1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лют. 20

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Основні напрями роботи відділу: наукова робота провадиться у дослідному полі спостережень мисленнєво-пізнавальних особливостей українського мовного та словесного культуротворення. Науково-дослідна праця відділу ґрунтується досвідом розлогої та широкоохопної концептосфери, де зактивізовано концепт словесності, завдяки чому ділянкові спостереження у мові та літературі набувають системного та комплексного, загалом – українознавчого – характеру. Із застосуванням таких підходів у здійсненні наукових досліджень стратегічно вирізняється творчо-естетичний досвід міфологемного структурування давніх та новочасних «текстових шарів» українського мовно-словесного культуротворення. Також особлива увага надається широким контекстовим зв’язкам, що виникали та постають в українській мовно-словесній культурі. За допомогою таких досліджень здійснюється докладніше прояснення, оприявлення та витлумачення смислів, закладених у словесно-культуротворчому досвіді «свого» мовосвіту. У цьому мисленнєвому просторі творча дія ґрунтується на екзистенційних практиках культуротворення, що провадяться завдяки акціональному (праксисному) зосередженню на «власній» творчій суб’єктності. Це явище має за основу творчу індивідуалізацію, де особове та гуртове виступають співтворцями та носіями «свого» імагінативного світу.

У своїх наукових розробках працівники відділу зосереджуються на вирізненні поняття спільнота і явища спільнотного єднання як середовища та суті творення українського смисло-культурного «тексту» і мисленнєвої самоорганізації українців в когнітивній парадигмі.

У відділових напрацюваннях представлено і такі напрямні: форми репрезентації українського сучасного слово-культуротворення у дискурсах масової культури, цивілізаційні аспекти спільнотного згуртування в комунікативному просторі сучасної спільноти, специфіка сприйняття світових літературних явищ через мистецтво перекладу українською мовою, чинники та форми українського культурного самозбереження як самоохоронної дії українців «на поселеннях», спостереження світового українства у виконанні ним місії пропагування України та українського через мистецтво слова, творчо-поведінкові моделі автора-комунікатора у «малих формах» тексту в українському (україноцентричному) сегменті та полі міжкультурного спілкування Інтернет.

Завідувач – кандидат філологічних наук Ціпко А.

 

Cпівробітники відділу

 

Ціпко Анатолій – кандидат філологічних наук, завідувач відділу української філології НДІУ. Уся дослідницька праця науковця пов’язана з українознавством. Належить до першого аспірантського набору Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка. Тема кандидатської дисертації: «Світоглядний симбіоз у психології світових образів в українській міфології» (захист відбувся 1997). Завідувач відділу порівняльних досліджень Інституту українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1997 – 2000), старший науковий співробітник Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000 – 2011), завідувач відділу української філології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (з 2014), співупорядник календаря-щорічника «Українознавство» (упродовж 2000 – 2009 здійснено видання 9-ох випусків).

Коло наукових зацікавлень

Українознавство, українська словесність, порівняльні літературознавчі та культурницькі дослідження, лінгвофольклористика, лінгвокультурологія, будівний і малярський досвід українців, релігієзнавство.

У доробку науковця – близько 150 публікацій.

Наукові праці:

Монографії:

1. Ціпко А. Духовна ліствиця давньоукраїнської словесності / А. Ціпко. – К. : МП «Леся», 2015. – 748 с.

2. Ціпко А. Естетичні традиції та сакральний функціоналізм українського культового вбрання // Український modus vestiendi – спосіб зодягання: [колективна монографія]. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008. – С. 42 – 73.

3. Ціпко А. Єрусалимський і римський концепти: практика політичної та духовної рефлексії // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри: [колективна монографія]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 54 – 86.

4. Ціпко А. Мовна ретроспекція як культуротворче підґрунтя в дослідницькому пошуку, породженому добою Ю. Шевельова // Юрій Шевельов: виклик часу і відповідь науковця: [колективна монографія]. – К.: «МП Леся», 2010. – С. 46 – 72.

5. Ціпко А. Способи «увіходження» українців до світових літературно-культурних центрів у києво-княжу добу // Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини: [колективна монографія / за заг. ред. В. І. Сергійчука]. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2004. – С. 62 – 83.

6. Ціпко А. Традиції художньо-образного «земле-опису» та науковий пошук ХХ ст. (культурогеографія Степана Рудницького) // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького: [колективна монографія]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 70 – 82.

