1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 07

Публікації Фігурний

 

Фігурний Юрій Степанович – завідувач відділу української етнології, кандидат історичних наук зі спеціальності українознавство. Коло наукових інтересів – прадавні елементи традиційної козацької культури, українське військове мистецтво, етнічні, державотворчі та націєтворчі процеси в Україні. Брав участь у багатьох наукових експедиціях (археологічних і етнографічних).


Вибрана бібліографія наукових праць Ю.Фігурного (1995-2013 рр.)

Монографії, книги, брошури та розділи в колективних монографіях

1. Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва. – К.: Київське братство. – 1997. – 124 с.

2. Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва (2-е видання). – К.: «Бібліотека українця». – 1999. – 124 с.

3. Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. – К.: Видавничий дім «Стилос». – 2004. – 308 с.

4. Фігурний Ю.С, Ярошинський О.Б. Світочі українознавства. – К. – 2008. – 146 с.

5. Фігурний Ю.С. Український гетьман Пилип Орлик. – К.: НДІУ. – 2008. – 124 с.

6. Фігурний Ю.С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі. – К.: НДІУ. – 2008. – 130 с.

7. Фігурний Ю.С. Особливості і закономірності зародження, формування українського етносу від найдавніших часів до середини XIV ст. на теренах України: етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУ. – 2010. – 158 с.

8. Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть. – К.: ННДІУ. – 2011. – 142 с.

9. Фігурний Ю.С. Українські етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси (середина XVI – середина XVII ст.) – К.: ННДІУ. – 2011. – 142 с.

10. Фігурний Ю.С. Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – 128 с.

11. Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – 160 с.

12. Фігурний Ю.С. Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. XVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі». Монографія та вибрані українознавчі праці – К.: ННДІУВІ. – 2012. – 144 с.

13. Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV–XVIII ст.) в українознавчому вимірі. Монографія та вибрані українознавчі праці – К.: ННДІУВІ. – 2013. – 368 с.

14. Фігурний Ю.С. Дослідження відділом української етнології НДІУ МОН України в 1992-2006 рр. етнічної історії українського народу та етнонаціонального державотворчого процесу. – К. – 2007. – 56 с.

15. Фігурний Ю.С. Етнічні, національні та державотворчі процеси на Закарпатській Україні й участь у них інтегральних українських націоналістів (1938–1939 рр.) – К. – 2008. – 56 с.

16. Фігурний Ю.С. Український етнос у просторі й часі: українознавчі дослідження етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів в Україні: – К.: НДІУ. – 2009. – 522 с.

17. Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність Олени Теліги (до 65-річчя її героїчної смерті). – К.: НДІУ. – 2007. – 40 с.

18. Фігурний Ю.С. V Розділ «Україна – Етнос» // Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія – К.: НДІУ. – 2008. – С. 127–155.

19. Фігурний Ю.С. Розділ 1 «Український етнос у світовому часопросторі» // Українознавство ХХІ ст.: Виміри розвитку. Українознавство 2007-2009. – К.: ННДІУ. – 2009. – С. 61–86.

20. Фігурний Ю.С. Розділ 3. Підрозділ 3.5 Український етнос в етнологічному вимірі // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часoпросторі: Колективна монографія / за ред.. П.П. Кононенка – К.: ННДІУВІ. – 2011. – Том 1. Від давнини до XIV ст. – С. 318–346.

Статті, тези, рецензії і повідомлення в журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій

1. Фігурний Ю.С. Організація військово-виховного процесу в українських козаків // Культура і освіта: проблеми, пошуки, творчі знахідки. – Вінниця. – 1995. – Т. 1. – С. 74–75.

2. Фігурний Ю.С. Про зміни в структурі козацького війська за доби Богдана Хмельницького. Військовий та світоглядний аспекти // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж. – К.: Живиця. – 1996. – С. 167–170.

3. Фігурний Ю.С. Червоний колір – колір верстви воїнів-професіоналів // Матеріали ІV міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених. – К.: Соборна Україна. – 1996. – С. 71–72.

4. Фігурний Ю.С. Ставлення козака-воїна до жінки як один з важливих елементів становлення української культури // Матеріали VІ наукової конференції молодих вчених «Історія науки, освіти і культури в Україні: традиції і сучасність». – Миколаїв. – 1996. – С. 87–89.

5. Фігурний Ю.С. Максимович про кобзарів, співців козацької слави // Педагог, учений, патріот. Матеріали ІV науково-освітньої конференції, присвяченої М. Максимовичу (гр. 1994). – К.: Київський ун-т. – 1997. – С. 68–71.

6. Фігурний Ю.С. Внесок Федора Вовка в дослідження культури українського козацтва (до 80-ліття з дня смерті) // Українознавство: календар-щорічник. – К. – 1998. – Вип. 3. – С. 86–92.

7. Фігурний Ю.С. Підготовка молодих воїнів в українській військовій культурі // Історія України. – 1999. – № 29-30. – Серпень. – 7 с.

8. Фігурний Ю.С. Зв’язок битви з бенкетом в українському фольклорі // Українська мова та література. – 1999. – № 30. – Серпень. – С. 4–5.

9. Фігурний Ю.С. Образ козака-характерника як відгомін індоєвропейського культу воїна-звіра // Пам'ять століть. – 1999. – № 4. – Липень-серпень – С. 57–61.

10. Фігурний Ю.С. Українське козацтво як своєрідний прояв європейського лицарства // Науковий вісник Академії наук вищої школи України. – К. – 1999. – № 21 – Березень-квітень. – С. 41–48.

11. Фігурний Ю.С. Боротьба січових стрільців за українську державність початку ХХ ст. як українознавча проблема (джерела і документи) // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. пр. – К. – 1999. – Ч. 1. – С. 178–184.

12. Фігурний Ю.С. Відображення в українських прислів’ях та приказках козацького культурного комплексу // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків: Міжнародні науково-практичні читання, присвячені пам’яті українського вченого-фольклориста і етнолога Михайла Пазяка (1930-1999). – К. – 2000. – С. 185–187.

13. Фігурний Ю.С. Пантелеймон Куліш як дослідник культури українського козацтва // Творчі та ідейні шукання П.О. Куліша в контексті сьогодення: Збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / За заг. ред. П.П. Кононенка, І.С. Плюща. – К.: МП Леся. – 2000. – С. 206–210.

14. Фігурний Ю.С. Українська родина і козацьке побратимство в контексті українознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Українознавство. – К. – 2000. – Вип. 4. – С. 56–58.

