1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 07

Публікації Кононенко Т


Кононенко Тарас Петрович – працював в інституті на посаді
завідувача відділу філософсько-психологічних проблем українознавства до 14 серпня 2013 року, доктор філософських наук, доцент. Працював в галузі історії філософії, методології історико-філософського пізнання, методології міждисциплінарних досліджень, української філософії, історії філософії, історії, літератури та культури.

Монографії:

1. Феномен української мови. – К.,1999. – 168 с.

2. Український етнос: генеза і перспективи. – К., 2003. – 24 др. арк. (у співавторстві).

3. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. – К.: АртЕк, 2001. – 240 с. (у співавторстві).

4. Підручник з історії філософії для вищих навчальних закладів. – К., 2002, (розділи у монографії). 5.5.др.арк.

Наукові та навчально-методичні праці:

1. Кононенко Т.П. Хрестоматія з української літератури для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл // Передмова. Література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – К. 2000. – С.3-17.

2. Кононенко Т.П. Історія філософії "Нового часу"// Програма навчального курсу. К. 2000.– С.8-14.

3. Кононенко Т.П. Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. Історія стародавньої філософії. Програма курсу. – К. 2001. С.12-16.

4. Кононенко Т.П. Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. Історія стародавньої філософії. Плани семінарських занять (методичне забезпечення курсу). К. 2001.С.19-23.

5. Кононенко Т.П. Історія філософії. Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. Нова філософія 16-18 ст. Програма курсу. К. 2001. С. 76-81.

6. Кононенко Т.П. Історія філософії Програми нормативних курсів та плани семінарських занять. Нова філософія 16-18 ст. Плани семінарських занять (методичне забезпечення курсу). К. 2001. С. 81-89.

7. Кононенко Т.П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості // Українознавство. – 2001. – № 1. – С. 34-49. (у співавторстві).

8. Кононенко Т.П.Духовність українського народу. Становлення, проблеми, перспективи // Україна на зламі тисячоліть. – К.: МАУП, 2001. – С. 109-119. (у співавторстві).

9. Кононенко Т.П. Шлях один – філософія гуманістичної родинності // Віче.– 2001. – 2001. –№ 7.– С. 74-93. (у співавторстві).

10. Кононенко Т.П. До питання мовної ідентифікації в суспільному середовищі України // Наукові праці та матеріали конференції «Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь». – К.: Тов-во «Знання» України, 2001.– Вип. 1.– С 558-562.

11. Кононенко Т.П. Українознавство: інтегративне гуманітарне знання про Україну та світове українство – як протосистема дисциплін віртуального університету українознавства (розгорнуті тези-завдання) // Українознавство. – 2001. – № 1. – С.82-84.

12. Кононенко Т.П. Правда історії – проблема методології // Українознавство. – 2002. – № 4. – С. 39-46. (у співавторстві).

13. Кононенко Т.П. Інтернет-стратегія розвитку освітньої системи України // Українознавство. – 2002. – № 4. – С.103-105.

14. Кононенко Т.П. Українська освіта і наука на сучасному етапі: проблеми і перспективи 2002,(у співавторстві).

15. Кононенко Т.П. Пилип Орлик і український конституційний процес // Микола Плав’юк. Україна – життя моє. К., вид-во ім. Олени Теліги, 2002, – С. 881.

16. Кононенко Т.П. Конституція Пилипа Орлика в історичному контексті української суспільно-політичної думки // Слово Просвіти, 2002.

17. Кононенко Т.П. Шлях один – філософія гуманістичної родинності // Віче.–2002 – № 7. – С. 74–93 (у співавторстві з П.П.Кононенком).

18. Кононенко Т.П. Бобровиччина –дзеркало всеукраїнської землі // Українознавство.2003 – № 2-3.– С. 50-61(у співавторстві з П.П.Кононенком).

19. Кононенко Т.П. Ідейні настанови Григорія Сковороди в методологічній культурі нової філософії (до джерел історіографії філософських методологій) / Збірник наукових праць НДІУ.–К.: «Фоліант», 2005.–Т.ІV. - С. 355–365.

20. Кононенко Т.П. Частина І, розділ 2 /Історія філософії. Словник // За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – С. 78–178. (32 статті).

21. Кононенко Т.П. Частина ІІІ / Історія філософії. Словник // За заг. ред. В.І.Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – С. 307–390. (70 статей).

22. Кононенко Т.П. Застосування принципу «цілісної людини» Г.Сковороди в історико-філософській концепції В.Соловйова // Збірник наукових праць НДІУ.– К.: «Фоліант», 2005.–Т.VІ. -С.275–286.

23. Кононенко Т.П. Диспозиція начал українознавчого дослідження // Українознавство. – 2005. – № 4.– С. 235–236.

24. Кононенко Т.П. До питання визначення основної літературної форми філософських творів Григорія Сковороди // Науковий вісник українського університету. – М.: 2005. – Т.VІІІ- С. 182–185.

25. Кононенко Т.П. Симфонічність філософічної творчості національного мислителя Григорія Сковороди в контексті українознавчої соціолінгвістичної парадигми / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2006. – Т. Х., С. 16-24.

