1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок бер. 20

Електронна бібліотека співробітників

PDF Друк E-mail

 

Електронна бібліотека

співробітників Науково-дослідного інституту українознавства

 


Публікації науковців НДІУ (1992-2013 рр.)


Шевченко Т. Формування релігійної ідентичності учнів (на прикладі сучасних підручників української мови) / Т. Шевченко. – Київ: Науково-дослідний інститут українознавства, 2015. – 103 с..

 

Історія в проекціях художнього слова доби Незалежності: збірник текстів для уроків української мови / Упоряд.: О.А.Хоменко, А.А.Гулай, С.В.Чмільова, Н.М.Клименко, О.В.Цебро. – К.: НДІУ, 2014. – 89 с..

 

Художник Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи, нариси, спогади, статті. – Київ: ННДІУ, 2009. – 268 с.: іл.
Редакція, упорядкування та підготовка тексту О.В. Зарецького.
.


Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) Чемеркін С.Г., Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Шляхова В.В.. – К.: ВБ «Максимум», 2010. – 56 с.

 

 

 

 

Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд: Монографія. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.

 

 

 


Кононенко М.П. Постаті: Посібник-довідник. – К.: Міленіум, 2005. – 428 с.

 

 

 


Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – К.: Міленіум, 2005. – 358 с.

 

 

 


Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2005. – 680 с.

 

 

 


Кононенко П.П., Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю. Творець «Книги буття українського народу». – К.: НДІУ, 2007. – 40 с.

 

 

 


Коротя-Ковальська В.П. Українська народна пісня у творчості видатних письменників України XIX–XX ст. Нариси. – К.: УАІД "Рада", 2010. – 60 с.

 

 

 


Коротя-Ковальська В.П. Українська народно-пісенна творчість в українознавстві. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К.: ВД "Стилос", 2012. – 319 с.

 

 

 


Сніжко В.В., Отрошко Л.Г. Творчість через Символ: монографія / ННДІУ МОН України – Сімферополь: ДП видавництво «Таврія», 2010. – 236 с.

 

 

 


Сніжко В.В. Українознавство: природна психо-філософська концепція: Монографія. – К.: ННДІУ, 2010. – 528 с.

Snizhko V. Ukrainoznavstvonatural psychological and philosophical conception. – Monograph. – Kyiv, 2010. – 528.

 


Фігурний Ю.С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі. – К., НДІУ. – 2008. – 128 с.

 

 

 


Фігурний Ю.С. Особливості і закономірності зародження, формування українського етносу від найдавніших часів до середини XIV ст. на теренах України: етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси в українознавчому вимірі. – К., ННДІУ. – 2010. – 158 с.

 

 

 


Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ.– 2011.– 160 с.

 

 

 


Фігурний Ю.С. Український гетьман Пилип Орлик: Монографія. – К., НДІУ. – 2008. – 124 с.

 

 

 


Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть. – К., ННДІУ. – 2011. – 142 с.

 

 

 


Фундатор сучасного українознавства (на пошану 80-річчя Петра Кононенка). Збірник матеріалів і наукових праць / Автор-упорядник, відповідальний редактор, автор передмови Фігурний Ю.С. – К.: ННДІУ.– 2011.– 200 с.

 

 

 


Чемеркін С.Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо-структурні процеси. – К., 2009. – 240 с.

 

 

Ятченко В.Ф. Український шаманізм: Монографія. – К.: Міленіум, 2011. – 216 с.

 

 

 

 

Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна монографія. – К.: НДІУ, 2018. – 304 с.

 

 

Фігурний Ю. С. Михайло Сікорський – світоч України. – К.: НДІУ, 2017. – 150 с.

 

 

Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, С. І. Губський, А. В. Іванець, І. Й. Краснодемська, Д. В. Толочко, Т. М. Швидченко, Т. М. Шевченко. – К., 2018. – 705 c.

 

Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту), Т. А. Бевз, О. Є. Гомотюк, С. І. Губський, Я. С. Калакура, А. М. Киридон, І. Й. Краснодемська, В. Т. Лазарєва, А. Ю. Санченко, О. М. Склярова, Л. К. Токар, Д. В. Толочко, Л. В. Чупрій, О. Б. Ярошинський. – К., 2015. – 504 с.

 

 

Новітнє українознавство: бібліографія (1989-2015 рр.) / Упоряд. О. Б. Ярошинський. – К.: "МП Леся", 2015. – 410 c.

 

 

Трансформація української національної ідеї / упоряд. О.Доній – К. : Наш формат, 2019. – 464 с.

 

 

Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., Krasnodemska I., Chyrkov O. (2018). Aggression of the Russian Federation against Ukraine: ethnonational dimension and civilizational confrontation. Saarbrücken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. 229 p.

 

 

Нариси історії державної служби в Україні / [О. Г. Аркуша, Є. І. Бородін, С. В. Віднянський та ін. ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 536 с.

 

 

Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 1. – 544 с.

 

 

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін. ; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 2. – 512 с.

 

 

Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь // Колектив авторів під наук. ред. О. А. Кириченко. – К. : Дорадо-друк, 2009. – 64 с.

 

 

Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010-2015 років. Експертно-аналітична доповідь // Колектив авторів під наук. ред. О. А. Кириченко. – К. : Дорадо-друк, 2010. – 64 с.

 

 

Гай-Нижник Павло Павлович. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). – К., 2004 – 430 с.

 

 

Гай-Нижник Павло. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.). – К., 2006 – 303 с.

