1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лют. 20

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНОЗНАВСТВА

Основні напрямки роботи відділу: Дослідження актуальних проблем соціальної історії та українського повсякденної ранньомодерної доби (XVI–XVII ст.). Впровадження історичних, теоретико-методологічних розробок в системи освіти, виховання, культури, в суспільні та державотворчі процеси.

Тема НДР «Соціальна історія XVI–XVII ст. як складова українського повсякдення ранньомодерної доби України».

Керівник НДР – кандидат історичних наук, доцент Ворончук Ірина Олексіївна.

 

Cпівробітники відділу

 

Ворончук Ірина Олексіївна – завідувач відділу історичних пам’яток НДІУ, кандидат історичних наук, доцент.

Коло наукових інтересів

Проблеми соціальної історії та історичної демографії України ранньомодерної доби, соціальна історія, історична демографія, історія українського повсякдення XVI–XVII ст.

Наукові праці:

Упорядник збірників:

1. Україна між двох вогнів. Друга половина XVI – перша половина XVII ст. – К.,1996. – 411 с.

2. Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 р.). – Київ; Старокостянтинів, – 2001. – 416 с.

Монографії:

1. Родоводи волинської шляхти ХVI – першої половини ХVII ст.: реконструкція родинних структур (методологія, методика, джерела). – К., 2009. – 511 с.

2. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. – К., 2012 р. – 712 с.

Публікації:

1. Ворончук І. О. Демографічна ментальність волинської шляхти в XVI–XVII ст.: шлюбна модель та її чинники // Шостий міжнародний конгрес україністів. – Донецьк-Київ, 2005. – С. 30 – 44.

2. Ворончук І. О. Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні XVI–XVII cт. (на матеріалах ранньомодерної Волині) // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2006. – Вип. 6. – С. 161 – 201.

3. Ворончук І. О. Родинна термінологія актової документації ґродських і земських судів XVI–XVII cт. // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2006. – Т. ХІ. – С. 308 – 327.

4. Ворончук І. О. "Волочна поміра" 1557 р. У Великому князівстві Литовському // Збірник наукових праць НДІУ МОН України. – К., 2007. – Т. XIV. – С. 362 – 379.

5. Ворончук І. О. Українська родина XVI – першої половини XVII cт. у світлі міжконфесійних стосунків (на матеріалах Волині) // Релігія і Церква в історії Волині. – Кременець, 2007. – С. 69 – 85.

6. Ворончук І. О. Методологічні засади та підходи до обрахунку людності Волині середини XVII ст. // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 103 – 110.

7. Ворончук І. О. Ранньомодерне суспільство України крізь призму джерел: соціальні та правові практики тогочасного соціуму// Українознавство XXI ст.: Виміри розвитку. – К., 2009. – С. 87–150.

8. Ворончук І. О. Дітність волинської шляхетської родини XVI – першої половини XVII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. № 22. – Луцьк, 2010. – С. 139–148.

9. Ворончук І. О. До проблеми чисельності людських втрат Волині внаслідок татарських нападів протягом XVI – першої половини XVII ст. // Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ «Старий Луцьк». – Луцьк, 2011. – С. 128–146.

10. Ворончук І. О. Інвентар маєтків князя Олександра Острозького 1620 року // Осторозька академія XVI–XVII ст.: Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 132–135.

11. Ворончук І. О. Острозький Василь-Костянтин // Осторозька академія XVI–XVII ст.: Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 323–327.

12. Ворончук І. О. Зауваження щодо підготовки джерельних видань з історії середньовічної та ранньомодерної України // Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу. – К., Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 12–15.

13. Ворончук І. О. Острозькі, князі // Політична енциклопедія. – Київ, 2012. С. 526–527.

14. Ворончук І. О. Шляхетський рід Дривинських: генеалогія і матримоніальні зв’язки (XVI – перша половина XVII ст.) // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – С. 195–210.

15. Ворончук І. О. Рід Загоровських у приватному й публічному житті шляхетського соціуму Волині XVI – першої половини XVII ст. // Українознавство. – К., 2012. – № 4. – С. 61–69.

16. Ворончук І. О. Актові книги ґродських і земських судів як джерело генеалогічних досліджень: складнощі та пастки практичних процедур / Генеалогія. Збірка наукових праць. – Вип. І. – К., 2013. – С. 105–115.

17. Ворончук І. О. Волинський рід Бокіїв у XVI – першій половині XVII ст.: приватне життя та публічна діяльність // Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ «Старий Луцьк». – Луцьк, 2013. – С. 168–186.

