1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок черв. 28

Вимоги до оформлення статей Збірника

PDF Друк E-mail

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

До публікації приймаються статті, які раніше не були опубліковані або прийняті для публікації в інших виданнях.

Рукописи приймаються в друкованому вигляді з обов’язковим електронним варіантом, які подаються чи надсилається автором до редакції.

Обcяг поданих для публікації матеріалів – до 1 друкованого аркуша формату А4, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали. Формат файлів – doc.

У статті має бути подано:

1. ПІБ автора у називному відмінку, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень).

2. Контактний телефон та адреса електронної пошти.

3. Назва статті українською та англійською мовами, ПІБ – англійською.

4. Анотація (до 800 знаків) українською та англійською мовами.

5. Нумерація посилань – посторінкова, наскрізна.

Згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України", до друку будуть прийматися лише наукові статті, де будуть висвітлені такі елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Авторські оригінали, що не відповідають зазначеним вимогам не приймаються до розгляду.

Автори несуть відповідальність за зміст своїх статей.

Критерієм рішення про публікацію є якість роботи та її відповідність тематиці збірника.

Редакція залишає за собою право редагування, скорочення і повернення авторові на доопрацювання поданих для публікації матеріалів.

Відхилений оригінал авторові не повертається.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Адреса редколегії: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, к. 409, відділ всесвітньої історії ННДІУВІ.

Контактні телефони: (44) 236-01-28 (внутр. 121), 238-08-64 (внутр. 121).

Електронна адреса: d-lv@mail.ru

Відповідальна особа: Дідух Людмила Валентинівна, заввідділом всесвітньої історії ННДІУВІ.

 

 
© Всі права захищені
test