1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лют. 20

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ФІЛОСОФІЇ ТА ГЕОПОЛІТИКИ

Основні напрямки роботи відділу:

• розробка теоретичних принципів і методологічних засад для дослідження і практичного застосування в системі українознавства актуальних філософських і геополітичних проблем;

• вивчення проблемам української державності в геополітичному контексті;

• з’ясування місця і ролі України у розв’язанні глобальних проблем сучасності;

• дослідження сучасних культурно-цивілізаційних концепцій розвитку суспільства в світлі глобальних викликів у гуманітарній сфері.

• розроблення теоретичних і практичних засобів для підтримки освітніх потреб зарубіжного українства;

 

Тема НДР «Україна перед гуманітарними викликами та загрозами сучасності: соціально-філософський аналіз»

Керівник НДР – кандидат філософських наук Терлецький Віталій Михайлович

 

Cпівробітники відділу

 

Терлецький Віталій Михайлович – кандидат філософських наук, завідувач відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства.

Коло наукових інтересів

Українознавство, історія вітчизняної та зарубіжної філософії, класична і сучасна метафізика, перекладознавство.

Наукові праці:

1. Межі і можливості методу дослідження констеляцій // Sententiae. – 2016. – №1. – С.169 –178.

2. Термінологія німецької класичної філософії // Філософська думка. 2016. – №1. – С. 77 – 84.

3. Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення // Українознавство – 2015. – № 3. – С. 132–147.

4. «Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті сучасних подій в Україні» // Україна у світовій історії. – 2014. – №4. – С.152 – 163.

 

Турпак Надія Василівна – провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ, кандидат філософських наук.

Коло наукових інтересів

Українознавство, історія філософії, філософська антропологія, філософські питання екології, української геополітики, теорії ноосфери та глобалістики.

Наукові праці:

1. Перспективи ноосферної парадигми в сучасній глобалістиці // Наукові записки Київського університету туризму, економіки, права. Серія: філософські науки. / Гол.ред. В.С.Пазенок. – К.: КУТЕП, 2016. – Випуск 22. – С. 71 – 85.

2. Два підходи у визначенні смислових домінант сучасної геополітичної свідомості // Наукові записки Київського університету туризму, економіки, права. Серія: філософські науки. / Гол.ред. В.С.Пазенок. – К.: КУТЕП, 2016. – Випуск 22. – С. 171 – 183.

3. Соціально-екологічні загрози як проблема сучасної гуманітаристики ( до 30-річчя Чорнобильської катастрофи) // Наукові записки Київського університету туризму, економіки, права. Серія: філософські науки. / Гол.ред. В.С.Пазенок. – К.: КУТЕП, 2016. – Випуск 23. – С. 23 – 35.

4. Українська глобалістична думка як пласт вітчизняної культури // Українознавство. – 2013. – № 1(46). – С. 254 – 258.

5. Геостратегічні ідеї Володимира Вернадського // Україна у світовій історії. – 2014. – № 1. – С.123 – 132.

 

Лебєдєва Юлія Олександрівна – старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ, кандидат історичних наук.

Коло наукових інтересів

Наукове осмислення феномена державницької ідеї та її представлення на науково-історичному терені, себто в українському історіописанні.

Наукові праці:

1. Геополітичний нарис розвитку українських земель наприкінці XIII – XIV ст. // Бєларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзержаунасці, міжнацыянальныя і міждзяржауныя, Гомель, 2016. – С234 –246.

2. Європейський вектор української геополітики // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 2 (14) (квітень-червень) – Том 1. – С. 109 – 119.

3. Геополітична стратегія України: джерела та еволюція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. –2016. – С.181 – 194.

4. Проблема становлення Галицько-Волинської держави в українознавчих дослідженнях початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України. – Вип.№9. – 2016. – С.415 – 421.

5. Лєбєдєва Ю. Освітньо-виховні пріоритети українського державотворення // Збірник матеріалів міжн. конференції «Православ’я в Україні». – К., 2015. – С.24 – 35

 

Ручко Олена Валеріївна – науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ.

Коло наукових інтересів

Етнополітика, українська діаспора, українознавство.

Наукові праці:

1. Культурний аспект життєдіяльності українців Австралії // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі». – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2016. – С. 81 – 92.

2. Вплив мовного та етнорегіонального чинників на суспільно-політичну ситуацію в Криму // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки / Гол. ред. В.С. Пазенок. – К.: КУТЕП, 2016. – Випуск 23. – С. 231 – 244.

3. Внесок західноєвропейської української діаспори у розбудову незалежної України // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ВАДЕКС, 2014. – Вип. 73. – С. 103 – 114.

4. Український кооперативний рух на території Сполучених Штатів Америки // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія / ред. кол.: А.П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2015. – № 3 (26). – С. 50–65.

 

Григоревська Олена Сергіївна – старший лаборант відділу філософії та геополітики НДІУ.

Коло наукових інтересів

Дослідження феномену меценатства як соціокультурного явища.

Наукові праці:

1. «Меценатство та благодійність: український історичний досвід» // Збірник Державного інституту сімейної та молодіжної політики – №2. – С. 78 – 90.

 


 
© Всі права захищені
test