Друк

ВІДДІЛ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Основні напрямки роботи відділу – соціокультурна антропологія, урбаністична антропологія, антропологія релігії, історична антропологія, історія повсякденності, дослідження пограниччя, антропологія простору, дослідження культурного ландшафту, дослідження субурбанізації.

Тема НДР: «Українське пограниччя як соціокультурний феномен».

Керівниця НДР – кандидатка історичних наук Овсіюк Оксана Володимирівна.

 

Cпівробітники відділу

 

Овсіюк Оксана Володимирівна – кандидатка історичних наук, завідувачка відділу культурологічних досліджень НДІУ. Членкиня Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів

Соціальна історія України в роки Другої світової війни, повсякденне життя населення м. Києва в роки Другої світової війни, історична антропологія.

 

Наукові праці:

1. Овсіюк О. В. Життя після окупації: побут киян 1943 – 1945 рр. – К.: Дуліби, 2017. – 176 c.

2. Овсіюк О. Нетипове дитинство: повсякденне життя військового містечка України 1990 – початку 2000-х рр. за спогадами дітей військовослужбовців // Поле: Збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень. Т. 2: Субкультури, повсякдення, етнографія науки. – К.: Дуліби, 2017.

3. Соболєва О.,Овсіюк О., Полек Т. Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня // Українознавство. – № 64. – 2017. – С.214–231.

4. Овсіюк О. Кінотеатри як вид міського дозвілля та засіб інформаційного впливу на населення м. Києва (1941–1945) // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. Статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. Вип. 19. – С. 168 – 174.

5. Овсіюк О. Повсякденне життя населення м. Києва 1943 – 1945 рр. у радянській та вітчизняній науковій літературі // Українознавство. – К., 2015. – № 3 (56). – С. 109 – 118.

6. Київські помешкання: стан, використання, побут (1943 – 1945 рр.) // Українська культура ХХ – ХХІ: соціоантропологічний аспект. – К.: 2015. – С. 162 – 205.

7. Материально-бытовое обеспечение партийно-советской номенклатуры Киева (1943 – 1945 рр.) // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – Мичуринск, 2013. – № 3. – С. 155 – 159.

 

Буйських Юлія Сергіївна – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу культурологічних досліджень НДІУ.

Коло наукових інтересів

Антропологія релігії, дослідження пограниччя, професійні субкультури, урбаністична міфологія.

Наукові праці:

1. Stereotypy wyznaniowe i wierzenia mitologiczne o „swoich” i „obcych” na Polesiu Zachodnim Ukrainy: przypadek wspólnot protestanckich // Slavia Orientalis, 2016. Tom LXV, NR 1, 2016, 106 – 129.

2. Carnival in Urban Protest Culture: The Case of Kyiv’s Early Euromaidan, in LIETUVOS ETNOLOGIJA: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2016, 16(25), 69–89.

3. A Ukrainian Scholar in Poland: Notes in the Margins, in Lud, Vol. 100, 2016, pp. 153-160.

4. Pomiędzy pamięcią a granicą: Ukraińska pielgrzymka na Kalwarię Pacławską (Between memory and border: Ukrainian pilgrimage to Kalwaria Pacławska), in Etnografia Polska, Vol. 60, 2016, pp. 43-62.

 

Соболєва Олена Володимирівна – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу культурологічних досліджень НДІУ. Членкиня Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів

Традиційна культура кримських татар, сучасні етнокультурні процеси в АР Крим, повсякденний іслам, антропологія науки та знань.

Наукові праці:

1. Соболєва О.В. Весілля кримських татар: традиційні форми та трансформації. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2015. - 360 с.

2. Соболєва О., Овсіюк О., Полек Т. Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня // Українознавство. – № 64. – 2017. – С. 214–231.

3. Soboleva O. Crimean Tatar Religiosity: Between Privacy and Politics // EUXEINOS – Culture and Governance in the Black Sea Region. – Nr. 24 – 12/2017: Religion and Politics in Ukraine after the Maidan Protests. Ed. by Catherine Wanner. – P. 51–57.

