1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота квіт. 17

Відділ освітніх технологій та популяризації українознавства

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Відділ освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ встановлює зв’язки з українознавчими центрами України та за кордоном; започатковує спільні проекти, які спрямовані на дослідження у царині українознавства, що сприяють поширенню знань про Україну та формуванню позитивного іміджу країни у світовому співтоваристві; реалізує спільні семінари, конференції, конгреси, конкурси, форуми, фестивалі з представниками освітніх та наукових кіл України; здійснює впровадження вивчення українознавства в мережу дошкільної, загальноосвітньої, вищої освіти в аспекті науково-дослідної діяльності відділу.

Тема НДР на 2020-2022 рр: «Концепт ідентичності українства в умовах соціокультурних трансформацій: загрози національній безпеці в гуманітарній сфері».

Керівниця НДР – кандидатка історичних наук Газізова Олена Олександрівна.

 

Cпівробітники відділу

Газізова Олена Олександрівна – кандидатка історичних наук, завідувачка відділу освітніх технологій та популярізації українознавства Науково-дослідного інституту українознавства.

Коло наукових інтересів

Дослідження етнокультурних та соціально-психологічних трансформацій в умовах гуманітарних викликів сучасного українського суспільства.

Наукові праці:

1. Газізова О. Українознавчий зміст патріотизму сучасної молоді // Українознавство. – 2015. – №3 (56). – С. 171–182.

2. Газізова О. Національна культура та освіта в контексті етнополітики більшовицького режиму в Кримській АРСР у 1920-1930-х рр. XX століття– Українознавство № 2. – 2016. – C. 103–112.

3. Газізова О. Кримськотатарський рух у просторі державної етнополітики: регіональний вимір всеукраїнської соборності – Українознавство. – № 4. – 2016. – C. 136–149.

4. Газізова О. Загрози національній безпеці у сфері ідентичності етнічних груп Криму на початку ХХІ століття // Українознавчий альманах. – 2016. – Вип. 19. – С. 156–161.

5. Газізова О.Українознавчий підхід до формування національно свідомої мовної особистості «Сучасна українська нація: мова, історія, культура»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березняи 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / Наукові редактори : проф. Чоп’як В.В., проф.. Мальований А.В. – Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – C. 127-129.

6. Газізова О. Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в контексті розвитку сучасного суспільства. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016», 20-21 квіт. 2016 р.: (матеріали доповідей та виступів)/ редкол.: А.Є. Конверський (та ін.). – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч. 8. – C. 7–9.

7. Газізова О. Актуальність шкільного курсу «Українознавство» для виховання патріотизму сучасної молоді. / Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: матеріали ХV науково-практичної конференції . – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С. 102–104.

8. Газізова О. Педагогіка як національний імператив у світоглядних концепціях Тараса Шевченка та Михайла Грушевського Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України» 26 вересня 2016р. – м. Канів. – С.56-70.

9. Газізова О. Динаміка трансформації культурно-ідеологічних пріоритетів в освітньому просторі АР Крим у контексті гуманітарних викликів (1991–2017 рр.). Українознавство. – № 3. – 2017. – С. 166–180.

10. Газізова О. Проблеми етнокультурного простору АР Крим в контексті анексії півострова. Українознавчий альманах. – № 22. – 2017. – С. 22–28.

11. Газізова О. Постдепортаційний Крим в соціодемографічній специфікації УРСР та історичних процесах незалежної України. Українознавство. – № 4 (65). – 2017. – C. 193–203.

12. Газізова О. Кримськотатарське питання в контексті анексії Криму. «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії». – № 15. – 2017. – С. 141–147.

 

Бойко Світлана Миколаївна – кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ.

Коло наукових інтересів

Філософські основи національної системи виховання в Україні; проблема збереження української ідентичності у контексті глобалізаційних процесів; особливості українознавчого спрямування навчально-виховного процесу в освітніх осередках українського зарубіжжя; національна культура в розбудові громадянського суспільства в Україні, впровадження українознавчих наукових знань в освітньо-виховну систему вітчизняних навчальних закладів у контексті завдань сталого розвитку України.

Наукові праці:

1. Бойко С. Борис Грінченко як представник української національної еліти кінця ХІХ – початку ХХ століття / С. Бойко // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип.14. – С. 67–71.

2. Бойко С. Творчість Тараса Шевченка як формотворча домінанта цивілізаційного поступу українства: світоглядний вимір.// Українознавчий альманах. 2014. Вип. 17. С. 270–273.

3. Творчість Т. Г. Шевченка як нове явище не лише в українській, а й у світовій суспільній свідомості та культурі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип.35. Том VI (57): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2014. С. 25–32.

4. Бойко С. Співпраця між діаспорою та Україною в галузі українознавства. // Українознавчий альманах. Київ, 2014. Вип. 15. С. 113–116.

5. Бойко С. Освітньо-виховний ідеал Т. Г. Шевченка. Дні науки філософського факультету – 2014. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15–16 квітня 2014 р.: матеріали доповідей та виступів. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. Ч.2. С. 136–138.

