1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок бер. 20

Дирекція

PDF Друк E-mail

ДИРЕКЦІЯ

Директор НДІУ

Чернець Василь Гнатович – доктор філософії (ЮНЕСКО, 1993 р.), професор (1992 р.), Заслужений працівник освіти України (2001 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), почесний академік Національної академії мистецтв України, академік Академії Наук Вищої школи України, член Спілки журналістів України. Є автором понад 70 наукових робіт з культурологічної та мистецтвознавчої проблематики, в тому числі трьох монографій. Один із керівників авторського колективу 6-томної «Української енциклопедії етнокультурознавства та етнокультурології». Професор Чернець В.Г. є членом та головою фахової комісії з питань післядипломної освіти Координаційної Ради з питань мистецької освіти і науки при Національній академії мистецтв України.

Відомий учений-культуролог, громадський діяч, організатор науково-просвітницьких та науково-мистецьких акцій.

Director of RIUS

Chernets Vasyl – Doctor of Philosophy (UNESCO, 1993), Professor (1992), Honored Education Worker of Ukraine (2001), Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology (2005), Honorary Academician of the National Academy of Arts of Ukraine, Academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine, a member of the Union of Journalists of Ukraine. He is the author of more than 70 scientific works on culturological and art issues, including three monographs. One of the heads of the team of authors of the "Ukrainian Encyclopedia of Ethno Art and Ethnocultural Studies" in 6 volumes. Professor Chernets V. is a member and the head of the professional committee on postgraduate education of the Coordinating Council on Art Education and Science at the National Academy of Arts of Ukraine. He is a well-known scholar in cultural studies, public figure, organizer of scientific-educational and scientific-artistic events.

 

Заступник директора НДІУ

Стадник Микола Миколайович – доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України. Є автором понад 300 наукових праць, зокрема монографій і навчальних посібників. Має значний досвід роботи із міністерствами та відомствами, був членом спеціалізованих вчених рад філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка; Київського університету імені Бориса Грінченка. Підготував 5 кандидатів філософських наук. Нагороджений Профспілковою Звитягою Федерації профспілок України.

Deputy Director of RIUS

Stadnyk Mykola – Doctor of Philosophy, Professor, Honoured Education Worker of Ukraine. He is the author of more than 300 scientific works, including monographs and textbooks. He has extensive experience of work with ministries and authorities, was a member of the specialized academic councils of the Faculty of Philosophy of Taras Shevchenko National University of Kyiv; Borys Grinchenko Kyiv University. He has prepared 5 Candidates of Philosophical Sciences. Awarded by the Trade Union Victory of the Federation of Trade Unions of Ukraine.

Заступник директора з міжнародних зв’язків та євроінтеграції НДІУ

Сиваш Ілона Олегівна – кандидат мистецтвознавства, член спілки дизайнерів України, Відмінник освіти України. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури, молоді та спорту України. Є автором понад 20 наукових робіт з мистецтвознавчої проблематики.

Deputy Director for International Relations and European Integration of RIUS

Syvash Ilona – Candidate of Art Studies, a member of the Union of Designers of Ukraine, Excellence in Education of Ukraine. Awarded with the Honorary Diploma of the Ministry of Culture, Youth and Sports of Ukraine. She is the author of more than 20 scientific works on Art Studies related issues.

 


 
© Всі права захищені
test