1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя лют. 18

Відділ освітніх технологій та популяризації українознавства

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Відділ освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ встановлює зв’язки з українознавчими центрами України та за кордоном; започатковує спільні проекти, які спрямовані на дослідження у царині українознавства, що сприяють поширенню знань про Україну та формуванню позитивного іміджу країни у світовому співтоваристві; реалізує спільні семінари, конференції, конгреси, конкурси, форуми, фестивалі з представниками освітніх та наукових кіл України; здійснює впровадження вивчення українознавства в мережу дошкільної загальноосвітньої, вищої освіти в аспекті науково-дослідної діяльності відділу.

Тема НДР «ОСВІТНІ ПРОЕКЦІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ДИСКУРСУ ЯК ПРОСТІР УКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Основний науковий напрямок роботи відділу – осмислення постаті Т.Г. Шевченка в шкільній освіті.

 

Cпівробітники відділу

 

Бойко Тетяна Іванівна – кандидат філософських наук, завідувач відділу освітніх технологій та популяризації українознавства Науково-дослідний інститут українознавства.

Коло наукових інтересів

Проблеми етнонаціонального розвитку громадянського суспільства, дослідження проблем націєтворення, особливостей становлення української нації та національних відносин.

Наукові праці:

1. Бойко Т. Осмислення засад національної свідомості в рецепції Тараса Шевченка / Т.Бойко // Українознавство. – 2015. – №1.

2. Бойко Т. Національно-патріотичне виховання як квінтесенція конфлікту ідентичностей // Держава у теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 26–27 червня 2015 р. / Наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 36–42.

3. Бойко Т. Бандерівські читання // Українознавство. – 2015. – №1. – С

4. Бойко Т. VIII Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Українознавство. – 2015. – №1. – С

5. Бандерівські читання. Матеріали перших та других Бандерівських читань / Упор. Т.І. Бойко, Ю.Сиротюк – Київ – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 200 с.

6. Бойко Т. Осмислення засад національної свідомості в рецепції Тараса Шевченка / Т.Бойко // Українознавство. – 2015. – №1.

7. Бойко Т. Шевченкове слово як простір національної комунікації: від автохтонної рустикації до глобального села.

8. Бойко Т. Страх формування національної ідентичності / Т. Бойко // Українознавчий альманах. Випуск 5. — К., 2011 — С. 53 - 55.

9. Рецензія на книгу: Український націоналізм. Антологія. Т. 2 / Упор. В.Рог. – Київ: Українська Видавнича Спілка ім. Ю.Липи, 2011. – 352с.

10. Бойко Т. Месіанізм як чинник національного піднесення. / Т.І. Бойко // Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст. Матеріали міжнародної наукової конференції Івано-Франківськ, 2-3- березня 2012 р. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2012 – 640 с.

11. Бойко Т. Особливості взаємодії етнічних процесів та громадянського суспільства в націотворенні // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. — К., 2013 – № 4 (34) — С. 76 - 81.

12. Бойко Т. Психологічний напрямок націології у працях представників української еміграції //. Українознавчий альманах. Випуск 14. — К., 2013. — С. 247- 249.

 

Бойко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства Науково-дослідного інституту українознавства

Коло наукових інтересів

Філософські основи національної системи виховання в Україні; проблема збереження української ідентичності у контексті глобалізаційних процесів; особливості українознавчого спрямування навчально-виховного процесу в освітніх осередках українського зарубіжжя; національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні, впровадження українознавчих наукових знань в освітньо-виховну систему вітчизняних навчальних закладів у контексті завдань сталого розвитку України. Є співавтором 4-х колективних монографій та автором понад 60 наукових праць.

Наукові праці:

1. Бойко С.М. Реалізація освітньо-виховної ідеї Великого Кобзаря через проведення конкурсів з українознавства // Рідна школа. – Нью-Йорк, 2014. – Вип. 2.

2. Бойко С. Філософські основи національної системи виховання в Україні / С. Бойко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наук. пр.] / ред. рада: В.П. Андрущенко (голова). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 34 (47). – С.164–172.

3. Бойко С. Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ – початку ХХ століття / С. Бойко // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип.14. – С. 67–71.

4. Бойко С.М. Виховання духовності в підростаючого покоління через вивчення творчості Тараса Шевченка // Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: матеріали ХІV науково-практичної конференції. - К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С. 150 -153.

