Друк

ВІДДІЛ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ

DEPARTMENT OF HISTORICAL STUDIES

Основні напрямки роботи відділу: дослідження націє- та державотворчих процесів на теренах України ХХ – початку ХХІ ст., історія Української революції та державності 1917–1922 рр., теоретико-методологічних, історичних, історіографічних та джерельних засад українознавства.

The main directions of the department's work are: the study of nation and state-building processes on the territory of Ukraine in the 20th and early 21st centuries, history of the Ukrainian revolution and statehood in 1917–1922, theoretical, methodological, historical, historiographical foundations of Ukrainian studies.

Тема НДР на 2019-2021 рр: «Російсько-українські війни початок ХХ ст. та ХХІ ст. як протистояння цивілізаційного вибору та концептів національно-державних ідентичностей».

Керівник НДР – доктор історичних наук, Гай-Нижник Павло Павлович.

 

Тема НДР на 2021-2024 рр: «Громада українців Криму: формування, стан, перспективи і асиміляційні загрози (кінець XVIII – початок XXI ст.)».

Керівник НДР – кандидатка історичних наук, Краснодемська Ірина Йосипівна.


Cпівробітники відділу

 

Краснодемська Ірина Йосипівна – кандидатка історичних наук, завідувачка відділу історичних студій НДІУ.

Коло наукових інтересів

Роль та внесок вчених української діаспори, закордонних українознавчих центрів у розвиток українознавства, розробленні його концептуальних підходів та теоретико-методологічних засад розвитку, формуванні джерельних, історіографічних, історіософських основ українознавчої науки, різних її аспектів.

Авторка 1 монографії, 1 розділу навчального посібника, 1 розділу бібліографічного довідника, 50 наукових публікацій.

Останні наукові публікації:

1. Краснодемська І. Й. Галицька соціалістична радянська республіка як одна з форм більшовицької квазідержавності. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2020. Pp. 426–435. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-dekabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/

2. Краснодемська І. Й. Ставлення українського й польського політичного істеблішменту до військово-політичного союзу 1920 р. Українознавство. 2020. № 4. С. 66–88.

3. Краснодемська І. Й. Висвітлення російської агресії в Україні на шпальтах американського тижневика «Свобода» у 2014 р. Суспільно-політичні процеси. Наукове видання Академії політичних наук України. Київ. Видавництво Політія, 2020. Випуск 1(15), 2020. С. 236–254.

4. Краснодемська І.Й. Ідеї соборництва в ідеологічних і програмових засадах українських політичних партій в Речі Посполитій (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.). Гілея: науковий вісник. Київ: «Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 151 (№ 12). Ч. 1. Історичні науки. C 66–72.

5. Краснодемська І.Й. Створення радянських маріонеткових республік на Південному Сході України як інcтрумент більшовицької експансії на початку 1918 р. // Українознавство. 2019. № 4. С. 25–49.

6. Краснодемська І.Й. Військово-політичне протистояння між УНР та РСФРР в новітній українській історіографії. // Українознавство. 2019. № 3. С.21–41.

 

Іванець Андрій Валерійович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ. Член редколегії наукового, літературно-художнього та історико-краєзнавчого альманаху «Ічнянська Криниця».

Коло наукових інтересів

Історія України та Криму у період війн і революцій 1917–1923 рр., етнополітичні дослідження, біографістика, політологія, державне управління.

Автор 2 індивідуальних наукових монографій, понад 30 наукових публікацій, опублікованих у наукових фахових виданнях України і Польщі.

Монографії

1. Іванець А.В. Кримська проблема в діяльності УНР періоду Директорії (кінець 1918–1920 рр.) / А. В. Іванець. – Сімферополь: Доля, 2013. – 176 с.

2. Іванець А. Перший Курултай: від кримськотатарських установчих зборів до національного парламенту (1917-1918 рр.). – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2018. – 160 с.

Останні наукові публікації:

1. Іванець А.В. Півострів скарбів» в руках окупантів: загрози і виклики українській культурній спадщині в Криму». Режим доступу: https://coordradacrimea.website/uk/pivostriv-skarbiv-v-rukah-okupantiv-zagrozi-i-vikliki-ukrainskij-kulturnij-spadshhini-v-krimu/?fbclid=IwAR12qsRgaGUPwpXBR0rcGUj_txXBB_3o6KEcANrZTaxff2mUpefvNPWXqWI

2. Іванець А.В. Використання Росією української культурної спадщини у війні проти України: кримський кейс. // Пам’ятки України: національна спадщина. 2019. № 4–6. С. 23–27.

3. Іванець А.В. До питання про діяльність органів національного самоврядування кримськотатарського народу у 1919 р. і проблему датування Кримськотатарської революції.  // Українознавство. 2019. № 3. С. 71–85.

 

 

Губський Сергій Іванович – науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ.

Коло наукових інтересів

Досвід та історичні уроки доби революційних перетворень в Україні у 1917–1921 рр., вивчення особливостей формування, життєдіяльності української армії, її ролі в становленні за захисті УНР; значення досвіду та уроків розбудови армії того часу, її військової стратегії й тактики, особливостей внутрішнього життя для розбудови Збройних сил України.

