1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота жовт. 31

Публікації Чирков


Чирков Олег Адольфович науковий співробітник відділу української етнології. Досліджує український етнос, використовуючи засоби різних наук, зокрема етнічної географії, етнічної статистики, етнічної демографії, етнічної соціології, етнічної політології та етнічної історії України. Найбільшу увагу приділяє розвитку етнічної будови української нації від кінця XIX ст. до сьогодні та її прогнозуванню.

Публікації:

Опубліковано понад 70 праць загальним обсягом близько 70 ум. друк. арк., з них близько 40 ум. друк. арк. у неперіодичних наукових виданнях, близько 30 ум. друк. арк. – у періодичних; 27 публікацій доступно в мережі інтернет (повністю або частково), серед них:

1. Чирков О. Вплив зовнішньої міграції V–ХХ ст. на сучасну етнічну мозаїчність людності України // Українознавство. – Число 1–2.– К., 2002.– С. 215–220.

2. Чирков О. Історія України та етнічна будова її людності: взаємна зумовленість розвитку в ХХ ст. (національний та загальносвітовий виміри) // Українознавство. – 2011.– №. 1 (38).– С.: 202–208.

3. Чирков О. Концентр «Україна-етнос» у проекті наукового енциклопедичного понятійно-термінологічного словника-довідника «Українознавство» // Українознавство.– 2006.– № 2.– С. 261–269.

4. Чирков О. Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми // Українознавство / НДІУ.– 2006.– № 1.– С. 295–302.

5. Чирков О. Стан етнічної будови людності України на межі ХІХ й ХХ століть // Українознавство.– №3.–2009.– С.265–271.

6. Чирков О. Періодизація розвитку етнічної структури населення України упродовж ХХ ст. // Українознавство.– Ч. 3–4, 2004.– С.: 120–125.

7. Чирков О. Що дасть українцям звукова книга (книга вголос) – новітнє явище української культури? (З приводу поширення так званих «аудіо книг» українською мовою») // Українознавство.– 2007.

Частина 1: –№1.– С. 322-325;

Частина 2: – №2.– С. 363–364.

8. Чирков О. Антропологічне вивчення української людності – важлива складова українознавства // Українознавство.– №2.–2009.– С. 225–228.

9. Чирков О.А. Слабкі місця сучасної українознавчої термінології (за текстами навчальних програм з українознавства) // Українознавство.– 2002.– №3.– С. 79–81.

10. Чирков О. Українознавчий погляд на Міжнародний фестиваль етнічної музики та лендарту «Шешори» // Українознавство.– 2005.– Ч.3.– С. 202–207.

11. Чирков О. Центр ваги поросійщених українських мас пересувається на Донбас. (Російщення українців Донецької і Луганської областей за 13 років – від початку 1989 р. до кінця 2001 р. за статистичними даними.) // Українознавство.– Ч.1, 2005 р.– С.: 225–228.

12. Чирков О. Зміст поняття «етнічна будова людності України» та вивчення відділом української етнології Науково-дослідного інституту українознавства розвитку впродовж ХХ ст. етнічної будови української людності // Українознавство.– 2007.– № 1.– С. 258–263.

13. Чирков О.А. Забутим героям (Про презентацію книги «Так творилося українське військо») // Українознавство.– 2008.– №1.– С. 318.

14. Чирков О. Міжнародний конкурс з українознавства для студентів і молодих учених – важливий етап підготовки нового покоління українознавців // Українознавство.– 2010.– №2 (35).– С. 118-126.

15 Чирков О. Анотування наукового дослідження – невід’ємна складова наукової українознавчої праці // Українознавство.– 2010.– №2 (35).– С. 33.

16 Чирков О. Загальноінститутський методологічний семінар [Про розгляд понять «Теорія» і «концепція» в українознавстві в межах теми «Розвиток категоріального апарату українознавства»] // Українознавство.– №3.–2009.–С.237–238.

17 Чирков О. Загальноінститутський методологічний семінар [Про розвиток геополітичної складової терміносистеми українознавства та інше] // Українознавство.– №4.–2009.– С.221–222.

18 Чирков О. Загальноінститутський методологічний семінар [1.Про можливість зіставлення результатів антропології та генетики популяцій людини і застосування їх в українознавчих дослідженнях.2.Про долучення журналу «Українознавство» до світової бази наукової періодики «SCOPUS».] // Українознавство.– 2010.– № 4.– С. 203-204.

19.Чирков О. Методологічний семінар. [Про розгляд понятійно-термінологічних основ розвитку українознавства] // Українознавство.– №2.–2009.– С. 50.

20. Чирков О. Актуальні питання українознавства у зв’язку з суспільно-історичним поступом українства на сучасному етапі (Інтерв’ю в учасників Міжнародної наукової конференції «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства» 21–22 жовтня 2008 р.: А. Кузьменко, А. Логінського, В. Омельчука, Н. Кочури) // Українознавство.– 2008.– № 4.– С. 91–92.

21. Чирков О. Зовнішня міграція – головна причина наявності етнічно неукраїнської людності в сучасній Україні // Дзеркало Тижня.– 2002.– № 3 (378).– 26 січня – 1 лютого. (Редакція газети вилучила значну частину тексту, яка стосувалася етнічного російщення людності, без згоди на це автора);

22. Чирков О. Втрачені землі: (Порівняння національної території України, визначеної Степаном Рудницьким на початку 1920-х років, з сучасними державною та етнічною українськими територіями) // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія.– К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С.131–141.

23. Чирков О. Національна безпека України крізь призму сучасних тенденцій розвитку етнічної будови української нації // Українознавчий альманах.– Вип. 2.–К., 2010.–318 с.– С. 71-74.

24. Чирков О.А. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на Міжнародному конкурсі з українознавства: 2-е видання перероблене ідоповнене.– К., 2011.–52 с.

 

 
© Всі права захищені
test