7. Ціпко А. Уґрунтування української мовної єдності: співдія побутувальної практики та наукових змагань (ХІХ – ХХ ст.) // Український соціум: [колективна монографія]. – К.: Знання України, 2005. – С. 455 – 467.

8. Ціпко А. Україна і Близький Схід // Україна і Схід: панорама культурно-спільнотних взаємин: колективна монографія; [упоряд. В. Резаненко, А. Ціпко; передм. А. Ціпка]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – С. 51 – 107.

Основні статті у вітчизняних виданнях:

1. Ціпко А. Княжий Київ – центрична ідея у підвалинах українського культуротворення // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка: (філологічні науки). – 2011. – № 20. – Ч. IV. – С. 86 – 84.

2. Ціпко А. «Парахвіяльні» нариси як мовно-культурне джерело про історичну Чернігівщину // «В українській церкві велика була духовна сила...». – Ніжин, 2012. – С. 65 – 89.

3. Ціпко А. Печерська ідея та Печерський монастир в утвердженні духовного подвигу в київській християнській культурі // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Сер. Філологія. Літературознавство. – 2013. – Т. 222, Вип. 210. – С. 101 – 106.

4. Ціпко А. Семантична структура «світового дерева» в давньоукраїнському світогляді // Етнічна історія народів Європи. – 1999. – Вип. 1. – С. 86 – 90.

5. Ціпко А. Україна і світ. Модуси культурно-спільнотних взаємин // Українознавство. – 2000. – Вип. 3. – С. 49 – 53.

6. Ціпко А. Українці в історичному досвіді себевироблення, себевираження, себеконтролю // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 2. – С. 189 – 192.

7. Ціпко А. Феодосій Печерський: художні форми житійного уображення // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Сер. Філологія. Літературознавство. – 2010. – Т. 141, Вип. 128. – С. 112 –115.

8. Ціпко А. Фольклор – світогляд: аксіологічні орієнтири українського культуротворення // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 3. – С. 19 – 27.

Зарубіжні публікації:

1. Ціпко А. Духовний чин «Київського тексту» в давньоукраїнській словесності // Black sea scientific journal of academic research. – May - June – V. 30. – I. 04. – P. 46 – 50.

2. Ціпко А. Земля, влада та сила в образо-чині української словесної культури // Educatio. – 2015. – № 7 (14) - 1. – P. 116 – 118.

3. Ципко А. Культурное пространство Книги и ее возвещательный чин в украинском духовном опыте // National Association of scientists. – 2015. – № 1 (6). – P. 43 – 46.

4. Ципко А. Отцовское и материнское в украинской семье: способы и образы взаимодействия // Мужское и мужественное в современной культуре: Научные доклады и сообщения; [отв. редактор Н. Орлова]. – Спб., 2009. – С. 77 – 81.

5. Ципко А. Психо-восприятие тело-образа: парадигматический посыл древнего автора // Психология телесности: теоритические и практические исследования: Сборник статей ІІ международной научно-практической конференции; [под. общ. ред Буренковой Е.]. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2009. – С. 79 – 85.

6. Ципко А. «Семантический союз» тело-образа и космо-структуры в творческой парадигме Киево-руськой словесности // Black sea scientific journal of academic research. – 2014. – November. – V. 10. – I. 11. – P. 24 – 28.

7. Ципко А. Украинская семья: смысловые модусы сочетания отцовского и материнского текстов // Educatio. – 2014. – № 6. – V. 3. – P. 92 – 96.

8. Ципко А. Україна і християнський Схід: ієротопійне структурування смислів // Black sea scientific journal of academic research. – 2016. – March - April. – V. 29. – I. 3. – P. 49 – 54.

9. Ципко А. Українська хата як образ-модель космологійного (світоустроєвого) споглядання // American scientific journal. – № 2 (2). – 2016. – P. 66 – 69.

10. Ципко А. Часопростір священного в давньоукраїнській словесній культурі // Educatio. – 2015. – № 8 (15) - 3. – С. 24 – 26.

Посібники:

1. Пізнаємо Україну. Узнаем Украину. Discover Ukraine. Посібник для учителів та учнів недільних шкіл українського зарубіжжя. – К.: МП «Леся», 2007. – 172 с. (у співавторстві).

2. «Українознавство»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавн.-полігр. центр «Київський університет», 2008. – 672 с. (у співавторстві).

