1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок бер. 20

Відділ освітніх технологій та популяризації українознавства

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND POPULARIZATION OF UKRAINIAN STUDIES

Відділ освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ встановлює зв’язки з українознавчими центрами України та за кордоном; започатковує спільні проекти, які спрямовані на дослідження у царині українознавства, що сприяють поширенню знань про Україну та формуванню позитивного іміджу країни у світовому співтоваристві; реалізує спільні семінари, конференції, конгреси, конкурси, форуми, фестивалі з представниками освітніх та наукових кіл України; здійснює впровадження вивчення українознавства в мережу дошкільної, загальноосвітньої, вищої освіти в аспекті науково-дослідної діяльності відділу.

The Department of Educational Technologies and Popularization establishes connections with Ukrainian studies centers in Ukraine and abroad; initiates joint projects aimed at research in the field of Ukrainian studies, which contribute to the dissemination of knowledge about Ukraine and the formation of a positive image of the country in the world community; implements joint seminars, conferences, congresses, competitions, forums, festivals with representatives of educational and scientific communities of Ukraine; implements Ukrainian studies into preschool, comprehensive school, and higher education in the aspect of scientific research activities of the department.

Тема НДР на 2020-2022 рр: «Концепт ідентичності українства в умовах соціокультурних трансформацій: загрози національній безпеці в гуманітарній сфері».

Керівниця НДР – кандидатка історичних наук Газізова Олена Олександрівна.

 

Cпівробітники відділу

Газізова Олена Олександрівна – кандидатка історичних наук, завідувачка відділу освітніх технологій та популярізації українознавства Науково-дослідного інституту українознавства.

Коло наукових інтересів

Дослідження етнокультурних та соціально-психологічних трансформацій в умовах гуманітарних викликів сучасного українського суспільства.

Останні наукові публікації:

1. Газізова О. Загрози національній безпеці в гуманітарній площині: ціннісно-смислові аспекти. Українознавчий альманах. Випуск 27. Київ: «Міленіум», 2020. С. 60–67.

2. Газізова О. Українознавчі пріоритети формування національно-культурної ідентичності учнівської молоді. Українознавство. 2020. № 4. С. 170–182.

3. Газізова О. Трансформація ідентичностей внутрішньо переміщених осіб в процесі їх соціокультурної адаптації та інтеграції у нові територіальні громади. Українознавство. № 4. – К., 2019. – С. 83–97.

4. Газізова О. Відкриття ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Українознавство. – К., 2019. – С. 205–215 (у співавторстві).

5. Газізова О. Українознавчі проекції в науково-дослідних роботах переможців ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство, 2019 №2 (71). С. 58.

6. Газізова О. Динаміка трансформації культурно-ідеологічних пріоритетів в освітньому просторі АР Крим у контексті гуманітарних викликів (1991–2017 рр.). Українознавство. – № 3. – 2017. – С. 166–180.

10. Газізова О. Проблеми етнокультурного простору АР Крим в контексті анексії півострова. Українознавчий альманах. – № 22. – 2017. – С. 22–28.

11. Газізова О. Постдепортаційний Крим в соціодемографічній специфікації УРСР та історичних процесах незалежної України. Українознавство. – № 4 (65). – 2017. – C. 193–203.

12. Газізова О. Кримськотатарське питання в контексті анексії Криму. «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії». – № 15. – 2017. – С. 141–147.

 

Бойко Світлана Миколаївна – кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ.

Коло наукових інтересів

Філософські основи національної системи виховання в Україні; проблема збереження української ідентичності у контексті глобалізаційних процесів; особливості українознавчого спрямування навчально-виховного процесу в освітніх осередках українського зарубіжжя; національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні, впровадження українознавчих наукових знань в освітньо-виховну систему вітчизняних навчальних закладів у контексті завдань сталого розвитку України.

Останні наукові публікації:

1.Бойко С. М. Дослідно-експериментальна робота з упровадження українознавчих знань в освітній простір. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27–28 березня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. Ч. 2. С. 112–116. (у співавторстві).