15. Фігурний Ю.С. Внесок українців у світове військове мистецтво // Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 18-20 жовтня 2001 р. / Заг. ред. Кононенко П.П., наук. ред.-упоряднЯрошинський О.Б. – К.: НДІУ. – 2001. – С. 77–80.

16. Фігурний Ю.С. Військова політика Центральної Ради у контексті українського державотворення // Українська Центральна Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. – К.: Українська Видавнича спілка. – 2002. – С. 188–199.

17. Фігурний Ю.С. Діяльність гетьмана Івана Мазепи у контексті українського державотворення: досягнення і прорахунки // Українознавство. – 2002. – № 4. – С. 227–229; Іван Мазепа і Українська державність. Матеріали науково-практичної конференції 30 травня 2003 року. – К.: ВЦ «Просвіта». – 2003. – С. 25–31; Науковий вісник Українського Університету. – М. – 2005. – Т. VІІІ. – С. 106–109.

18. Фігурний Ю.С., Губський С.І. До питання про походження Дня Військово-Морського флоту України // Українознавство. – 2002. – № 4. – С. 297–299.

19. Фігурний Ю.С. Відлуння козацьких традицій в українському фольклорі // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків: Зб. наук. пр.: Матеріали Других Міжнародних науково-практичних читань, присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – К. – 2002. – С. 104–106.

20. Фігурний Ю.С. Козацькі традиції в сучасній системі виховання молоді // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків: Зб. наук. пр.: Матеріали Других Міжнародних науково-практичних читань, присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – К. – 2002. – С. 348–354.

21. Фігурний Ю.С. Новітні джерела про боротьбу УПА за незалежність і державність України // Українознавство. – 2002. – № 3. – С. 192–195.

22. Фігурний Ю.С. Українська козацька культура як державотворче явище // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків: Зб. наук. пр.: Матеріали Других Міжнародних науково-практичних читань, присвячених пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – К. – 2002. – С. 326–330.

23. Фігурний Ю.С. Київ – головний державотворчий центр України, осердя формування і становлення національного війська (від княжих часів до сьогодення) // Українознавство. – 2003. – № 1 (6). – С. 264–268; № 2–3 (7–8). – С. 261–268.

24. Фігурний Ю.С. Проблеми українського державотворення в працях Степана Рудницького // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія. – К.: Українська видавнича спілка. – 2003. – С. 158–171.

25. Фігурний Ю.С. Українське козацтво – минуле, сьогодення і перспективи // Українознавство. – 2003. – № 4 (9). – С. 269–270.

26. Фігурний Ю.С. Український етнос як один із важливих концентрів українознавства // Українознавство. – 2003. – № 4 (9). – С. 118–128; Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2003. – Т. І. – С. 341-366; Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 6–18.

27. Фігурний Ю.С. 29 січня – свято української національної звитяги, день мужніх оборонців Батьківщини // Українознавство. – 2004. – № 1–2. – С. 394–396.

28. Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність Миколи Міхновського: теорія і практика, уроки минулого в контексті сучасного українського націєтворчого процесу // Зб. наук. пр. НДІУ. – К. – 2004. – Т. ІІІ. – С. 87–97.

29. Фігурний Ю.С. Козацька культура як синтез традицій Сходу-Заходу і автентичної української спільноти // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри. Зб. наук. пр. – К.: Українська видавнича спілка. – 2004. – С. 206–213.

30. Фігурний Ю.С. Проблема вивчення державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи у закладах освіти України // Зб. наук. пр. НДІУ. – К. – 2004. – Т. ІІ. – С. 427–436.

31. Фігурний Ю.С. Секція ІІ. Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства: огляд найважливіших аспектів, що були винесені на розгляд XIII щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства” // Українознавство. – 2004. – № 3–4. – С. 372–374.

32. Фігурний Ю.С. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності Івана Мазепи // Пам’ять століть. – 2004. – № 6. – С. 4–14.

33. Фігурний Ю.С. Українська повстанська армія та вітчизняні інтегральні націоналісти: дискусійні методологічні зауваження // Українознавство. – 2004. – № 3–4. – С. 349–351.

34. Фігурний Ю.С. Відображення українських козацьких традицій у народних прислів’ях і приказках // Зб. наук. пр. НДІУ. – К. – 2005. – Т. ІV. – С. 321–323.

35. Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність Петра Дорошенка в контексті українознавства (до 340-річчя одержання ним гетьманської булави) // Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 162–172.

36. Фігурний Ю.С. Задунайська Січ та її видатний дослідник Хведір (Федір) Вовк у контексті українського етнонацієдержавотворчого процесу // Зб. наук. пр. НДІУ. – К. – 2005. – Т. VІІ. – С. 53–62.

37. Фігурний Ю.С. Конституція Пилипа Орлика як важливий історичний державотворчий документ українського народу (до 295-річчя з дня створення) // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 274.

38. Фігурний Ю.С. Роль української козацької культури в сучасній системі виховання молоді // Зб. наук. пр. НДІУ. – К., 2005. – Т. V. – С. 149–154; Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 212–214.

39. Фігурний Ю.С. Ставлення Митрополита Андрея Шептицького до розбудови збройних сил // Державник, мислитель, богослов: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького (2 листопада 2004 р.). – К.: Українська Видавнича Спілка. – 2005. – С. 156–164.

40. Фігурний Ю.С. Ставлення Митрополита Андрея Шептицького до розбудови українських збройних сил // Зб. наук. пр. НДІУ. – К. – 2005. – Т. VІ. – С. 346–349.

41. Фігурний Ю.С. Українознавство – наукове підґрунтя, ідеологічний стрижень Української Самостійної Соборної Держави та сучасної української політичної нації (До виходу в світ бібліографічного покажчика до журналу “Українознавство” (2001-2004 рр.), упорядники П.П. Кононенко, О.Б. Ярошинський, А.Ю. Пономаренко) // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 272–276.

42. Фігурний Ю.С. Цінна наукова праця з історії Української національної революції середини ХVІІ ст. [Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини ХVІІ ст. – К.: Вид. дім «Стилос», 2005. – 460 с.] // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 313–316.

43. Фігурний Ю.С. Археологічні дослідження у басейні річки Вись в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 218–225; Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 31–36.

44. Фігурний Ю.С. Внесок часопису «Українознавство» (2001-2006) у сучасну вітчизняну науку // Зб. наук. пр. НДІУ. – К. – 2006. – Т. ХІІ. – С. 504–514.

