвитку місцевого самоврядування в Україні. Стаття – Віче. - 2007. - № 14. - C. 7-11

52. Недюха М.П. Історичні типи ідеології: принципи дослідження. Стаття – Науковий Вісник Українського Університету в Москві.- М.:2007. - Том ХІІІ.

53. Недюха М.П. Неокласика та сучасні соціологічні теорії. Робоча програма курсудля студентів спеціальності 6.040200“Соціологія” – К.: КНУКІМ,2007. – 86 с

54. Недюха М.П. Неокласика та сучасні соціологічні теорії.Програма курсудля студентів спеціальності “Соціологія” – К.,: КНУКІМ, 2007. – 34 с.

55. Недюха М.П., Павленко Г.А. Інтернет як засіб формування інформаційної культури – Українознавство. – 2007. - № 2. – С.52 – 57

56. Недюха М.П. Правове забезпечення освітньої діяльності. Доповідь // ІІ Міжнародний конгресУкраїнська освіта у світовому часопросторі”. м. Київ, 25 – 27жовтня 2007 р.

57. Недюха М.П., Гаркуша В.С., Форостовець В.А., Пащенко Ю.Г. Система оподаткування в Україні. Монографія – К., “МП “Леся”, 2007. - 184 с.

58. Недюха М.П., Пащенко Ю.Г Правова культура як структурний елемент правової системи. Тези // Актуальні проблеми правового регулювання : сучасний стан, досвід і завдання по удосконаленню. Матеріали регіональної наук.-практ.конф. 14 листопада 2007 р. Полтава: ПІЕП, 2007. –С.30 - 34

59. Недюха М.П., Пащенко Ю.Г Правова культураукраїнського суспільства. Тези // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез міжн. наук. конф. “Шості осінні юридичнічитання”. Хмельницький, жовтень 2007 р. – Хмельницький: університет управління та права, 2007. – С.63-65

60. Недюха М.П., Дробноход М.І. Українська вища освіта у кількісних показниках: неупереджений погляд. Доповідь // ІІ Міжнародний конгрес“Українська освіта у світовомучасопросторі”. м. Київ, 25 – 27жовтня 2007 р.

61. Недюха М.П. Україна як масове суспільство: засоби ідентифікації // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Т.ХУІ.На пошану професораЯ.С.Калакури. – К., 2007. – С.109 – 115

62. Недюха М.П., Пащенко Ю.Г. Правова культура українського суспільства: спроба ідентифікації // МАУП

63. Недюха М.П., Журавський В.С. Пріоритети законодавчої діяльностіу передвиборних програмах виборчих блоків і партій, представлених у Верховній Раді України У скликання(розділ науково-практичного видання): Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п’ятого скликання) // За заг.ред. В.М.Литвина. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, Вид-во “Фенікс”, 2007. – С.55 – 84

64. Недюха М.П. Досягнення та прорахунки політичної реформи. Доповідь // Політичні підсумки 2007 року. “Круглий стіл” Українського центру політичного менеджменту. 12грудня 2007 р. м. Київ

65. Недюха М.П. Теоретико-методологічніпроблеми законотворчості у контексті становлення громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство в Україні:проблеми формування та перспективи розвиткуМатеріали Всеукрнауково-практконфолтава. 23-24 травня 2008 р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С.6-10

66. Недюха М.П. Понятійно-категоріальне забезпеченняпроекту Концепції гуманітарного розвитку України. Доповідь // Громадські слуханняКонцепція гуманітарного розвиткуУкраїни”. м. КиївБудинок учителя,12 березня 2008 р.

67. Недюха М.П. Предмет “Енциклопедії законознавства” К.О. Неволінаправовіпередумови становлення громадянськогосуспільства // Проблеми гармонізації суспільнихвідносинправовіекономічні і гуманітарні аспектиРегіональна науково-практична конфПолтавський інститут економіки і права ВНЗВідкритий міжнародний університет розвиткулюдиниУкраїна”. 16 квітня 2008 р. – Полтава: ПІЕП, 2008. – С.29 – 33

68. Недюха М.П. Методологічні засади формування цінової політики підприємства. Доповідь // Законодавчі засади управління національною ціновою політикою України”.Матеріаликруглого столу. Інститут законодавства Верховної Ради Українимиїв,грудень 2007 р.

69. Недюха М.П., Ганах Н.І. Методологічні засади формування цінової політики підприємства. Стаття // Законодавчі засади управління національною ціновою політикоюУкраїни”. Матеріаликруглого столу. Інститут законодавства Верховної Ради Українимиїв,грудень 2007 р. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – С.57 – 64

70. Недюха М.П., Семенова Д Предмет “Енциклопедії законознавства” К.О. Неволінаправовіпередумови становлення громадянського суспільства. Стаття // Збірник науковихпраць Інституту законодавства Верховної Ради України. – К.: 2008

71. Недюха М.П. Соціальна самоорганізація як засіб розвитку місцевого самоврядування в Україні. Тези // Інноваційний розвитоксередовища життєдіяльності людиниП’ятаВсеукраїнська науково-практична конфПолтавський інститут економіки і права ВНЗВідкритий міжнародний університет розвитку людиниУкраїна”. 24 – 25квітня 2008 р. – Полтава:ПІЕП, 2008. – С.22 – 25

72. Недюха М.П. Соціально-економічнікритерії й ідентифікаційні ознаки економічної кризи в Україні // Світло та тіні соціально-економічного сьогодення УкраїниКруглий стілнауково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів УкраїниІнституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Кураса НАНУкраїни та Української академії політичних наук. миїв, 19 червня 2008 р.

73. Недюха М.П., Лукашевич М.П. Конкурси в освіті // Енциклопедія освітиАкад.пед.наук Україниголовний ред. В.Г.Кремень. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – С.414 – 415

74. Недюха М.П., Лукашевич М.П. Міжнародна спілка студентів // Енциклопедія освітиАкад.пед.наук Україниголовний ред. В.Г.Кремень. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – С.506

75. Недюха М.П., Лукашевич М.П. Спеціальні навчальні заклади // Енциклопедія освітиАкад.пед.наук Україниголовний ред. В.Г.Кремень. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – С.867 – 868

76. Недюха М.П., Лукашевич М.П. Український національний комітет молодіжних організацій // Енциклопедія освітиАкад.пед.наук Україниголовний ред. В.Г.Кремень. –К.:Юрінком Інтер, 2008. – С.940

77. Недюха М.П. Національна ідея в політико-ідеологічних концепціях українського консерватизму // Націософія та націозростання в епоху глобалізаціїКруглий стіл Конгресуукраїнських націоналістівприсвячений 18-й річниці прийняття Декларації про державний суверенітет Українимиїв, 16 липня 2008 р.

 

 
© Всі права захищені
test