1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця січ. 24

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ФІЛОСОФІЇ ТА ГЕОПОЛІТИКИ

Основні напрямки роботи відділу:

• розробка теоретичних принципів і методологічних засад для дослідження і практичного застосування в системі українознавства актуальних філософських і геополітичних проблем;

• вивчення проблемам української державності в геополітичному контексті;

• з’ясування місця і ролі України у розв’язанні глобальних проблем сучасності;

• дослідження сучасних культурно-цивілізаційних концепцій розвитку суспільства в світлі глобальних викликів у гуманітарній сфері.

• розроблення теоретичних і практичних засобів для підтримки освітніх потреб зарубіжного українства;

 

Тема НДР «Україна перед гуманітарними викликами та загрозами сучасності: соціально-філософський аналіз»

Керівник НДР – кандидат філософських наук Терлецький Віталій Михайлович

 

Cпівробітники відділу

 

Буцикін Єгор Сергійович – кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства.

Коло наукових інтересів

Українознавство, філософія культури, філософська антропологія, філософія психотерапії та психіатрії.

Наукові праці:

1. Буцикін Є.С. Антропологічні засади практичної орієнтації / Є.С. Буцикін // Мультиверсум. Філософський альманах – Вип. 10 (138). – К., 2014. – С. 11-20.

2. Буцикін Є.С. Антропологічний поворот і філософія моралі Гертруди Елізабет Мері Енскомб / Є.С. Буцикін // Гуманітарні студії: збірник наукових праць – Випуск 25. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – С. 19-27.

3. Буцикін Є.С. Філософсько-антропологічна концептуалізація феномену етизованого простору / Є.С. Буцикін // Гілея: Науковий вісник: збірник наукових праць – Вип. 109. (№6) – К.: Видавництво «Гілея», 2016 . – С. 276-280.

 

Терлецький Віталій Михайлович – кандидат філософських наук (працював до квітня 2018).

Коло наукових інтересів

Українознавство, історія вітчизняної та зарубіжної філософії, класична і сучасна метафізика, перекладознавство.

Наукові праці:

1. Межі і можливості методу дослідження констеляцій // Sententiae. – 2016. – №1. – С.169 –178.

2. Термінологія німецької класичної філософії // Філософська думка. 2016. – №1. – С. 77 – 84.

3. Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення // Українознавство – 2015. – № 3. – С. 132–147.

4. «Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті сучасних подій в Україні» // Україна у світовій історії. – 2014. – №4. – С.152 – 163.

 

Турпак Надія Василівна – провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ, кандидат філософських наук.

Коло наукових інтересів

Українознавство, історія філософії, філософська антропологія, філософські питання екології, української геополітики, теорії ноосфери та глобалістики.

Наукові праці:

1. Турпак Н.В. Основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України // Українознавство, № 4, 2016 р. – С. 199-213, (1,3 д.а.)

2. Турпак Н.В. Розвиток ноосферної думки В. Вернадського в гуманітарній спадщині Б. Гаврилишина» / «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». Науковий журнал. Вип.. 4(19), м. Дніпро, 2017. – С. 61-69.

3. Турпак Н.В. Ноосфер ний підхід в осмислені сучасних екологічних викликів / Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип.. №130 (3), 2018. – С. 313-317.

 

Лебєдєва Юлія Олександрівна – старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ, кандидат історичних наук.

Коло наукових інтересів

Наукове осмислення феномена державницької ідеї та її представлення на науково-історичному терені, себто в українському історіописанні.

Наукові праці:

1. Геополітичний нарис розвитку українських земель наприкінці XIII – XIV ст. // Бєларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзержаунасці, міжнацыянальныя і міждзяржауныя, Гомель, 2016. – С234 –246.

2. Європейський вектор української геополітики // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 2 (14) (квітень-червень) – Том 1. – С. 109 – 119.

3. Геополітична стратегія України: джерела та еволюція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. –2016. – С.181 – 194.

4. Проблема становлення Галицько-Волинської держави в українознавчих дослідженнях початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України. – Вип.№9. – 2016. – С.415 – 421.

5. Лєбєдєва Ю. Освітньо-виховні пріоритети українського державотворення // Збірник матеріалів міжн. конференції «Православ’я в Україні». – К., 2015. – С.24 – 35

 

Ручко (Дякова) Олена Валеріївна – науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ.

Коло наукових інтересів

Етнополітика, українська діаспора, українознавство.

Наукові праці:

1. Ручко О.В. Консолідація українського жіноцтва за кордоном як протидія гуманітарним викликам і загрозам // Філософія та політологія в контексті сучасної культури: наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2017. – № 6. – С. 85–92 (0,75 д.а.).

2. Ручко О.В. Роль українських інституцій західної діаспори у процесі зміцнення геополітичного становища України // Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2017. – Випуск 9. – С. 44–58 (1,26 д.а.).

 


 
© Всі права захищені
test