45. Фігурний Ю.С., Печеранський І. “Ізборник 1076 року” – визначна пам’ятка духовної культури Київської Русі в контексті українознавства // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 206–208.

46. Фігурний Ю.С. Запрошення до діалогу та співпраці (передмова до рецензії) // Українознавство. – 2006. – № 3. – 314 с.

47. Фігурний Ю.С. Мовні та культурні чинники в українському етнонаціональному державотворчому процесі // Зб. наук. пр. НДІУ. – К., 2006. – Т. Х. – С. 25–47; Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 97–107.

48. Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. Науковий доробок професора П.П. Кононенка на ниві українознавства (2000–2006 рр.) // Зб. наук. пр. НДІУ. – К. – 2006. – Т. ХІ. – С. 36–51.

49. Фігурний Ю.С. ОУН-УПА чи ОУН-М і ОУН-Б та УПА? (До питання термінології і не тільки) // Самостійна Україна. – 2006. – Ч. 3 (500). – С. 15–18.

50. Фігурний Ю.С. Сучасний стан і перспективи розвитку української мови на теренах України у ХХІ столітті (до виходу в світ важливої українознавчої праці «Українська мова – моя мова. З творів-роздумів київських школярів і студентів. Продовження розмови через п’ять років / Укладач – Крижанівська В.П. – К.: Міленіум, 2005. – 64 с.) // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 153–161; Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 112–120.

51. Фігурний Ю.С. Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства в контекстіетнонаціонального державотворчого процесу // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 74–81; № 4. – С. 288–297; Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 196–211.

52. Фігурний Ю.С. Українська мова як важливий фактор етнічної самосвідомості українців // Зб. наук. пр. НДІУ. – К., 2006. – Т. ІХ. – С. 37–46; Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 93–97.

53. Фігурний Ю.С. Український етнос – об’єкт українознавчих досліджень // Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття: Збірка статей конференції (20-21 січня 2005 р.). – К.: Смолоскип. – 2006. – С. 194–229.

54. Фігурний Ю.С. Часопис «Українознавство» (2001-2006) – яскравий зразок сучасного фахового наукового, громадсько-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, педагогічного видання для вчених, освітян, студентів і всіх небайдужих громадян незалежної України // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 320–324.

55. Фігурний Ю.С. Щастя – доля рідної мови в історичному розвитку України, Української Самостійної Соборної Держави та українського народу // Зб. наук. пр. НДІУ. – К., 2006. – Т. VІІІ. – С. 374–384; Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 107–112.

56. Фігурний Ю.С. Видатний український етнопедагог Василь Сухомлинський // Україна – етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 215–218.

57. Фігурний Ю.С. Дослідження кукрекських стоянок біля села Добрянка на Черкащині в 2001, 2003–2006 рр.: археолого-етнологічний аспект // Україна – ЕтносЗб. наук. пр. зетнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. 2006. – С. 37–47.

58. Фігурний Ю.С. Козацька культура як поліетнічний синтез традицій Сходу-Заходу і автентичної української спільноти // Україна – Етнос: Зб. наук. пр. з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К. – 2006. – С. 178–182.

59. Фігурний Ю.С. Відділ української етнології // Науково-дослідний інститут українознавства: Довідник до 15-річчя діяльності / Упорядник О.Б. Ярошинський. – К.: НДІУ. – 2007. – С. 98–106.

60. Фігурний Ю.С. Українська освіта – один із вагомих чинників вітчизняного етнонаціонального державотворення // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К. – 2007. – Т. ХІІІ. – С. 51–63.

61. Фігурний Ю.С. Дослідження відділом української етнології НДІУ МОН України в 1992–2006 рр. етнічної історії українського народу та етнонаціонального державотворчого процесу // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К. – 2007. – Т. ХІV. – С. 56–107.

62. Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. Володимир Баран – видатний український учений (до 80-річчя з дня нородження) // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К. – 2007. – Т. ХV. – C. 12–49.

63. Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. Ярослав Калакура – видатний український учений (до 70-річчя з дня народження) // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К. – 2007. – Т. ХVI – C. 11–22.

64. Фігурний Ю.С. Збройна боротьба січових стрільців за відновлення Української держави на початку ХХ ст. // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К. – 2007. – Т. ХVIІ – C. 473–478.

64 а. Фігурний Ю.С. Вплив творчості Тараса Шевченко на сучасні українські етнічні, соціокультурні, освітні та державотворчі процеси // Зб. наук. пр. Науково-дослідного інституту українознавства. – К. – 2007. – Т. ХVIII. – С. 481–491.

65. Фігурний Ю.С. Апполон Скальковський – визначний історик запорізького козацтва. Дослідження його життя і творчості у контексті етнонаціонального державотворення // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.). – К. – 2007. – Кн. 1. – С. 512–513.

66. Фігурний Ю.С. Володимир Ісакович Шевченко – визначний національний філософ і вчений-українознавець // Шевченко В. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К. – 2007. – ІV. – C. 237–243.

67. Фігурний Ю.С. Гетьман Іван Мазепа – один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу (до 375 річчя від дня народження та 320-ліття отримання гетьманської булави). // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 28–37.

68. Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність Олени Теліги в українознавчому вимірі (до 65-річчя її героїчної смерті) // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 73–80; № 2. – С. 113–120.

69. Фігурний Ю.С. Відділ української етнології на шляху фахового осягнення етнічної історії України та українців // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 230–241.

70. Фігурний Ю.С. Сутність етнології як науки та її місце в інтегративному українознавстві // Українознавство. – 2007. – № 1. – 294 с.

71. Фігурний Ю.С. Жанна Д’Арк в українській поезії (Фігурний Ю. Державотворча діяльність Олени Теліги в українознавчому вимірі (до 65-річчя її героїчної смерті). – К.: НДІУ, 2007. – 40 с. // Українознавство. – 2007. – № 3. – 194 с.

72. Фігурний Ю.С. Дослідження феномену Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних і освітніх процесів в Україні на початку третього тисячоліття // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 188–190.

73. Фігурний Ю.С. Володимир Баран – видатний дослідник української минувшини (До 80-річчя з дня народження) // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 14–21.

74. Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність Богдана Хмельницького в українознавчому вимірі (до 350-річчя від дня смерті) // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 106–114.

75. Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність Пилипа Орлика в українознавчому вимірі (до 335-річчя від дня народження та 265-ліття з дня смерті) // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 143–147

76. Фігурний Ю.С. Борці за незалежність України (до 65-річчя від дня офіційного утворення української повстанської армії (УПА)) // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 139–142.