6. Бойко С. Тарас Шевченко про освіту та сімейне виховання.// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони». Київ, ННДІУВІ, 2014. С. 43–45.

7. Бойко С. Виховання духовності підростаючого покоління через вивчення творчості Тараса Шевченка. Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: матеріали ХІV науково-практичної конференції. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. С. 150–153.

8. Бойко С. Роль українознавства у формуванні світогляду підростаючого покоління.// Українознавство. Київ, 2015. № 2 (55). С. 174–182.

9. Бойко С. Філософські основи національної системи виховання в Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Культурологія, релігієзнавство, філософія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Вип. 34 (47). – С.164–172.

10. Бойко С. Життєвий шлях Тараса Шевченка як подвижництво задля розквіту України. Дні науки філософського факультету – 2015. Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015», 21–22 квіт. 2015 р.: матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. Ч.8. С. 3–5.

11. Бойко С. Сучасні проблеми впровадження курсу «Українознавство» в освітній простір України. Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства. Наукова конференція «Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства», 2 липня. 2015 р.: матеріали доповідей та виступів / редкол. А.Є. Конверський [та ін.]. Київ, 2015. С. 80–83.

12. Бойко С. Приєднання Т. Шевченка до Кирило-Мефодіївського братства. Науково-практична конференція, присвячена 170-річчю Кирило-Мефодіївського братства, 22 жовтня 2015 р.: збірник матеріалів. Київ, 2015. С. 66–71.

13. Бойко С. Освіта як важливий чинник формування національної еліти / С. Бойко // Українознавчий альманах. Випуск 18. – К., 2015. – С.59–62.

14. Бойко С. Вплив етнокультурної складової в освітньому процесі України на духовно-інтелектуальне самовизначення сучасної молоді. Православ'я в Україні: Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 1000-літтю духовних зв'язків України з Афоном (1016–2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1–3 листопада 1991 р.) - Київ: Київська православна богословська академія, 2016. С. 109–117.

15. Бойко С. Натхненні творчістю Кобзаря. Шкільна бібліотека. 2016. № 2. С.42–44.

16. Бойко С. Українознавство як інструмент вирішення складних етнокультурних проблем у сучасній українській освіті та науці. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29–30 червня 2016 р., м. Дніпро: Роял Принт, 2016. С. 55–58.

17. Бойко С. Виховання культури міжнаціональних відносин як важливий чинник етнокультурної політики України. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 17 листопада 2016 р. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О. Є. Висоцька. Дніпро: Роял Принт, 2016. С. 120–122.

18. Бойко С. Етнокультурний простір України: можливості формування міжетнічної взаємодії. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28–29 жовтня 2016 р. Дніпро. Частина ІІ / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: Роял Принт, 2016. С. 11–14.

19. Бойко С. Українознавче наповнення змісту навчання в системі освіти України як основа національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей: матеріали ХV науково-практичної конференції. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. С. 99–102.

20. Бойко С. Дослідницька компетентність молодого покоління як один із дієвих засобів вивчення ролі українства в етнокультурних процесах світу. Українознавчий альманах. Київ, 2017. Вип.22. С. 8–16.

21. Бойко С. Українознавчі засади національно-патріотичного виховання як відповідь на виклики постколоніальної доби. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. Вип.19/2016. Київ, 2017. C. 31–33.

22. Бойко С. Значення діяльності Тараса Шевченка і Михайла Грушевського в українському етнокультурному процесі. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України», присвячені святкуванню 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського. Черкаси: Видавець О. М. Третяков, 2017. С. 121–133.

23. Бойко С. Педагогічний вимір творчої спадщини І. Липи: сучасні українознавчі транскрипції. Восьмі Липівські читання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 22 квітня 2016; Канів, 1 червня 2016 р.) / Благодійний Фонд ім. Івана та Юрія Лип; Центр національного відродження; Науково-дослідний інститут українознавства МОН України; упоряд. Г.Дольник. К.: УВС ім. Ю.Липи, 2017. С. 112–119.

24. Бойко С. Українознавчі пошукування у сфері розкриття сутності етнокультурної самобутності українців. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24–25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. С. 208–210. (у співавторстві з Василишин Л. М.).

25. Бойко С. Формування етнокультурних констант української ідентичності старшокласників у просторі сучасної освіти: на матеріалі щорічних міжнародних конкурсів з українознавства. Україна й українство в етнокультурних процесах: збірник наукових праць. Київ: НДІУ, 2017. С. 78–87.

26. Бойко С. Українознавче спрямування освітніх галузей як чинник збереження і розвитку національного культурного середовища. Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. С.237–246.

27. Бойко С. Українознавчі пріоритети освітнього процесу в контексті національно-патріотичного виховання молоді. Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна монографія. Київ: НДІУ, 2018. С.246–253.

28. Бойко С. Українознавство як один із інструментів дослідження проявів етнокультурного поступу українства. Сучасний підхід до викладання дисциплін: тези доповідей учасників Міжнародної науково-методичної конференції 14 березня 2018 р. Вінниця, 2018. Наукове видання «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти». Частина ІІ. С. 42–44.