3. Український світ. Посібник: Навчально-методичний комплекс для вчителів недільних шкіл українського зарубіжжя. – Ч. 1. – К.: МП «Леся», 2009. – 152 с. (у співавторстві).

 

Смольницька Ольга Олександрівна – старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ, кандидат філософських наук. 2012 р. закінчила денну аспірантуру на кафедрі української філософії та культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук спеціальності українознавство (філософські науки) на тему: «Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст.».

У доробку понад 110 публікацій, з них одна індивідуальна монографія, 3 зарубіжні публікації.

Коло наукових інтересів

Українознавство, українське літературознавство та філософія кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; творчість Віри Вовк; релігійна символіка в компаративному аналізі; крос-культурний аспект; латиноамериканістика; перекладознавство.

Наукові праці:

Монографії:

Смольницька О. О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Монографія. – К., 2013. – 208 с.

Основні зарубіжні публікації:

1. Смольницька О. Особливості змалювання народного католицизму в творчості Віри Вовк: компаративний аналіз українського та латиноамериканського маґічного реалізму / Ольга Смольницька // Spheres of Culture. – Volume VIII. – Lublin 2014. – C. 252 – 258. (Olha Smolnytska. The Presentment of the Folk Catholicism in the Works of Wira Wowk: Comparative Analisis of Ukrainian and Latin-American Magic Realism).

2. Смольницька О. Ґендерна інтерпретація у збірці Віри Вовк Карнавал: міфологічний аспект / Ольга Смольницька // Ukraїna: narracje, języki, historie, red. nauk. M. Gaczkowski, red. prow. J. Klyus; rec. G. Hryciuk, P. Jóźwikiewicz, K. Kusal, A. Matusiak; Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2015. – S. 83 – 94.

Основні статті у вітчизняних виданнях:

1. Смольницька О. О. Порівняльний аналіз філософсько-методологічних засад у Геґеля та вчених Київського університету ХІХ ст. (на прикладі Ореста Новицького) / Смольницька О. О. // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні. Матер. всеукр. наук. конфер. 21 травня 2011 р. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2011. – С. 260 – 265. [Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, соціально-гуманітарний факультет].

2. Смольницька О. Філософсько-методологічні засади інтерпретації мистецтвознавчого аналізу в Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Ольга Смольницька // Мистецтвознавство України. – 2012. – Вип. 12. – С. 251 – 256.

3. Смольницька О. Філософська інтерпретація лесезнавчого дискурсу Ніли Зборовської (на матеріалі есею «Моя Леся Українка») / Ольга Смольницька // Слово і час. – № 9 (621). – Вересень 2012. – С. 52 – 62.

4. Смольницька О. Віра Вовк як представниця сучасного магічного реалізму / О. Смольницька // Українознавство. – 2013. – № 2. – С. 16 – 19.

5. Смольницька О. «Зостались душі серед зла аметистовими»: прозора поезія Надії Гаврилюк: [рец.] / О. Смольницька // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 229 – 232. (Рец. на кн.: Гаврилюк Надія. Танго хуртовини. Поезії / Н. Гаврилюк. – К.: Фенікс, 2013. – 132 с.).

6. Смольницька О. Компаративний аналіз маріології у поемі Т. Шевченка «Марія» і релігійній ліриці М. Кузміна / Ольга Смольницька // Міфологія і фольклор. – № 3 – 4 (17). – Липень – грудень 2014. – С. 47 – 54.

7. Смольницька О. Психоаналітичні дослідження Ніли Зборовської в річищі неоміфологізму: порівняння з творчістю Віри Вовк / Ольга Смольницька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – 2015. – Вип. 18 – 20. – С. 350 – 362.

8. Смольницька О. Неоміфологізм у творчості Віри Вовк і Хорхе Каррери Андраде / Ольга Смольницька // Міфологія і фольклор. – 2015. – № 3-4 (19). – С. 98 – 107.

9. Смольницька О. Жіночі містеріальні практики у дослідженні Катерини Грушевської та тогочасна європейська наукова методологія / Ольга Смольницька // Українознавство. – № 1 (58). – 2016. – С. 56 – 62.

10. Смольницька О. Культурна самоідентифікація ліричного героя у вибраній поезії Віри Вовк: aesthetica interior / Ольга Смольницька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали ІХ міжнародної наукової конференції. (Острог, 20 – 21 травня 2016 р.). / ред. кол.: І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 17. – С. 151 – 160.