77. Фігурний Ю.С., Висовень О. Вагомий здобуток українознавчої думки (Рецензія на книгу Калакури Я.С. «Історичні засади українознавства» (К. 2007. – 381 с.): // Українознавство. – 2007. – № 4. – 264 с.

78. Фігурний Ю.С. Він дружив з мудрістю (До першої роковини від дня смерті Володимира Шевченка) // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 301–304.

79. Фігурний Ю. Сутність етнографії як науки та її місце в українознавстві // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 271–272.

80. Фігурний Ю., Висовень О. Пошук витоків українського етносу // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 317–318.

81. Фігурний Ю.С. Інформація про науково-дослідну роботу «Український етнос у світовому часопросторі» // Баран В.Д. Слов’янське поселення середини І тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі. – К.: НДІУ. – 2008. – 134 с.

82. Фігурний Ю.С. Коротка інформаційна довідка про відділ української етнології НДІ МОН України // Баран В.Д. Слов’янське поселення середини І тисячоліття нашої ери біля села Теремці на Дністрі. – К.: НДІУ. – 2008. – С. 135–137.

83. Фігурний Ю.С. Міра науковості концепції та методології української системи національного виховання й освіти // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.). – К. – 2008. – Кн. 2. – С. 210–211.

84. Фігурний Ю.С. Досягнення і перспективи діяльності НДІУ з надання освітніх послуг на теренах української держави // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 230–231.

85. Фігурний Ю.С. Вагомий внесок співробітників НДІУ МОН України в дослідженні української минувшини. // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 231–234.

86. Фігурний Ю.С. У пошуках етнічної парадигми // Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі. – К.: НДІУ. – 2008. – С. 102–114.

87. Фігурний Ю.С., Висовень О. Золота скарбниця українського етносу. // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 186–187.

88. Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 22–25; № 4. – С. 117–123; 2009. – № 1. – С. 64–67.

89. Фігурний Ю.С. Інформація про монографію // Українознавство. – 2008. – № 4 – 243 с.

90. Фігурний Ю.С. Проблеми дослідження української етнічної історії в контексті українознавства // Українознавство. – 2008. – № 4 – С. 70–76.

91. Фігурний Ю.С. Новий і незаангажований погляд на вітчизняну етнічну історію (Рецензія на книгу Наливайка С.С. «Етнічна історія давньої України» // Українознавство. – 2008. – № 4 – С. 296–299.

92. Фігурний Ю.С. Титан українського національного відродження – етнонаціотворча та етнографічна діяльність Володимира Антоновича в українознавчому вимірі (до столітніх рокових його смерті) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інститут українознавства. – К. – 2008. – Т. ХІХ. – С. 109–137.

93. Фігурний Ю.С. Зародження, створення і збройна боротьба Української повстанської армії за відновлення Самостійної Соборної Української Держави (міфи та реалії) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інститут українознавства. – К. – 2008. – Т. ХХ. – С. 374–391.

94. Фігурний Ю.С. Український етнонаціональний державотворчий рух у Закарпатський Україні та участь у ньому ОУН напередодні Другої світової війни. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інститут українознавства. – К. – 2008. – Т. ХХІ. – С. 236–262.

95. Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність Євгена Коновальця в українознавчому вимірі у добу соціальної революції та національно-визвольної боротьби українського народу у 1917-1921 рр. (до 70-річчя його трагічної загибелі). // Збірник наукових праць Науково-дослідного інститут українознавства. – К. – 2008. – Т. ХХІІ. – С. 173–187.

96. Фігурний Ю., Висовень О. У пошуках філологічно-екзистенційної парадигми // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 284–285.

97. Фігурний Ю., Висовень О. Українознавче осягнення мети вітчизняного етнонаціонального державотворчого процесу // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 290–294.

98. Фігурний Ю.С. Міжнародні конкурси з українознавства як один із важливих етапів впровадження українознавства у вітчизняний освітянський парадигмальний простір та його поступальний розвиток у контексті етнонаціонального державотворчого процесу // Учнівська молодь – майбутнє Української держави: Збірник аналітичних досліджень, документів Міжнародних конкурсів з українознавства та наукових праць переможців і учасників ІІ МКУ / Автор-упорядник і відповідальний ред. Ю.С. Фігурний; за заг. ред. П.П. Кононенка; Орг. секретарі: О.В. Лєбєдєва, Л.О. Нестеренко, О.І. Фєсік. – К., НДІУ. – 2009. – С. 16–20.

99. Фігурний Ю.С. Інформація про важливе українознавче дослідження «Учнівська молодь – майбутнє Української держави…» // Учнівська молодь – майбутнє Української держави: Збірник аналітичних досліджень, документів Міжнародних конкурсів з українознавства та наукових праць переможців і учасників ІІ МКУ / Автор-упорядник і відповідальний ред. Ю.С. Фігурний; за заг. ред. П.П. Кононенка; Орг. секретарі: О.В. Лєбєдєва, Л.О. Нестеренко, О.І. Фєсік. – К., НДІУ. – 2009. – 93 с.

100. Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – визначний український державний і політичний діяч (продовження). // Українознавство. – 2007 – № 2, – С. 38–43; № 4. – 152 с.; 2008. – № 1. – С. 69–70; № 3. – С. 25–26; № 4. – С. 108–111; 2009. – № 1. – С. 60–64; № 2. – С. 32–34; №3. – С. 62–65.

101. Фігурний Ю.С. Етнонацієтворча діяльність гетьмана П.Скоропадського в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 26–31.

102. Фігурний Ю.С. Учнівська молодь – майбутнє Української Самостійної Соборної Держави. Аналітичне осмислення підготовки, проведення, підсумків та перспектив ІІІ Міжнародного конкурсу з українознавства (березень 2009 р.) // Українознавство. – 2009. – № 2 – С. 91–96.

103. Фігурний Ю.С. Цинічне нищення української етнічної та національної ідентичності (Роздуми вченого-українознавця над кінофільмом Володимира Бортка «Тарас Бульба» й однойменною повістю Миколи Гоголя (перша і друга редакції) // Українознавство. – 2009. – № 2 – С. 311–316.

104. Фігурний Ю.С. «Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства» – дієвий і конструктивний засіб фахового осягнення професійних знань про Україну, українців і світове українство у цивілізаційному часопросторовому розвитку (до п’ятиріччя виходу в світ першого тому) // Українознавство. – 2009. – № 2 – С. 306–311; № 3. – С. 321–328.