29. Бойко С. Дослідження етнокультурного аспекту сучасної вітчизняної освіти засобами українознавства. Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 грудня 2017 р., м. Дніпро, ДОІППО. Частина І / Наук. ред. О. Є Висоцька. Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. С. 118–123.

 

Кононенко Алла Михайлівна – наукова співробітниця відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ.

Коло наукових інтересів

Технології формування освітнього середовища як креативного простору утвердження української національної ідентичності в сучасному глобалізованому світі.

Наукові праці:

1. Кононенко А. Роль Музею Національного науково-дослідного інституту українознавства у співпраці зі світовим українством / А. Кононенко // Українознавчий альманах. Вип. 15. – К., 2014. – С. 90–92.

2. Кононенко А.М. Музеї Т. Шевченка як культурно-освітні осередки сучасного українства // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С.284–288.

3. Кононенко А.М. Тарас Шевченко як громадсько-політичний діяч // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 14. – С. 56-61.

4. Кононенко А.М. Громадсько-політична діяльність Т. Шевченка/ А.М. Кононенко// Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони: зб. матеріалів Міжнародної конференції «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони». – К. : ННДІУВІ, 2014 . – С. 159 – 161.

5. Кононенко А.М. Музеї про Тараса Шевченка як один із шляхів збереження пам’яті про нього // Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: матеріали ХІV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С. 158 -160.

6. Кононенко А.М. Доля Тараса Шевченка на засланні: Збірник наукових праць Четвертих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 165-річчю від часу преведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення / під ред. С. А Брижицької, С. А Гальченка, П. В . Токаря, Д. А Чернієнка. - Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2015. - 304 с. // Відображення періоду заслання Т. Шевченка в освіті: українознавче наповнення - С. 260-276.

7. Кононенко А. Українська діаспора в республіці Молдова і Румунії як етнокультурний феномен. // Наукові записки[збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова №131 – 2016. – С.98-106.

8. Кононенко А. Збереження етнічної ідентичності українськими переселенцями. // Наукові записки[збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова №130 – 2016. – С.132-143.

9. Кононенко А. Світовий конгрес українців у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів. // Українознавчий альманах. – 2016. – Вип. 19. С. 129-133.

10. Кононенко А. Вплив творчості Т. Г.Шевченка на збереження національної самосвідомості українців поза межами етнічної батьківщини // Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України: матеріали Між нар. наук. конф., присвячені святкуванню 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, 23 верес.2016р., Канів / М-во культури України, М-во освіти і науки України / Упорядник С.А. Брижицька. Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2017.-272- Текст укр. – с. 53- 62.

11. Кононенко А. Важливість формування національної духовності в українському суспільстві // Православ’я в Україні : Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції присвяченої 1000-літтю духовних зв’язків України з Афоном (1016-2016) та 25-літтю Помісного Собору Української Православної Церкви (1-3 листопада 1991 р.) – К. : (Київська правосл богословська академія), 2016. – 911, (1), с. 118-127.

12. Кононенко А. «Роль Світового Конгресу Українців (СКУ) в консолідації українців в постколоніальної доби» . // Українознавчий альманах. – 2017. – Вип. 22. – С. 40-48.

 

Конкурси з українознавства:

 

Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (щорічний)

Конкурс проводиться відповідно до правил проведення Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2013 № 1228, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.09.2013 р. за № 1567/24099 та з метою залучення учнівської молоді до наукових досліджень з українознавства через індивідуально-пошукову діяльність.

 

Міжнародний конкурс для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу» (15 жовтня 2017 – 15 лютого 2018)

Метою Конкурсу стало ознайомлення та поширення кращого досвіду освітян щодо українознавчого наповнення системи освіти, викладання курсу за вибором «Українознавство», а також використання елементів українознавства в різних галузях освіти в Україні та за кордоном з метою патріотичного виховання підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, формування особистісних рис громадянина Української держави.

 

Всеукраїнський конкурс студентських та аспірантських есе:

на тему «Перспективи української національної революції у ХХІ ст.»

на тему «Чи здатна Україна на власний геополітичний проект: місія України та національні інтереси в глобалізованому світі».

Конкурс представляє наукові узагальнення молоді, яка формувалася в незалежній Україні, на місце, яке наша держава займає в міжнародному співтоваристві, на геополітичні пріоритети та відстоювання власних національних інтересів.

 

У відділі також працювали:

 

Бойко Тетяна Іванівна – кандидатка філософських наук, упродовж 2014-2019 рр. завідувачка відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ. Коло наукових інтересів – проблеми етнонаціонального розвитку громадянського суспільства, дослідження проблем націєтворення, особливостей становлення української нації та національних відносин.

Дворніцька Лідія Володимирівна – упродовж 2014-2017 рр. працювала як наукова співробітниця відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ. Коло наукових інтересів – новітні інтерактивні методології раннього розвитку дитини та технології продуктивного навчання у середній і вищій школі; вплив постаті Т. Шевченка на виховання молодого покоління; сучасна практична юриспруденція.

 


 
© Всі права захищені
test