26. Кононенко Т.П. Моделювання характеру розмислу Г.Сковороди в методологічній культурі філософії XVI – XVIII ст. / Українознавство. – К., 2006. – №3., С. 52-57.

27. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, перспективи. Історична місія. / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2006. – Т.VІІІ., С.7-97.

28. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Україна / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2006. – Т. ХІ., С. 7-35.

29. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Вірити в силу духу і в свій народ / Українознавство. – К., 2006. – №2, С. 6-12.

30. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання / Збірник наукових праць НДІУ українознавства К., 2007. – Т. ХVІІІ, С.8–35.

31. Кононенко Т.П. Структурний симфонізм філософських творів Г.С.Сковороди / Українознавство. – К., 2007. – №1, С. 56-62.

32. Кононенко Т.П. Парадигмальні виміри історико-філософського дослідження. Трансформація принципів / Українознавство. – К., 2008. – №1, С. 72-76.

33. Кононенко Т.П. Поняття «вимір» в методологічному арсеналі українознавчого наукового дослідження / Українознавство. – 2008, № 2, С. 236-241.

34. Кононенко Т.П. Філософія народного слова в літературно-філософській творчості Г.С.Сковороди / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2008. – Т. ХІХ., С. 433-443.

35. Кононенко Т.П. Спадщина Г.Сковороди на рівні контамінації віри, філософії та мистецтва / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2008. – Т. ХХ, С. 402-412.

36. Історія філософії: Підручник: У 2 т. / Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1-4/18 – Г-1583 від 28.09.07)/ – Розділи у колективній монографії (Кононенко Т.П.: Ч.І, розд. 3; Ч. ІІІ), – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Т.1. – 472 с.

37. Філософія: Освітньо-професійний комплекс. Напрям підготовки 0301 – філософія. Спеціальність – філософія (6.030100; 7.030100; 8.030100). Навчально-методичний посібник / Автор-упорядник таких розділів: 2.3.2.12. – Нова ф-фія 16-18 ст./, – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 464 с.

38. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українська освіта у світовому часопросторі, – К.: Товариство «Знання» України, 2007. – 592 с.

39. Історія філософії. Програма /Автор-упорядник/, – К.: Сузір’я, 2008. – 602 с.

40. Історія філософії. Плани семінарських занять /Автор-упорядник/, – К.: Сузір’я, 2008. – 602 с.

41. Кононенко Т.П. Філософія Нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.). Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.020301 «Філософія» За модульно-рейтинговою системою. – К., 2008.

42. Кононенко Т.П. Симфонічність філософічної творчості національного мислителя Григорія Сковороди в контексті українознавчої соціолінгвістичної парадигми / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2006. – Т. Х., С. 16-24.

43. Кононенко Т.П. Моделювання характеру розмислу Г.Сковороди в методологічній культурі філософії XVI – XVIII ст. / Українознавство. – К., 2006. – №3., С. 52-57.

44. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, перспективи. Історична місія. / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2006. – Т.VІІІ., С.7-97.

45. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Україна / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2006. – Т. ХІ., С. 7-35.

46. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Вірити в силу духу і в свій народУкраїнознавство. – К., 2006. – №2, С. 6-12

47. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання / Збірник наукових праць НДІУ українознавства К., 2007. – Т. ХVІІІ, С.8–35

48. Кононенко Т.П. Структурний симфонізм філософських творів Г.С.Сковороди / Українознавство. – К., 2007. – №1, С. 56-62.

49. Кононенко Т.П. Парадигмальні виміри історико-філософського дослідження. Трансформація принципів / Українознавство. – К., 2008. – №1, С. 72-76.

50. Кононенко Т.П. Поняття «вимір» в методологічному арсеналі українознавчого наукового дослідження / Українознавство. – 2008, № 2, С. 236-241.

51. Кононенко Т.П. Філософія народного слова в літературно-філософській творчості Г.С.Сковороди / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2008. – Т. ХІХ., С. 433-443

52. Кононенко Т.П. Спадщина Г.Сковороди на рівні контамінації віри, філософії та мистецтва / Збірник наукових праць НДІУ українознавства, К., 2008. – Т. ХХ, С. 402-412

Навчально-методичні праці

1. Історія філософії: Підручник: У 2 т. / Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1-4/18 – Г-1583 від 28.09.07)/ – Розділи у колективній монографії (Кононенко Т.П.: Ч.І, розд. 3; Ч. ІІІ), – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Т.1. – 472 с.

2. Філософія: Освітньо-професійний комплекс. Напрям підготовки 0301 – філософія. Спеціальність – філософія (6.030100; 7.030100; 8.030100). Навчально-методичний посібник / Автор-упорядник таких розділів: 2.3.2.12. – Нова ф-фія 16-18 ст./, – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 464 с.

3. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українська освіта у світовому часопросторі, – К.: Товариство «Знання» України, 2007. – 592 с.

4. Історія філософії. Програма /Автор-упорядник/, – К.: Сузір’я, 2008. – 602 с.

5. Історія філософії. Плани семінарських занять /Автор-упорядник/, – К.: Сузір’я, 2008. – 602 с.

6. Кононенко Т.П. Філософія Нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.). Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.020301 «Філософія» За модульно-рейтинговою системою. – К., 2008.

 

 
© Всі права захищені
test