1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок бер. 20

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

DEPARTMENT OF INFORMATION SUPPORT AND SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

Відділ інформаційного забезпечення та наукових комунікацій (ІЗНК) є одним із структурних підрозділів Науково-дослідного інституту українознавства.

Історія відділу розпочалася у липні 2004 р., коли на базі видавничо-інформаційного центру, призначеного для видання програм, підручників, посібників, матеріалів науково-освітніх конференцій, наукових збірників, а згодом журналу «Українознавство», був створений відділ науково-технічної інформації.

Упродовж існування відділу вносилися зміни у його назву: з 2010 р. свою науково-практичну діяльність він здійснював як відділ парадигмальних досліджень, після реорганізації у 2014 р. функціонує як відділ інформаційного забезпечення та наукових комунікацій.

The Department of Information Support and Scientific Communications is one of the structural subdivisions of the Research Institute of Ukrainian Studies. The history of the department began in July 2004, when the Department of scientific and technical information was created on the basis of the publishing and information center, intended for the publication of programs, textbooks, manuals, materials of scientific and educational conferences, scientific collections, and later the "Ukrainoznavstvo" journal. During the existence of the department, changes were made to its name: from 2010, it carried out its scientific and practical activities as the Department of paradigmatic research, after reorganization in 2014, it functions as the Department of information support and scientific communications

 

У відділі інформаційного забезпечення та наукових комунікацій працюють наукові спеціалісти, які мають відповідні професійні, ділові якості, необхідні знання, досвід і здатні виконувати обов’язки, покладені на них:

Тетяна Леонідівна Ренке – завідувачка відділу

Вікторія Валеріївна Калина – наукова співробітнця;

Лариса Іванівна Ткаченко – наукова співробітниця;

Лідія Григорівна Науменко – наукова співробітниця;

Олександр Євгенович Сцібан – науковий співробітник.

 

Завдання та мета діяльності відділу: організація, координація проведення наукових досліджень в галузі українознавства; розроблення і впровадження новітніх технологій навчання; підготовка фахівців з українознавства; дослідження генезису України і українців в Україні та за її межами, ролі і місця України в геополітичному просторі; шляху, стану, перспектив етно-, націє-, державотворення, матеріального, соціально-економічного, культурно-духовного, історичного, історико-правового, освітньо-наукового розвитку України, поширення інформації (знань) про Україну і українство у світі.

Реалізація мети діяльності відділу передбачає безпосередні та інтегровані з іншими відділами види науково-дослідної роботи, зокрема:

Відділ (ІЗНК) здійснює діяльність за такими напрямками:

– впровадження інтегративних гуманітарних дисциплін «Українознавство» в освітній простір;

– відпрацювання всіх етапів творення часопису «Українознавство», які передбачають процес відбору та аналізу матеріалів, створення розгалуженої мережі джерел матеріалів;

– удосконалення механізму створення інтегративного часопису «Українознавство», на сторінках якого друкуються матеріали наукового спрямування, що охоплюють українознавчі сфери буття і життєтворчості;

– щоквартальний випуск часопису «Українознавство», який унаочнює сукупний науковий доробок у форматі наукових статей представників українознавчої наукової спільноти.

Це видання має не лише академічне провадження з підготовки та оприлюднення наукових результатів досліджень, але й номіноване ВАК України як фахове з історичних наук.

 

Журнал друкується на підставі свідоцтва серії КВ №21204-1100ПР від 31.02.2015 р. про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, виданого Державною реєстраційною службою України.

Наукові статті в галузі історичних наук зараховуються як фахові згідно з наказом МОНУ від 21.12.2015 року №1328
ISSN 2413-7065 (принт)
ISSN 2413-7103 (online)
DОІ: 10.30840

 

Журнал «Українознавство» представлено в наукометричних базах та реферативних базах даних:

1. Академія Гугл (Google Scholar) http://www.scholar.google.com.ua

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua

3. Наукова періодика України http://journals.uran.ua

4. Polish Scholarly Library (бібліотека) http://pbn.nauka.gov.pl

5. Index Copernicus https://journals.indexcopernicus.com

6. Academic Resource Index ResearchBib http://journalseeker.researchbib.com

7. Scientific Indexing Services http://www.sindexs.org

8. CiteFactor Directory http://www.citefactor.org

9. Universal Impact Factor http://www.uifactor.org

10. Eurasian Scientific Journal Index http://esjindex.org

11. Infobase Index http://infobaseindex.com/index.php

12. Cosmos Impact Factor http://www.cosmosimpactfactor.com

 

Часопис був заснований у 2001 р. з важливою місією: створення модерного наукового, громадсько-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського і педагогічного журналу, в якому фахово досліджується минуле, сучасне і майбутнє України, українців та світового українства. Тематика статей охоплює висвітлення історії українознавства у вітчизняних і зарубіжних джерелах; напрацювання у сферах джерелознавства й археології; набутки літератури і мистецтва в історичній ретроспекції та в сьогоденні; напрями практичного втілення українознавства в заклади виховання і освіти та висвітлення їх передових методів і досягнень.

 

Офіційна сторінка наукового часопису «Українознавство»

 

Відділом інформаційного забезпечення та наукових комунікацій проводиться підготовка матеріалів для створення електронної версії наукового фахового видання «Українознавство», що стало важливим кроком у розширенні концепційної основи українознавства. Відвідувачами сайта електронного видання стали представники з-понад 58 країн світу, які виявляють зацікавлення до матеріалів часопису.

Крім дослідження журналу «Українознавство», відділом ІЗНК здійснено редагування та підготовку до друку багатьох інститутських видань (програм, наукових збірників, монографій тощо). Крім того, на відділ покладено адміністрування та наповнення контенту сайта Інституту, сторінки фейсбуку та інших ресурсів, організаційно-технічне забезпечення функціонування сайтів.

 

Співробітниками відділу проводиться опрацювання матеріалів конгресів, робіт переможців учнівських конкурсів і конференцій, здійснюється їх підготовка до друку згідно з постановою ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

Відділ тісно співпрацює з науковими установами, відомими діячами освіти, науки, культури, письменниками, поетами, релігійними діячами України та зарубіжжя.

 

 

 
© Всі права захищені
test