18. Ворончук І. О. Українське повсякдення XVI – першої половини XVII ст.: стан і перспективи дослідження // Науковий збірник ННДІУВІ.  К., 2013  Т. ХXXI. – C. 136–159.

19. Ворончук І. Актова документація XVI–XVII ст. як джерело до історії українського повсякдення ранньомодерної доби / Ірина Ворончук/ Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі. Матеріали наукової конференції з міжнародною участю. 14 березня 2013 р., м. Київ – К., 2013. – С. 31–35.

20. Ворончук І. О. Приватне життя князів Острозьких: стан, проблеми, перспективи // Острозька давнина. – Острог, 2013. – С. 56–60.

21. Ворончук І.О. Людність села Борисова за документальними джерелами першої чверті XVII ст. // Ізяславщина. Від давнини до сучасності / За ред. В. Г. Берковського. – Ізяслав, 2013. – С. 66–69.

22. Ворончук І. О. Система селянського господарювання та її вплив на типологію селянської родинної структури (за матеріалами Волині XVI – першої половини XVII ст.) // Wieki Stare i Nowe). – 2014. – S. 24–37.

23. Ворончук І. О. Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби // Україна у світовій історії. – 2014. № 3. – С. 134–150.

24. Ворончук І. О. Про хвороби та лікувальні практики за ранньомодерної доби на Волині // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. № 10. – Луцьк, 2014. – С. 165–177.

25. Ворончук І. О. Актові книги як джерело до історії українського повсякдення ранньомодерної доби // Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск I. Волинь XVI ст. – К., 2014. – С. 6–80.

 

Безпалько Владислав Вікторович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ.

Коло наукових інтересів

Повсякдення населення Волині XVI–XVIІ ст., матеріальні аспекти українського повсякденного життя непривілейованих верств населення Волині XVI–XVIІ ст.; грошовий обіг середньовіччя та ранньомодерної доби.

Наукові праці:

1. Безпалько В. В. Фальшування документів та печаток у Луцькому повіті 1581 р. // Український історичний збірник (2010). – Вип. 13. – Част. 2. – К., 2010. – С. 166–172.

2. Безпалько В. В. Суконні пломби як джерело для дослідження торгових шляхів, зв’язків та побуту на українських землях ХVI – початку XVII ст. // Нові дослідження козацької доби на Україні. – Вип. 20. – Част. 1. – К., 2011. – С. 414–418.

3. Безпалько В. В. «Гроші» в письмових джерелах Великого князівства Литовського кінця XV ст. – початку XVI ст. та проблема їх ідентифікації // Україна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. ІІ Міжнародна наукова конференція. Кам’янець-Подільський, 22–24 вересня 2011 р. Тези доповідей. – К., 2011. – С. 55–56.

4. Безпалько В. В. Справа 1581 року про фальшування печаток у записах книг Луцького гродського суду // Сфрагістичний збірник. – Вип. 1. – К., 2011. – С. 318–326.

5. Безпалько В. В. Детали костюма, использовавшиеся населением Волыни для ношения денег (по материалам книг Луцкого гродского суда 1580–83 гг.) // I Международная научная конференция «РАСМИР: Восточная нумизматика»: сборник научных трудов. – К., 2012. – С. 83–89.

6. Безпалько В. В. Шляхетський маєток на Волині останньої чверті XVI ст. у світлі фіскально-господарської документації // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 22. – Рівне, 2011. – С. 265–266.

7. Безпалько В. В. «Гріш йому ціна…» Литовська монета на Волині у 1580-х роках та її купівельна здатність // Виолити. – К., 2012. – № 3. – С. 8–10.

8. Скарб початку XVII ст. із с. Тетерівське Київської обл. // Нові дослідження козацької доби на Україні. – Вип. 21. – Част. 1. – К., 2012. – С. 171–175. (у співавторстві з Лукашовим Д.)

9. Безпалько В. В. Литовская монета на Волыни 1580-х гг. в обращении и денежном счете (по материалам луцких гродских книг) // «Нумизматические коллекции: наследие исторической Литвы и связанных с ней стран – открытия для просвещения и науки». Международная нумизматическая конференция. Вильнюс, 23–25 мая 2012 г. Тезисы докладов. – Вильнюс, 2012. – С. 151–154.

10. Безпалько В. В. Рекомендації для створення Центру по виданню джерел XIV–XVI ст. // Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу. – К., 2012. – С. 48–49.

11. Безпалько В. В. Соціальні стосунки у шляхетському середовищі XVI ст. (за актовими джерелами) // Українознавство. – К., 2012. – №4. – С. 83–89.