 

 

Гай-Нижник П. П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). – К.: "Щек", 2010 – 304 с.

 

 

Верстюк В., Гай-Нижник П., Коник С. та ін. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні / Упоряд. А. Вишневський. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. — 124 с.

 

 

Гай-Нижник П. П. Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

 

 

Pavlo Hai-Nyzhnyk / Гай-Нижник Павло. Basic Principles of the Strategy for De-Occupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Aspects of the Problem and Solution Areas / Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 105 с.

 

 

Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

 

 

Гай-Нижник П. П., Батрак О. П. Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець ІХ – середина ХІ ст.). Нарис історико-герменевтичної інтерпретації. – К.: «МП Леся», 2015. – 278 с.

 

 

Гай-Нижник П. Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 52 с.

 

 

Іванець А., Когут А. Кримськотатарський національний рух у 1917-1920 рр. за архівами комуністичних спецслужб / Упор. Іванець А., Когут А. - К.: К.І.С., 2019. - 448 с.

 

 

 

Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) / Керівник проекту - М.С.Кармазіна; довідковий матеріал - М.С.Кармазіна, Т.А.Бевз; упорядники - Т.А.Бевз (координатор проекту), Д.В.Вєдєнєєв, П.П.Гай-Нижник, О.М.Любовець, С.В.Полтавець, О.М.Собачко, В.Д.Яремчук. - К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2011. - 808 с.

 

 

Україна за двадцять років: матеріали міжнародної веб-конференції 22 серпня 2011 р. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол.: В.М.Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 48 с.

 

 

Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.

 

 

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М.С.Кармазіної; М.Кармазіна, Т.Бевз, П.Гай-Нижник, А.Зуйковська, О.Рибій, В.Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2013. – 400 с.

 

 

Гай-Нижник П., Лейберов О. УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.). – Ніжин, 2013. – 212 с.

 

 

Гай-Нижник П. Час на зміни (політична публіцистика та інтерв’ю за 2010–2013 рр.). – К., 2013. – 258 с.

 

 

 

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП Леся, 2016. – 352 с.

 

 

Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с.

 

 

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

 

 

Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2018. – 435 c.

 

 

Гай-Нижник П. Згадуй мене...: Лірика кохання. – К., 2006. – 114 с.

 

 

Гай-Нижник П. Смак свободи…: Лірика життя. – К.: Вид-во "Цифра-друк", 2009. – 95 с.

 

 

Програма націонал-консервативної партії "БУЛАВА" / Павло Гай-Нижник. – К., 2013. – 37 с.

 

 

 

Жуковський Олександр. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записна книжечка. 1919 рік / Упорядник: Павло Гай-Нижник. – Київ, 2018. – 274 c.

 

 

Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 536 с.

 

 

Гай-Нижник П. ЗУНР – ЗО УНР: становлення органів влади і державного управління (1918–1919 рр.). – Київ, 2018. – 146 с.

 

 

Світоч Української Церкви. До 90-річчя з дня народження Святійшого Патріарха Філарета (Денисенка). – К.: ГДІП, 2019. – 157 с.

 

 

Гай-Нижник П. 1918-й: два перевороти. – К.: Видавець Марко Мельник, 2019. – 298 с.

 

 

Гай-Нижник П. Плинність. – К: «МП Леся», 2015. – 100 с.

 

 

Гай-Нижник П. Відчуття. – К.: Крок, 2019. – 150 с.

 

 

Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – 284 с.

 

 

Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. – К.: Крок, 2019. – 626 с.

 

 

Баран В., Томенчук Б., Фігурний Ю. Давній Галич. – К., 2016. – 133 с., іл.

 

 

 

 

Етнокультурні процеси в Україні у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: українознавче осмислення. Автори: Фігурний Ю.С. (кер. авт. кол.), Безсмертна Н.С., Бойко С.М., Газізова О.О., Краснодемська І.Й., Наливайко С.С., Отрошко Л.Г., Семенова О.В., Турпак Н.В., Чирков О.А., Шакурова О.В. Київ: НДІУ, 2020. 190 с.

 

 

Олександр Кониський. Листи з Криму (упорядник, автор передмови та приміток А. Божук). К.: Науково-дослідний інститут українознавства, 2021. 135 с.

 

 

Фундатор модерного українознавства-українолюбства. Збірник на пошану Петра Кононенка з нагоди 90-річчя. Автор-упоряд., відп. ред. Ю. Фігурний; орг. секр., упоряд. 1, 4, 5 розд. О. Сцібан. К., 2021. 266 с.

 

 

Етнокультурний розвиток українського суспільства в умовах політики реваншу Російської Федерації (1991–2021). / МОН України; НДІУ; Авт.кол.: Фігурний Ю.С. (керівник проєкту, автор-упорядник, науковий редактор), Безсмертна Н.С., Отрошко Л.Г., Семенова О.В., Чирков О.А. К.: НДІУ, 2021. 152 с.

 

 

Українське християнство: утвердження ідентичності. Концептуальні нариси./ МОН України; НДІУ; Крисаченко В.С. (кер-к проєкту, наук. ред-р), Фігурний Ю.С., Чирков О.А. К.: НДІУ, 2022. 404 с.

 

 

Хоменко О. Українознавчий розмисел над словесно-культурною текстуальністю як чинник формування спільнотної ідентичності українців у першій третині ХХ століття. Монографія. Київ: НДІУ, 2020. 317 с.

 
© Всі права захищені
test