11. Смольницька О. Історичний роман Віри Вовк «Книга Естери» у неоміфологічному контексті: ad fontes / Ольга Смольницька // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Серія «Філологія (літературознавство, мовознавство)». – Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я. М.», 2015. – Вип. 21. – С. 54 – 67.

12. Смольницька О. О. Сакральні міфологеми в поезії Віри Вовк (на матеріалі «Ораторії хвали»): проблема відтворюваності в стилі / О. О. Смольницька // Літературознавчі студії. – Вип. 45. – ВПЦ «Київський університет», 2015. – С. 216 – 226.

13. Смольницька О. О. Поезія і релігія: інтермедіальність творчості Віри Вовк / Смольницька О. О. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2016. – Випуск X. – С. 229 – 238.

Посібники:

Зарубіжна поезія в українських перекладах (8 клас): хрестоматія для загальноосвітніх навчальних закладів України з поглибленим вивченням зарубіжної літератури (8 клас) / Упорядниця Ольга Смольницька. – К., 2016. – 546 с. (у співавторстві).

 

Хоменко Олександр Анатолійович – науковий співробітник відділу української філології НДІУ.

Коло наукових інтересів

Концепт «художня словесність» в оперативному полі сучасної гуманітаристики; дослідження усної та писемної словесності як чинник розвитку українознавства у першій половині XІX ст..; шевченкоцентричні домінанти осмислення українського фольклору та красного письменства; ідея «соборності» як визначальна інтелектуальна стратегія нової української літератури; українознавчі виміри національного письменства ХХ – ХХІ ст.; українська поезія доби Незалежності як семіотичний феномен.

Загальна кількість публікацій – близько 120.

Наукові праці:

Монографії:

1. Хоменко О. Національне письменство як художнє українознавство: ідеї, постаті, естетичні практики / О. Хоменко – К.; НДІУ, 2008. – 528 с.

2. Хоменко О. Національна художня словесність у системі українознавства ІX – XVІІІ століть/ О. Хоменко – К.: Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, 2013. – 360 с.

3. Хоменко О. Українська художня словесність як концентр українознавства / О. Хоменко // Українці у світовій цивілізації і культур: Колективна українознавча монографія [Методологічний том] – К.:НДІУ, 2008. – С. 345 – 361.

4. Хоменко О. Українська людина і земля в художній словесності Київської Русі / О. Хоменко // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі: Колективна монографія / За ред. П. П. Кононенка. – К.: ННДІУВІ, 2011. Том 1. Від давнини до XІV ст. – С. 464 – 543.

5. Хоменко О. Українська людина і земля в національній художній словесності XV – першої половини XVІ століття: епоха Ренесансу; Українська людина і земля в національній художній словесності XVІ – XVІІІ століть: доба Бароко / О. Хоменко // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі: Колективна монографія / за ред. П. П. Кононенка – К.: ННДІУВІ, 2012. Том 2. XVІ – XVІІІ ст. – С. 431 – 512.

Основні статті у вітчизняних виданнях:

1. Хоменко О. Українська література як структурована єдність регіональних текстів: українознавчий аспект проблеми // Українознавство. – 2003. – № 1. – С.103 – 110.

2. Хоменко О. Григорій Косинка як вербальний практикум: ідеологія модернізації та автентика надчасся // Українознавство. – 2004. – № 3 – 4. – С. 241 – 247.

3. Хоменко О. Одвага. Непохитність. Чистота (Три іпостасі О. Ольжича – поета, археолога, революціонера) // Українознавство. 2007. – № 3. – С. 33 – 41.

4. Хоменко О. Візія української словесності і візія України: пролегомени до теми «Анатолій Погрібний – українознавець». – Українознавство. 2008. – № 1. – С. 32 – 39.

5. Хоменко О. «Захар Беркут» Івана Франка – метатекст української духовості: погляд із XXІ ст. //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іван Франко і новітнє українство». – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 135 – 161.

6. Хоменко О. Михайло Максимович – фундатор українознавчого вивчення феномену художньої словесності // Українознавство. 2010. – № 2. – С. 19 – 27.

7. Хоменко О. Студії над українсько художньою словесністю як чинник самопізнання та духової консолідації українства у 20-40-х роках XІX століття // Українознавство. 2011. – № 1. – С. 104 – 117.

8. Хоменко О. Українознавча природа універсалізму Шевченкового «Букваря» // Україна у світовій історії. – К., 2014. – № 3. – С. 11 – 20.