4. Соболєва О. В. Інтерпретація роботи в «полі» у професійній діяльності українських зоологів // Сторінки історії: збірник наукових праць. – Вип. 43. – 2017. – С. 108-119.

5. Соболєва О. Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар // Українознавство. – N 1–2. – 2017. – С. 109–118.

 

Дехтяр Валерій Миколайович – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів

Політична філософія та політична антропологія; некласична політична теорія; сучасний соціал-філософський дискурс; політична феміністика.

Наукові праці:

1. Проблема мовнокультурної детермінації суб’єкта в психоаналітичній концепції Жака Лякана як тло постструктуралістських соціальних теорій. – In: Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.2. – Одеса, 1998. – С. 19-25.

2. Підстави некласичної політичної теорії ("Генеалогія влади" Мішеля Фуко проти класичної політичної теорії). – In: Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.2. – Одеса, 1998. – С. 53-62.

3. Топо-графія утопії. Ролян Барт та Мішель Фуко в пошуках безвладного дискурсу. – In: Шляхи розбудови ринкового середовища в Україні (матеріали науково-практичної конференції 20-22 жовтня 1998 р.) – Одеса, 1998. – С. 32-38.

Епістемологічні аспекти становлення "паноптичного суспільства" (Проблема формування "дисциплінарної" технології влади в модерну добу у праці Мішеля Фуко "Наглядати і карати. Народження в’язниці"). – In: Ринкові важелі та стимули розвитку господарчих систем. Збірних наукових праць молодих вчених. Вип.2.Част.ІІ. – Одеса, 1998. – С. 339-345.

5. Постструктуралістська аналітика позитивних технологій влади: Підстави некласичної політичної теорії. – In: Філософські перипетії. Вісник Харківського університету. Серія:Філософія. – № 437’99. – Харків, 1999. – С. 111-114.

6. Дисциплінарна матриця влади як модель постання "модерної людини": М.Фуко про формування "паноптичного" суспільства. – In: Перспективи. – № 1(5)’99. – Одеса, 1999. – С.144-148.

7. Концепти "біовлада" і "біополітика" в теорії соціогенези модерної доби Мішеля Фуко. – In: Перспективи. – № 2-3 (7-8). – Одеса, 1999. – С.114-118.

8. Фемінізм: від дискурсу соціальної емансипації до наукового дискурсу. – In: Психосинергетика – на границе философии, естествознания, синергетики, медицины и гуманитарных наук. Материалы юбилейной научно-пратической конференции. –Одесса, 2002. – С. 88-92.

9. Сексуальність як об’єкт наукового дослідження: проліферація дискурсів про сексуальність. – In: Психосинергетика – на границе философии, естествознания, синергетики, медицины и гуманитарных наук. Материалы юбилейной научно-пратической конференции. – Одесса, 2002. – С. 83-87.

 

У відділі також працювали:


Гримич Марина Віллівна – докторка історичних наук, кандидатка філологічних наук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу культурологічних досліджень, авторка понад 150 наукових праць. Членкиня Національної спілки письменників України. Членкиня Національної спілки краєзнавців України. Коло науковиї інтересів – культурна антропологія, діаспорні студії, місіонерська етнографія, дослідження культурного ландшафту, дослідження народних дум.

 

Брайченко Олена Юріївна – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу культурологічних досліджень. Членкиня національної спілки краєзнавців України. Коло наукових інтересів – історія ХХ ст., історія розвитку української культури, традиційна культура, політика Радянської влади в галузі культури, трансформації суспільства, історія народної кулінарії, історія села, культурний ландшафт.


Полек Тіна Віталіївна – кандидатка історичних наук, наукова співробітниця відділу культурологічних досліджень. Членкиня Національної спілки краєзнавців України. Коло наукових інтересів – культурна антропологія, урбаністична антропологія, міграція із села до міста, медична антропологія, дослідження пограниччя, антропологія простору, дослідження культурного ландшафту.