105. Фігурний Ю.С. Осягнення українознавства учнями загальноосвітніх шкіл України (Резенція на працю О. Чиркова «Методичні рекомендації щодо виконання та захисту науково-дослідної учнівської роботи на міжнародноми конкурсі з українознавства» – К., 2009. – 26 с.) // Українознавство. – 2009. – № 3 – С. 320–321.

106. Фігурний Ю.С. Українознавство та етнологія // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21-22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада». – 2009. – Кн. 1. – С. 341–342.

107. Фігурний Ю.С. Українознавство та трансформація змісту національної освіти і виховання в контексті українського етнонацієдержавотворення. // Українознавство. – 2009. – № 4 – С. 55–59.

108. Фігурний Ю.С. Українознавство і галузеві науки на шляху реформування національної освіти України // Українознавство. – 2009. – № 4 – С. 168–171.

109. Фігурний Ю.С. Українська освіта вчора, сходні, завтра в Україні і світі (рецензія на працю «Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного Конгресу (м. Київ, 21-22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада». – 2009. – Кн. 1.– 400 с.») // Українознавство. – 2009. – № 4 – С. 316–317.

110. Фігурний Ю.С. Жахлива трагедія українського етносу (рецензія на книгу В.К. Борисенко «Свіча пам’яті: усна історія про геноцид українців у 1932–1933 рр.». – К.: ВД «Стилос». – 2007. – 288 с.) // Українознавство. – 2009. – № 4 – С. 317–319.

111. Фігурний Ю.С. Міжнародні конгреси «Українська освіта у світовому часопросторі» як один із важливих етапів впровадження українознавства у вітчизняний освітянськийпарадигмальний простір, комплексного реформування освіти і виховання в Україні та його поступальний розвиток у контексті етнонаціонального державотворчого процесу // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 103–111.

112. Фігурний Ю.С. Український етнос у світовому часопросторі // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 172–175.

112 а. Фігурний Ю.С. «З Україною в серці. Аналітичні роздуми про підготовку, проведення, підсумки та перспективи IV Міжнародного конкурсу з українознавства серед учнів ЗНЗ, який відбувся 24-27 березня 2010 р. у м. Києві» // Українознавство. – 2010. – № 2. – С. 113–118.

113. Фігурний Ю.С. «Внесок українців у світовий конституційний процес (До 300-річчя Конституції П. Орлика – важливого чинника етнічних, державотворчих і націєтворчихпроцесів в Україні)» // Українознавство. – 2010. – № 2. – С. 57–63.

114. Фігурний Ю.С. «Світова велич і могутність скіфської доби прадавньої історії України (Рецензія на монографію Грицюка В.М. «Військо скіфів (озброєння, організація, війни та воєнне мистецтво)». – Чернівці: «Місто». – 2009. – 296 с. // Українознавство. – 2010. – № 2. – С. 269–271.

115. Фігурний Ю.С. Роздуми над українознавчим виданням «Моя Франкіана» // Самостійна Україна. – 2010. – Ч. 3/516. – С. 34–39.

116. Фігурний Ю.С. Основні концепції утворення Києво-Руської держави в історіографічних українознавчих дослідженнях (ХХ – початок ХХІ ст.) // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 178–185.

117. Фігурний Ю. Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 213–220.

118. Фігурний Ю.С., Висовень О. Проблема виникнення Київської Русі у сучасних українознавчих дослідженнях (Рецензія на працю В.Барана «Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу». – К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСІ». – 2007. – 64 с.) // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 256–258.

119. Фігурний Ю.С., Висовень О. Шлях до фахового опанування англійської мови молодими вченими українознавцями (Рецензія на книгу «Навчально-методичний посібник з курсу англійської мови для аспірантів із спеціальностей українознавчого спрямування». – Автор і упорядник Семенова О.В. – Тернопіль: «Джура». – 2010. – 256 с.) // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 260–261.

120. Фігурний Ю. Українознавство у сучасному вітчизняному, європейському і світовому гуманітарному просторі: стан, проблеми, перспективи розвитку в контексті етнічних, національних і державотворчих процесів в Україні // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 49–57.

121. Фігурний Ю. Етнічні державотворчі й націєтворчі процеси в Україні у добу Хмельниччини (1648-1657) // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 274–281.

122. Фігурний Ю. Весільна обрядовість українців – шлях розвитку і трансформацій (Рецензія на монографію В.К. Борисенко «Українське весілля: традиції і сучасність». – К.: ВД «Стилос». – 2010. – 136 с.) // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 321–324.

123. Фігурний Ю. Українознавчі виміри важливих культурних, мовних, історичних, етнонацієдержавотворчих проблем життєдіяльності українського народу в цивілізаційномучасопросторі (Рецензія на книгу Івана Пасемка «Українознавство: світові обшири. Есеї, статті, розвідки». – Тернопіль: «Джура». – 2010. – 440 с.) // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 329–330.

124. Фігурний Ю. Нищення українськості в сучасних засобах масової культури на прикладі кінофільму В.Бортка «Тарас Бульба» // Українознавчий альманах. – Вип. 2. – К. – 2010. – С. 246–249.

125. Фігурний Ю.С. Національна та етнічна ідентичності у системі національної безпеки України // Становлення і розвиток української державності. – Вип. 4: Матеріали IVВсеукрнаук.-практ. конф. «Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми», м. Київ, МАУП, 23 жовт. 2009 р. – 2010. – С. 231–240.

126. Фігурний Ю.С. Етнологічні дослідження Леоніда Залізняка в Інституті українознавства КНУ у 1993-2004 рр. // Кам’яна доба України. – Вип. 13. – К. – 2010. – С. 315–322.

127. Фігурний Ю.С. Передмова // Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХХ–ХХІ століття. – К.: ННДІУ. – 2011. – 3 с.

128. Фігурний Ю.С. Фаховий і неупереджений аналіз проблем утворення Києво-Руської держави // Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХХ–ХХІ століття. – К.: ННДІУ. – 2011. – С. 134–141.

129. Фігурний Ю.С. Передмова // Баран В.Д., Баран Я.В. У пошуках джерел українського народу. Вибрані наукові праці. – К.: ННДІУ. – 2011. – 3 с.

130. Фігурний Ю.С. Володимир Баран – дослідник праісторії України // Баран В.Д., Баран Я.В. У пошуках джерел українського народу. Вибрані наукові праці. – К.: ННДІУ. – 2011. – С. 3–6.

131. Фігурний Ю. Внесок Леоніда Залізняка в розвиток української етнології в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 54–59.

132. Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 178–184; № 2. – С. 178–182.