2. Бойко С. Діалог культур: впровадження навчальної програми для суботніх і недільних шкіл українського зарубіжжя «Я і Україна» за межами України. X Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». X Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». München, 24–27 оktober 2019 / Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. München, 2020. С. 480–491.

3. Бойко С. Українська молодь і громадянське суспільство в умовах сучасних викликів. Українознавчий альманах. Вип. 27. С. 23–29.

4. Бойко С. Українознавче спрямування освітніх галузей як чинник збереження і розвитку національного культурного середовища. Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. С.237–246.

5. Бойко С. Українознавчі пріоритети освітнього процесу в контексті національно-патріотичного виховання молоді. Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. С.246–253.

6. Бойко С. Формування етнокультурних констант української ідентичності старшокласників у просторі сучасної освіти: на матеріалі щорічних міжнародних конкурсів з українознавства. Україна й українство в етнокультурних процесах: збірник наукових праць. Київ: НДІУ, 2017. С. 78–87.

7. Бойко С. Дослідницька компетентність молодого покоління як один із дієвих засобів вивчення ролі українства в етнокультурних процесах світу. Українознавчий альманах. Київ, 2017. Вип.22. С. 8–16.


Кононенко Алла Михайлівна – наукова співробітниця відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ.

Коло наукових інтересів

Технології формування освітнього середовища як креативного простору утвердження української національної ідентичності в сучасному глобалізованому світі.

Останні наукові публікації:

1. Кононенко А. М. «Збереження власної ідентичності в діаспорі як механізм українського культурозбереження». East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). 2020. #10(62), part 6. C. 21–26.

2. Кононенко А. М. Формування національно-культурної ідентичності підростаючого покоління в умовах сучасних викликів та загроз. East European Science Journal (Warsaw, Poland). 2020. #11(63), part 7. С. 54–61.

3. Кононенко А. «Роль Світового Конгресу Українців (СКУ) в консолідації українців в постколоніальної доби» // Українознавчий альманах. – 2017. – Вип. 22. – С. 40-48.

4. Кононенко А. Світовий конгрес українців у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів. // Українознавчий альманах. – 2016. – Вип. 19. С. 129-133.

 

Конкурси з українознавства:

 

Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (щорічний)

Конкурс проводиться відповідно до правил проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2013 № 1228, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.09.2013 р. за № 1567/24099 та з метою залучення учнівської молоді до наукових досліджень з українознавства через індивідуально-пошукову діяльність.

 

Міжнародний конкурс для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу» (15 жовтня 2017 – 15 лютого 2018)

Метою Конкурсу стало ознайомлення та поширення кращого досвіду освітян щодо українознавчого наповнення системи освіти, викладання курсу за вибором «Українознавство», а також використання елементів українознавства в різних галузях освіти в Україні та за кордоном з метою патріотичного виховання підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, формування особистісних рис громадянина Української держави.

 

Всеукраїнський конкурс студентських та аспірантських есе:

на тему «Перспективи української національної революції у ХХІ ст.»

на тему «Чи здатна Україна на власний геополітичний проект: місія України та національні інтереси в глобалізованому світі».

Конкурс представляє наукові узагальнення молоді, яка формувалася в незалежній Україні, на місце, яке наша держава займає в міжнародному співтоваристві, на геополітичні пріоритети та відстоювання власних національних інтересів.

 

У відділі також працювали:

 

Бойко Тетяна Іванівна – кандидатка філософських наук, упродовж 2014-2019 рр. завідувачка відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ. Коло наукових інтересів – проблеми етнонаціонального розвитку громадянського суспільства, дослідження проблем націєтворення, особливостей становлення української нації та національних відносин.

Дворніцька Лідія Володимирівна – упродовж 2014-2017 рр. працювала як наукова співробітниця відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ. Коло наукових інтересів – новітні інтерактивні методології раннього розвитку дитини та технології продуктивного навчання у середній і вищій школі; вплив постаті Т. Шевченка на виховання молодого покоління; сучасна практична юриспруденція.

 


 
© Всі права захищені
test