12. Безпалько В. В Селянський і міщанський жіночий одяг на Волині ост. чверті XVI ст.: із практики повсякденного вжитку // Нові дослідження козацької доби в Україні. – Вип 22. – Част. 2 – К., 2013. – С. 103–109.

13. Solidus from 17th century with depiction of a monastery // Al XIV-lea Simpozion de Numismatica. 26–29 septembrie 2013, Chisinau. Prograum şi rezumatele comunicărilor. – Chisinau, 2013. – S. 43–45.

14. Безпалько В. В. Елементи декору в одязі непривілейованих верств населення Волині XVI ст. // І Міждисциплінарні гуманітарні читання. Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, 3 жовтня 2013 р. Програма і тези доповідей. – К., 2013. – С. 25–26.

15. Безпалько В. В. Селянський святковий одяг на Волині останньої третини XVI ст. за актовим матеріалом // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. ІІІ Міжнародна наукова конференція. Кам’янець-Подільський,16-19 жовтня 2013 р. Тези доповідей. – К., 2013. – С. 58–59.

16. Безпалько В. В. Аксесуари одягу для носіння грошей у населення Волині в останній чверті ХVI ст. (за актовими джерелами) / Владислав Безпалько // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Вип. 22–23. – Київ, 2013. – С. 566–576.

17. Безпалько В. В. Шахрайство з готівковими грошима в реаліях повсякдення на Волині другої половини XVI ст. / Владислав Безпалько // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ІІ міждисциплінарні гуманітарні читання». Київ, 26 лютого 2014 р. Тези доповідей. – Київ, 2014. – С. 48–49.

 

Висотін Микола Борисович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ.

Коло наукових інтересів

Соціальні аспекти українського повсякдення XVI–XVII ст.; військова історія України ранньомодерного часу; демографічна ситуація на Волині в середині і другій половині XVII ст.

Наукові праці:

1. Висотін М. Б. Вплив козацько-татарського союзу часів Хмельниччини на зміну демографічної ситуації на Волині (за документами волинських гродських і земських судів). // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства.– К., 2006. – Т. ХІ. – 373–381.

2. Висотін М. Б. Епідемії, як чинник втрат мирного населення Волині в період 1648–1657 рр. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2011. – Випуск VII. – c. 204–217.

3. Висотін М. Б. Наслідки союзницьких угод з татарами 1648–1657 рр. для мирного населення Волині // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – С. 358–376.

4. Висотін М. Б. Проблема повернення українських бранців з татарської неволі часів Хмельниччини // Воєнна історія. – К., 2012. – № 4. – С. 70–82.

5. Висотін М. Б. Втрати мирного населення Волині від голоду в період 1648–1657 рр. // Українознавство. – К., 2012. – № 4. – С. 69–75.

6. Висотін М. Б. Наймане військо на службі Речі Посполитої та його ставлення до мирного населення Волині в роки Хмельниччини // Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ «Старий Луцьк».  Луцьк, 2013.  С. 187–197.

7. Висотін М. Б. Вплив природних катаклізмів на стан населення Волині протягом 1648–57 рр. Історіографічний аспект // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2013. – С. 68–84.

8. Висотін М. Б. Вплив природних катаклізмів на стан мирного населення Волині протягом 1648–1657 рр. Історіографічний аспект. // Україна у світовій історії. – Вип. 4 (53). – Київ, 2014 р. – С. 98–107.

 

Сафонкіна Ольга Леонтіївна – науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ.

Коло наукових інтересів

Соціальна та повсякденна історія України ранньої Нової доби.

Наукові праці:

1. Категорії Волинського селянства другої половини XVI – першої половини XVII століття [Текст] : за історіографією та документальними джерелами / О. Сафонкіна // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 128–133.

 

Хоменко Віталій Сергійович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ.

Коло наукових інтересів

Татарські наїзди на Волинь і Поділля в 16–17 ст. Доля полонених в татарській неволі.

Наукові праці:

1. Хоменко В. С. Кримський ханат в польсько-московських відносинах під час козацько-московської війни 1658–1659 рр. // Nowożytnicze Zeszyty Historyczne: O kształt Europy Środkowo- Wschodniej.- Краків, 2011. – Z.3. – C. 15–24.

2. Хоменко В. С. Татарські наїзди на Волинь і Поділля 1617–1620 рр. // Польські студії: VI конкурс ім. Єжи Гедройця. – Київ, 2013. – N6. – C. 7–23.

 

Паламарчук Ніна Никифорівна – науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ.

Коло наукових інтересів

Історія українського повсякдення ранньомодерної доби XVI–XVII cт.

 


 
© Всі права захищені
test