133. Фігурний Ю., Висовень О. Хліб і хліборобство як засадничі підгрунття матеріальної й духовної культури українського етносу у світовому часопросторі (Рецензія на збірник науко-популярних статтей про хліб «Святий. Вічний. Сущий…». – Видавництво «СПД Карпук С.В.», Переяслав-Хмельницький. – 2009. – Вип. 1. – 172 с. // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 245–246.

134. Фігурний Ю. Передмова – «per aspere ad astra!» (через терни до зірок!) // Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 80-річчя Петра Кононенка. – 2011. – 3 с.

135. Фігурний Ю. Петро Кононенко – фундатор сучасного українознавства // Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 80-річчя Петра Кононенка. – 2011. – С. 16–19.

136. Фігурний Ю. Фахові дослідження етнологами ННДІУ нагальних українознавчих проблем під керівництвом Петра Кононенка // Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 80-річчя Петра Кононенка. – 2011. – С. 148–150.

137. Фігурний Ю. Українознавство – наука, навчальна дисципліна та національно-патріотична ідеологія Української Самостійної Соборної Держави (Рецензія на довідникову працю «Українознавство»: Науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал: Бібліографічний покажчик (2001-2006)Упоряд.: П.П. Кононенко, О.Б. Ярошинський, А.Ю. Пономаренко. – К.: НДІУ. – 2007. – 168 с.) // Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 80-річчя Петра Кононенка. – 2011. – С. 190–193.

138. Фігурний Ю. Поступальний розвиток українознавчої парадигми у Третьому Тисячолітті (Рецензія на наукове видання П.Кононенка і Т.Кононенка «Українознавство ХХІ століття: проблеми методології і шляхи їх розв’язання. – К.: НДІУ. – 2008. – 40 с.») // Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 80-річчя Петра Кононенка. – 2011. – С. 193–194.

139. Фігурний Ю. Творцеві модерної українознавчої науки Петру Петровичу Кононенку – 80! // Українознавство. – 2011. – № 2(39). – С. 43–44.

140. Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVІ ст. в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2011. – № 2(39). – С. 178–1182.

141. Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в першій половині XVІI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2011. – № 3. – С. 107–114.

142. Фігурний Ю. Фахове і фундаментальне дослідження праісторії України й українців (Рецензія на книгу В. Барана і Я. Барана «У пошуках джерел українського народу. Вибрані наукові праці». – К.: ННДІУ. – 2011. – 800 с) // Українознавство. – 2011. – № 3. – С. 204–206.

143. Фігурний Ю. «…Звідки пішла Руська земля, і хто в ній почав спершу княжити, і як Руська земля (держава) постала?» (Рецензія на монографію Шостак М.В. «Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХХ–ХХІ століття». – К.: ННДІУ. – 2011. – 142 с.) // Українознавство. – 2011. – № 3. – С. 206–209.

144. Фігурний Ю.С. Знаковий ювілей Петра Кононенка // Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 55–56.

145. Фігурний Ю.С. Світлана Єрмоленко – знана дослідниця української мови // Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 57–75.

146. Фігурний Ю.С. Леонід Залізняк – знаний в Україні і світі дослідник вітчизняної праісторії // Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 76–84.

147. Фігурний Ю.С. З’ясування етнічної приналежності Київської Русі – важлива українознавча проблема // Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 84–79.

148. Фігурний Ю.С. Важливе значення традиційної культури Середньої Наддніпрянщини (Подніпров’я) у зародженні, формуванні, становленні і розвитку української етнічної й національної ідентичностей (тотожностей) // Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 90–97.

149. Фігурний Ю.С. Переселення частини козацтва внаслідок поразки українського національно-визвольного руху під керівництво І.Мазепи та П.Орлика на землі підконтрольні Османській імперії і створення на них нових Запорозьких Січей // Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 98–106.

150. Фігурний Ю.С. Збереження етнічної ідентичності та завершення формування національної ідентичності в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХІ століть // Державотворча інацієтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 106–115.

151. Фігурний Ю.С. Образ вовкулаки (людини-перевертня) в українському фольклорі та поезії // Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 115–117.

152. Фігурний Ю.С. Нищення за часів СРСР української етнічної самобутності (українськості), на прикладі упослідження традиційної культури українців-поліщуків Київського Полісся (Рецензія на важливу українознавчу працю В.К. Борисенко «Така житка…: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)» – К.: ВД «Стилос». – 2011. – 224 с.) // Державотворча і націєтворча діяльність П.Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 118–126.

153. Фігурний Ю.С. Ентнодержавонацієтворча діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць ННДІУВІ. – К. – 2011. – Т. ХХVII. – С. 64–75.

154. Фігурний Ю.С. Козацький виступ під орудою Тараса Федоровича як один із чинників українського етнодержавонацієтворення перш. пол. XVII ст. // Збірник наукових праць ННДІУВІ. – К. – 2011. – Т. ХХVIII. – С. 274–284.

155. Фігурний Ю. Відділ української етнології // Українознавство. – 2011. – № 4 (41). – С. 39–43.

156. Фігурний Ю. Козацькі повстання 20–30-х рр. XVII ст. як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення: теоретико-методологічні аспекти. // Українознавство. – 2011. – № 4(41). – С. 178–181.

157. Фігурний Ю. Наукові конференції, проведені вченими-українознавцями, як дієвий засіб осягнення нагальних проблем українознавства та всесвітньої історії в контексті реорганізації ННДІУВІ // Українознавство. – 2011. – № 4(41). – С. 171–175.

158. Фігурний Ю.С. Нищення за часів СРСР української етнічної самобутності (українськості), на прикладі упослідження традиційної культури українців-поліщуків Київського Полісся (Рецензія на важливу українознавчу працю В.К. Борисенко «Така житка…: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)» – К.: ВД «Стилос». – 2011. – 224 с.) // Українознавство. – 2011. – № 4(41). – С. 248–252.

159. Фігурний Ю.С. Відділ української етнології (1992-2011 рр.) // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 53–65.

160. Фігурний Ю.С. Кінофільм В.Бортка “Тарас Бульба” (версія 3.0) – перезавантаження. Повість М.Гоголя “Тарас Бульба” (перша і друга редакції – версія 1.0, версія 2.0) // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 65–94.

161. Фігурний Ю.С. Етнографічні дослідження поліського села Бовища на Чорнобильщині // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 94–95.

162. Фігурний Ю.С. Образ вовка в українських прислів’ях та приказках // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 95–98.

163. Фігурний Ю.С. Професійна підготовка спеціалістів вищої кваліфікації з українознавства в ННДІУ МОН України (Рецензія на методичний довідник «Аспірантура Національного науково-дослідного інституту українознавства. Упорядник Машкова Г.М. – К. – 2010. – 36 с.») // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 98–101.