5. Бойко С.М. Освітньо-виховний ідеал Т.Г. Шевченка //«Дні науки філософського факультету – 2014», (2014; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15–16 квіт. 2014 р.: [матеріали доповідей та виступів]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч.2. – С. 136 – 138.

6. Бойко С.М. Тарас Шевченко про освіту та сімейне виховання» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони». – К., ННДІУВІ, 2014. – С.43 – 45.

7. Бойко С.М., Клименко Н.М. Дослідження постаті Т.Г. Шевченка учасниками міжнародних конкурсів з українознавства» // Подано до друку до збірника матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Шевченкове слово в українському мовному просторі» (м. Ніжин).

8. Бойко С.М. «Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь...» (Про виховання національно свідомої молоді через проведення науково-освітніх проектів у галузі українознавства). Подано до друку в журнал «Україна у світовій історії» (до № 4, 2014 р.).

9. Бойко С. Співпраця між діаспорою та Україною в галузі українознавства / С. Бойко // Українознавчий альманах. Вип. 15. – К., 2014. – С. 113–116.

10. Бойко С.М. Життєвий шлях Тараса Шевченка як подвижництво задля розквіту України / С.М. Бойко // «Дні науки філософського факультету – 2015», Міжн. наук. конф. (2015; Київ). Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015», 21–22 квіт. 2015 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Ч.8. – С. 3–5.

 

Кононенко Алла Михайлівна – науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства Науково-дослідний інститут українознавства

Коло наукових інтересів

Постать Тараса Шевченка в архітектурно-скульптурному вимірі в Україні та світі, Кирило - Мефодіївське братство та Тарас Шевченко в сучасному світі.

Наукові праці:

1. Кононенко А. Роль Музею Національного науково-дослідного інституту українознавства у співпраці зі світовим українством / А. Кононенко // Українознавчий альманах. Вип. 15. – К., 2014. – С. 90–92.

2. Кононенко А.М. Музеї Т. Шевченка як культурно-освітні осередки сучасного українства // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С.284–288. (0,5 др.арк.)

3. Кононенко А.М. Тарас Шевченко як громадсько-політичний діяч // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 14.

4. Кононенко А.М. Громадсько-політична діяльність Т. Шевченка/ А.М. Кононенко// Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони: зб. матеріалів Міжнародної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони». – К. : ННДІУВІ, 2014 . – С. 159 – 161.

5. Кононенко А.М. Музеї про Тараса Шевченка як один із шляхів збереження пам’яті про нього // Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: матеріали ХІV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С. 158 -160.

6. Кононенко А.М. Доля Тараса Шевченка на засланні: Збірник наукових праць Четвертих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 165-річчю від часу преведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення / під ред. С. А Брижицької, С. А Гальченка, П. В . Токаря, Д. А Чернієнка. - Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2015. - 304 с. // Відображення періоду заслання Т. Шевченка в освіті: українознавче наповнення - С. 260-276.

 

Дворніцька Лідія Володимирівна – науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства Науково-дослідний інститут українознавства

Коло наукових інтересів

Новітні інтерактивні методології раннього розвитку дитини та технології продуктивного навчання у середній і вищій школі; вплив постаті Т. Шевченка на виховання молодого покоління; сучасна практична юриспруденція.

Наукові праці:

1. Дворніцька Л.В. Тарасове слово – стимул до морально-духовного розвитку учнівської та студентської молоді // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С.280–284.

2. Дворніцька Л.В. Виховне значення постаті Тараса Шевченка (на прикладі аналізу конкурсів, присвячених Великому Кобзареві // Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: матеріали ХІV науково-практичної конференції. - К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С. 154-157.

3. Дворніцька Л.В. Постать Тараса Шевченка у виховній роботі (на прикладі аналізу конкурсів імені Т. Шевченка) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони». – К., ННДІУВІ, 2014. – С.100 –102.

4. Дворніцька Л.В. Доля Тараса Шевченка на засланні: Збірник наукових праць Четвертих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 165-річчю від часу преведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення / під ред. С. А Брижицької, С. А Гальченка, П. В . Токаря, Д. А Чернієнка. - Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2015. - 304 с. // Ідейно-естетична роль поезії Шевченка періоду заслання. - С. 218-230.

 


 
© Всі права захищені
test