Друк

ВІДДІЛ ФІЛОСОФІЇ ТА ГЕОПОЛІТИКИ

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND GEOPOLITICS

Основні напрямки роботи відділу – розробка теоретичних принципів і методологічних засад для дослідження і практичного застосування в системі українознавства актуальних філософських і геополітичних проблем; вивчення проблемам української державності в геополітичному контексті; з’ясування місця і ролі України у розв’язанні глобальних проблем сучасності; дослідження сучасних культурно-цивілізаційних концепцій розвитку суспільства в світлі глобальних викликів у гуманітарній сфері; розроблення теоретичних і практичних засобів для підтримки освітніх потреб зарубіжного українства.

The main directions of the department's work are the development of theoretical principles and methodological foundations for the study and practical usage of actual philosophical and geopolitical problems in the system of Ukrainian studies; studying the problems of Ukrainian statehood in the geopolitical context; clarifying the place and role of Ukraine in solving the global problems of our time; research of modern cultural and civilizational concepts of the society development taking into consideration global challenges in the humanitarian sphere; development of theoretical and practical means to support the educational needs of Ukrainians abroad.

Тема НДР: «Україна перед гуманітарними викликами та загрозами сучасності: соціально-філософський аналіз»

 

 

Cпівробітники відділу

 

 

Настояща Катерина Василівна – завідувачка відділу філософії та геополітики НДІУ, докторка історичних наук.

 

Останні наукові публікації:

1. Настояща К. В. Феномен глобалізації: витоки, вектори, тренди в контексті соціокультурного аналізу. Українознавство. – 2020. № 3. С. 168–178. URL: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/212573

2. Настояща К. В. Українська соціологія за радянських часів: існування попри перепони. Українознавчий альманах. Т. 26. С. 7176. URL: https://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/article/view/365


 

Турпак Надія Василівна – провідна наукова співробітниця відділу філософії та геополітики НДІУ, кандидатка філософських наук.

Коло наукових інтересів

Українознавство, історія філософії, філософська антропологія, філософські питання екології, української геополітики, теорії ноосфери та глобалістики.

Останні наукові публікації:

1. Турпак Н .В. Особливості розробки проблеми української ментальності філософами Київської школи (соціально-ціннісні аспекти). Українознавство. 2020. № 3 (76). С. 147–159.

2. Турпак Н.В. Внесок Сергія Кримського в українську філософію етнокультури // Українознавство. 2019. 3(72). С. 164 – 176.

 

Лебєдєва Юлія Олександрівна – старша наукова співробітниця відділу філософії та геополітики НДІУ, кандидатка історичних наук.

Коло наукових інтересів

Наукове осмислення феномена державницької ідеї та її представлення на науково-історичному терені, себто в українському історіописанні.

Останні наукові публікації:

1.  Лєбєдєва Ю. О. Геополітика як фактор консолідації українців в на початку другої світової та російсько-української воєн. Сіверщина в історії України. Наукове видання. Глухів-Київ. 2020. №13. С. 328–333.

2. Лєбєдєва Ю. О. Проблема національних меншин та мовне питання в період української революції та сучасної незалежної України. Емінак: науковий щоквартальник. 2020. №3.  С. 176–188.

3. Лєбєдєва Ю. О. Особливості формування правової культури в українському суспільстві. Політологічний вісник. Зб. аук. пр. Київ, 2020. Вип. 84.

4. Лєбєдєва Ю.О. Гібридна війна Росії проти України 1917 – 1921 рр. і 2014-2019 рр. та діяльність українських урядів щодо подолання наслідків агресії // Українознавство. – 2019. - №2. – С. 57–73.

 

Грабовська Ірина Миколаївна – наукова співробітниця відділу філософії та геополітики НДІУ.

Коло наукових інтересів

 

Останні наукові публікації:

1. Грабовська І. М. Українська філософія/філософія в Україні доби УРСР як проблема сучасного гуманітарного дискурсу. Українознавчий альманах. 2020. Випуск 27. С. 69-77. URL: https://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua

2. Грабовська І.  М. Деякі методологічні проблеми філософії в сучасному українському гуманітарному дискурсі. Monografia pokonferencyjna «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT» #34 PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY». Paris 30.10.2020 - 31.10.2020. Vyd: Warszawa, 2020. S. 5–8. : URL: http://конференция.com.ua/files/106_05_xi_2020_s.pdf


 

Ручко (Дякова) Олена Валеріївна – наукова співробітниця відділу філософії та геополітики НДІУ.

Коло наукових інтересів

Етнополітика, українська діаспора, українознавство.

Наукові праці:

1. Ручко О.В. Консолідація українського жіноцтва за кордоном як протидія гуманітарним викликам і загрозам // Філософія та політологія в контексті сучасної культури: наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2017. – № 6. – С. 85–92 (0,75 д.а.).

2. Ручко О.В. Роль українських інституцій західної діаспори у процесі зміцнення геополітичного становища України // Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2017. – Випуск 9. – С. 44–58 (1,26 д.а.).

 

У відділі також працювали:


Терлецький Віталій Михайлович – кандидат філософських наук. Упродовж 2014-2018 рр. працював на посаід завідувача відділу філософії та геополітики НДІУ. Коло наукових інтересів – українознавство, історія вітчизняної та зарубіжної філософії, класична і сучасна метафізика, перекладознавство.

Буцикін Єгор Сергійович – кандидат філософських наук. Упродовж 2018-2019 рр. працював на посаді завідувача відділу філософії та геополітики НДІУ. Коло наукових інтересів – українознавство, філософія культури, філософська антропологія, філософія психотерапії та психіатрії.