164. Фігурний Ю.С. Світова велич і могутність скіфської доби прадавньої історії України (Рецензія на монографію Грицюка В.М. «Військо скіфів (озброєння, організація, війни та воєнне мистецтво)». – Чернівці: «Місто». – 2009. – 296 с.) .) // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 102–107.

165. Фігурний Ю.С. Фахове і фундаментальне дослідження праісторії України й українців (Рецензія на книгу В. Барана і Я. Барана «У пошуках джерел українського народу. Вибрані наукові праці». – К., ННДІУ. – 2011. – 800 с.) // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 107–112.

166. Фігурний Ю.С. «…Звідки пішла Руська земля, і хто в ній почав спершу княжити, і як Руська земля (держава) постала?» (Рецензія на монографію Шостак М.В. «Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХХ–ХХІ століття». – К., ННДІУ. – 2011. – 142 с.) // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 112–116.

167. Фігурний Ю.С. Осягнення феномену світового українства (Рецензія на важливу українознавчу книгу Івана Пасемка «Українство: світові обшири: Статті, есеї, розвідки. Х.: Майдан. – 2006. – 604 с.» та відзначення 75-ліття знаного в Європі й у світі українознавця, україніста, славіста, публіциста та перекладача) // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 117–122.

168. Фігурний Ю.С. Українознавчі виміри важливих культурних, мовних, історичних, етнонацієдержавотворчих проблем життєдіяльності українського народу в цивілізаційномучасопросторі (Рецензія на книгу Івана Пасемка «Українство: світові обшири. Есеї, статті, розвідки». – Тернопіль: «Джура». – 2010. – 440 с.) // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011.– С. 123–126.

169. Фігурний Ю.С. Перспективи євроатлантичної інтеграції України (Рецензія на наукове видання «Проблеми НАТО в українському державоутворенні. – К.: НДІУ. – 2008. – 98 с.») // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 126–129.

170. Фігурний Ю.С. Понятійне підґрунтя сучасної геополітики (Рецензія на «Словник геополітичних термінів та понять / Упоряд. і ред. В.сКрисаченко; за заг. ред. О.С. Власюка, П.П. Кононенка. – К.: ПЦ «Фоліант». – 2008. – 208 с.») // Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – С. 129–131.

171. Фігурний Ю. Козацьке повстання восени 1625 р. під проводом Марка Жмайла як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 152–157.

172. Фігурний Ю. Козацький виступ 1635 р. під проводом Івана Сулими як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення першої половини XVII ст. в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 136–142.

173. Фігурний Ю. Відображення етнодержавонацієтворчої діяльності Петра Конашевича-Сагайдачного в українській літературі першої чверті XVII ст., спогадах сучасників, етнічній пам’яті українців та у вітчизняному історичному наративі кінця XVIII – початку ХХІ ст. в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 132–140.

174. Фігурний Ю. До 85-річчя з Дня народження Володимира Барана // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 40–42.

175. Фігурний Ю. Українознавче дослідження історії та долі України й українства (Рецензія на книгу П.Кононенка і Т.Кононенка «Україна у нас одна». – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада». – 2012.– 336 с.) // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 207–208.

176. Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення на Правобережжі в 1684–1795 рр. в українознавчому вимірі // Українознавство. – 2012. – № 4. – С. 167–175.

177. Фігурний Ю. Україна, слов’яни й українці в світовій цивілізації і культурі (Рецензія на книгу Барана В.Д. «Слов’яни у первісності і ранньому середньовіччі: Збірник етнологічних праць. – К.: Вид-во «Міленіум». – 2011. – 108 с.) // Українознавство. – 2012. – № 4. – С. 279–281.

178. Фігурний Ю.С. Козацьке повстання 1637 р. під проводом Павла Бута (Павлюка) як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі // Збірнику наукових праць. – К., ННДІУВІ. – 2012. – Т. 29. – С. 6–40.

179. Фігурний Ю.С. Перший етап козацького збройного виступу 1638 р. під орудою Якова Острянина (Остряниці) як важливий чинник українського етнодержавонацієтворенняв українознавчому вимірі // Збірнику наукових праць. – К., ННДІУВІ. – 2012. – Т. 30. – С. 48–67.

180. Фігурний Ю.С. Невтомний титан українського відродження. чотири сутності Ярослава Калакури // Збірнику наукових праць. – К., ННДІУВІ. – 2012. – Т. 30. – С. 15–34.

181. Фігурний Ю. Міграції запорозьких козаків у першій половині XVIII ст. // Українознавчий альманах. Випуск 7. – К. – 2012. – С. 195–197.

182. Фігурний Ю. Інформаційно-аналітичний бюлетень, як важливий чинник успішного осягнення українознавчої проблематики // Інформаційно-аналітичний бюлетень ХХ ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м. Київ, ННДІУВІ) / Автор-упорядник, відповідальний редактор: Фігурний Ю.С., орг. секретар Кухар В.В. – К.: ННДІУВІ. – 2012. – 3 с.

183. Фігурний Ю.С. Українознавчі міжнародні наукові форуми (конференції та конгреси) – важливий чинник осягнення цивілізаційного феномену України, українців та світового українства в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Інформаційно-аналітичний бюлетень ХХ ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м. Київ, ННДІУВІ) / Автор-упорядник, відповідальний редактор: Фігурний Ю.С., орг. секретар Кухар В.В. – К.: ННДІУВІ. – 2012. – С. 32–69.

184. Фігурний Ю.С. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. (Бендерська Конституція) як вагомий фактор українських етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів // Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. XVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі». Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2012. – С. 104–116.

185. Фігурний Ю.С. Українська етнічна та національна ідентичності: проблеми збереження на початку ХХІ ст. // Козацькі збройні виступи 20–30-х рр. XVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі». Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2012. – С. 116–121.

186. Фігурний Ю.С. Осмислення буття і майбуття українського народу (Рецензія на вагому українознавчу працю Петра Кононенка і Тараса Кононенка «Україна у нас одна». – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада». – 2012. – 336 с.) // Козацькі збройні виступи 20–30-х рр. XVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі». Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2012. – С. 121–130.

187. Фігурний Ю.С. Тернистий шлях української Жінки-Мрії (Рецензія на книгу «Зіткана з любові» присвячена дружині геніального Олеся Гончара – Валентині Гончар) // Козацькі збройні виступи 20–30-х рр. XVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі». Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2012. – С. 130–136.