Автор понад 60 наукових та науково-популярних публікацій, статей до довідників, 1 розділу навчального посібника ( у співавторстві), розділу науково-бібліографічного довідника.

Останні наукові публікації:

1. Губський С. І. Військові операції українських і польських військ на Правобережній Україні (1920 р.) в сучасній українській історіографії. Українознавство. 2020. № 3. С. 96–114.

2. Губський С. І. Вшанування пам’яті героїв Крут. Сурмач. Інформаційне видання об’єднання українських націоналістів (державників). 2020. № 1–2 (січень–лютий). C. 10–12.

3. Губський С. І. Військова, дипломатична і культурно-освітня діяльність генерал-хорунжого армії УНР О. Пилькевича в спогадах сучасників та українській історіографії. Українознавство. 2020. № 4. С. 111–123.

4. Губський С. І. Військова й науково-педагогічна діяльність генерал-поручника Армії УНР Сергія Дядюші (до 150-річчя з дня народження). European scientific discussions. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. Pp. 426–432. URL: https://sciconf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-europeanscientific-discussions-26-28-dekabrya-2020-goda-rim-italiya-arhiv

5. Історіографічні дослідження формування та діяльності армії УНР, доби Директорії на сучасному етапі // Вісник Львівського університету. Серія іст. Спец. випуск. На пошану проф. Романа Шуста. За ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського. Львів. ЛНУ ім. І. Франка, 2019, с. 786–801.

6. Губський С.І. Ідеї націоналізму та державності в творчій спадщині Юліана Вассияна (до 125 річчя із дня народження) // «Українознавство», 2019, № 2, С. 109–122.

7. Губський С.І. Питання соборності українських земель в творчому доробку ідеолога ОУН О. Бойдуника // Українознавство, 2019, № 4, С.66–83.

8. Губський С.І. Становлення та діяльність військової авіації в українських арміях (1917–1920): історіографічний нарис. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. Ігор Соляр, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 32. С.

9. Губський С.І. Історичний досвід IV Універсалу УЦР 22 січня 1918 р. для становлення української державності у ХХ ст. // Науково-інформаційний бюлетень Фастівського міського музею «Музей на колесах». Біла Церква. 2019. Вип. 5. С. 10-14.


Протягом 2015-2017 рр працівники відділу історичних студій НДІУ працювали над виконанням НДР за темою «Україна ХХ–початок ХХІ ст.: утвердження демократичних цінностей, розв'язання національних та державотворчих проблем».

 

У відділі також працювали:

 

 

Склярова Олена Михайлівна – працювала упродовж 2014-2017 рр. на посаді наукової співробітниці відділу історичних студій. Коло наукових інтересів – розвиток українознавства у другій половині ХІХ-поч. ХХ ст., джерелознавчі проблеми науки. Авторка 12 наукових публікацій, розділу навчального посібника (у співавторстві) та розділу бібліографічного довідника.


Шевченко Тетяна Миколаївна – кандидатка історичних наук, впродовж 2014-2019 рр. працювала на посаді старшої наукової співробітниці відділу історичних студій. Коло наукових інтересів – історія Речі Посполитої, історія освіти, історія Церкви.

Членкиня міжнародної дослідницької мережі по вивченню історії єзуїтів у Польщі та Центрально-Східній Європі «Skarga-Net» (США). Працювала науковим співробітником Гуманітарного дослідницького центру історії та культури Центрально-Східної Європи Лейпцігського університету (Німеччина), як гість-дослідник – в Ягеллонському університеті (Польща), Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана (Німеччина), Пассавському університеті (Німеччина), Академії "Ignatianum" (Польща), Папському східному інституті (Італія).

Стипендіатка Фундації Герди Хенкель (Німеччина), Фонду Сороса (Чехія), Міжнародної школи гуманітарних наук Центральної і Східної Європи Варшавського університету (Польща), Католицької служби академічних обмінів (Німеччина), Центру студій і досліджень «Ezio Aletti» Папського східного інституту (Італія), Каси ім. Ю. Мяновського – Фундації підтримки науки (Польща), Музею історії Польщі (Польща), Польського комітету у справах ЮНЕСКО. Володіє англійською, німецькою, польською, італійською, латиною.

 

Швидченко Тетяна Миколаївна – кандидатка історичних наук, впродовж 2015-2020 рр. працювала на посаді старшої наукової співробітниці відділу історичних студій НДІУ.  Коло наукових інтересів – доба української національно-визвольної боротьби 1917–1923 рр. Дослідження особливостей формування та бойового шляху українських збройних сил, їхня роль та вплив на сучасність. Авторка понад 25 наукових та науково-популярних публікацій, науково-популярної брошури, 1 розділу колективної монографії ( у співавторстві).


Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, працював впродовж 2014-2017 рр. як провідний науковий співробітник відділу. Коло наукових інтересів – регіональні, історіографічні та джерелознавчі аспекти подій Української національної революції середини ХVІІ ст.; дослідження історії розвитку українознавства як науки і навчальної дисципліни. Автор 1 колективної, 1 індивідуальної монографії, понад 60 наукових публікацій.