188. Фігурний Ю.С. Аналітичні роздуми щодо українознавчого наповнення науково-дослідних робіт учасників Міжнародного конкурсу з українознавства серед учнів 8–11 класів (28–31 березня 2012 р.) // Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. XVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі». Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2012. – С. 136–139.

189. Фігурний Ю. Тернистий шлях української Жінки-мрії (Рецензія на книгу «Зіткана з любові», присвячена дружині геніального Олеся Гончара – Валентині Гончар) // Журнал «Рідна школа» (США). – № 2(162) квітень – 2012. – С. 16–20.

190. Фігурний Ю. Учнівська молодь – майбутнє Української Самостійної Соборної Держави. Аналітичне осмислення підготовки, проведення підсумків та перспектив ІІІ Міжнародного конкурсі з українознавства (Київ, березень 2009 р.) // Конкурс з українознавства у парадигмі наукових досліджень: історія і сучасність: Науково-методичний посібник. – К.: ННДІУВІ. – 2012.– С. 102–108.

191. Фігурний Ю. З Україною в серці. Аналітичні роздуми про підготовку, проведення підсумків та перспектив ІV Міжнародного конкурсу з українознавства серед учнів ЗНЗ, який відбувся 24–27 березня 2012 р. у м. Київ // Конкурс з українознавства у парадигмі наукових досліджень: історія і сучасність: Науково-методичний посібник. – К.: ННДІУВІ. – 2012. – С. 124–130.

192. Фігурний Ю., Висовень О. Матеріальна і духовна культура Середньої Наддніпрянщини – важливий чинник формування української етнічної і національної ідентичностей //Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / Збірник наукових статей. – Вип. 6(8). – Переяслав-Хмельницький. – 2012. – С. 267–273.

193. Фігурний Ю. Післямова. Спогади про те, як все починалося // Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України. – К. – 2013. – С. 169–171.

194. Фігурний Ю. Україна, слов’яни й українці в світовій цивілізації і культурі (Рецензія на книгу Барана В.Д. «Слов’яни у первісності і ранньому середньовіччі: Збірник етнологічних праць. – К.: Вид-во «Міленіум». – 2011. – 108 с.) // Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV–XVIII ст.) в українознавчому вимірі. Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2013. – С. 197–202.

195. Фігурний Ю. Образ козака-характерника в індоєвропейській міфології // Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV–XVIII ст.) в українознавчому вимірі. Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2013. – С. 204–212.

196. Фігурний Ю. Українські євангельські християни-баптисти: зародження, становлення, розвиток // Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV–XVIII ст.) в українознавчому вимірі. Монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2013. – С. 261–276.

197. Фігурний Ю.С. «Збірник наукових праць ННДІУВІ» – важливий чинник українознавчого аналітичного пізнання України, українців і світового українства в контексті розвитку українського етнодержавонацієтворення (до виходу в світ тридцятого тому).

198. Фігурний Ю.С. Історіософський аналіз української минувшини (рецензія на українознавче дослідження Петра Кононенка і Тараса Кононенка «Україна у нас одна. У трьох книгах. – К.: ННДІУВІ, 2012.– Книга 2.– 280 с.).

Публікації в періодичних виданнях

1. Фігурний Ю. Франко як геній і заклик до дії. Роздуми над українознавчим виданням «Моя Франкіана» І.Пасемка // Українське слово. – 2010. – № 26. – 8 с.

2. Фігурний Ю. Тернистий шлях української Жінки-Мрії. Книга присвячена Валентині Гончар // Тижневик «Америка» (США). – Філадельфія, ПА. – 2012. – № 18. – 5 травня. – С. 18, 22, 26.

Наукове редагування, упорядкування

1. Україна – Етнос. Науковий бібліографічний довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства / Укл. Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – К., 2005. – 202 с.

2. Україна – Етнос. Науковий термінологічно-понятійний словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства / Авт.: Фігурний Ю.С. (керівник авт.кол.), Чирков О.А. (координатор), Баран В.Д.; Баран Я.В., Данилюк-Кульчицька О.П., Лєбєдєва О.В., Мартинова В.А., Терпиловський Р.В., Шостак М.В., Ятченко В.Ф. – К. – 2006. – 224 с.

3. Україна – Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства / Авт.: Фігурний Ю.С. (керівник авт. кол.), Баран В.Д.; Данилюк-Кульчицька О.П., Лєбєдєва О.В., Чирков О.А, Шостак М.В., Ятченко В.Ф. – К. – 2006. – 240 с.

4. Український етнос у просторі й часі. Науковий бібліографічний довідник (2005–2008) / Укладачі: Чирков О.А., Фігурний Ю.С. – К. – 2008. – 406 с

5. Учнівська молодь – майбутнє Української держави: Збірник аналітичних досліджень, документів Міжнародних конкурсів з українознавства та наукових праць переможців і учасників ІІ МКУ / Автор-упорядник і відповідальний ред. Ю.С. Фігурний; за заг. ред. П.П. Кононенка; Орг. секретарі: О.В. Лєбєдєва, Л.О. Нестеренко, О.І. Фєсік. – К. – НДІУ. – 2009. – 336 с.

6. Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХХ–ХХІ століття / Відповідальний редактор, автор передмови і заключної аналітичної статті Фігурний Ю.С. – К.: ННДІУ. – 2011. – 142 с.

7. Баран В.Д., Баран Я.В. У пошуках джерел українського народу. Вибрані наукові праці / Упор. Ю.Фігурний. Передмова і вступна стаття Ю.Фігурного. – К.: ННДІУ. – 2011. – 800 с.

8. Фундатор сучасного українознавства. Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 80-річчя Петра Кононенка / Автор-упорядник, відповідальний редактор, автор передмови Фігурний Ю.С. – К. – 2011. – 200 с.

9. Програма ХХ ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м. Київ, ННДІУВІ) / Автор-упорядник, відповідальний редактор: Фігурний Ю.С., орг. секретар Кухар В.В. – К.: ННДІУВІ. – 2011. – 36 с.

10. Інформаційно-аналітичний бюлетень ХХ ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (25-26 жовтня 2011 р., м. Київ, ННДІУВІ) / Автор-упорядник, відповідальний редактор: Фігурний Ю.С., орг. секретар Кухар В.В. – К.: ННДІУВІ. – 2012. – 296 с.

11. Бондаренко А.О. Культ воїна-звіра в мілітарних традиціях на території України. Монографія. – К. – 2013. – 172 с. / Відповідальний редактор: кандидат історичних наук, Фігурний Ю.С.

 
© Всі права захищені
test