9. Хоменко О. Шевченко як світоглядні підстави Акту Злуки: українознавчі трансформації історичного феномена // Українознавство. – 2015. – № 1(55). – С. 29 – 43;

10. Хоменко О. Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20-40-х років XІX ст. // Українознавство. – 2016. – № 1(58). – С. 99 – 127.

Зарубіжні публікації:

1. Хоменко А. Шевченко в Петербурге: инициация кшатрия // Материалы ІV Международного семинара «Шевченковский Петербург»: к 190-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко. – Спб: 2005. – С.41 – 46.

Посібники:

1. Українська література в системі українознавства: Посібник / Укл. П. П. Кононенко, С. П. Денисюк, О. А. Хоменко. – К.: «ЛДЛ», НДІУ, 2005. – С. 166 – 212. (у співавторстві).

2. Хрестоматія з української літератури: Для учнів 10 кл. серед. загальноосвіт. шкіл. – К.ТОВ «ЛДЛ», 2000. – 960 с.(у співавторстві).

3. Хрестоматія з української літератури: Для учнів 11 кл. серед. загальноосвіт. шкіл. – К.ТОВ «ЛДЛ», 2004. – 1056 с.(у співавторстві).

 

Осадча Наталія – науковий співробітник відділу української філології НДІУ.

Коло наукових інтересів

Українознавство, українська мова, соціолінгвістика. Працює над дисертаційним дослідженням «Мова як чинник національної консолідації ( на прикладі України)».

Загальна кількість публікацій – близько 15.

Наукові праці:

1. Карпенко Н. С. Анкетування як метод соціолінгвістики (на матеріалах опитування школярів Полтавщини) / Н. С. Карпенко // Українознавство. – 2005. – № 2. – С. 90 – 93.

2. Карпенко Н. С. Українська мова в середовищі іноземців» (на прикладі ісламського суспільно-культурного центру «Арраід») / Н. С. Карпенко // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 165 – 167.

3. Карпенко Н. С. Українська мова у внутрішкільному управлінні / Н. С. Карпенко // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 101 – 103.

4. Карпенко Н. С. Мова як засіб консолідації // Зб. наук. пр. НДІУ // Н. С. Карпенко – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. IX. – С. 103 – 107.

5. Карпенко Н. С. Мова з погляду філософських парадигм // Зб. наук. пр. НДІУ. На пошану проф. С. Я. Єрмоленко / Н. С. Карпенко. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Т. XVII. – С. 76 – 85.

6. Карпенко Н. С. Порівняльний аналіз лінгвістичних та філософських джерел. Особливості визначення терміну мова / Н. С. Карпенко // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 190 – 193.

7. Карпенко Н. С. Особливості класичного підходу до дослідження феномену мови // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 158 – 161.

8. Карпенко Н. С. Реалізація психологічної складової у підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (на прикладі підручників для 5 класу) / Н. С. Карпенко. – К., 2009. – Т. XXV. – С. 297 – 306.

9. Карпенко Н. С. Можливості побудови анкети в соціолінгвістиці (на прикладі анкети для вихованців закладів інтернатного типу) / Н. Карпенко // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 103 – 107.

10. Карпенко Н. С. Роль мови в системі чинників консолідації українського суспільства // Сьогодення українського мовного середовища. Вип. 2. – К., 2010. – С. 58 – 67.

11. Карпенко Н. С. «Мова як засіб національної самоідентифікації українців» // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 – 31 березня 2006 р. – К. – Т. 3. – С. 41 – 42.

12. Карпенко Н. С. Реалізація психологічної складової у підручниках з рідної мови для ЗНЗ // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – 400 с.

13. Осадча Н. С. Підвищення кваліфікації в українознавчій парадигмі: штрихи до історії / Н. Осадча // Українознавство. – № 2(47). – 2013. – С. 122 – 127.

14. Осадча Н. С. Тенденції функціонування української мови у період з 2010 – 2015 рр. // Мовний простір слов'янського світу: досвід і перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції, 27 травня 2016 р., м. Київ. – К.: НаУКМА, 2016 р. // Електронний репозитарій НаУКМА у розділі «Матеріали конференцій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/.

15. Осадча Н. С. Проблеми двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс / Н. Осадча // Українознавство. – № 2(59). – 2016. – С. 164 – 180.

Посібники:

1. Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: зб. матеріалів / [за ред. А. Ю. Пономаренко] – К.: НДІУ, 2006. – 96 с. (у співавторстві).

2. Пономаренко А. Ю., Карпенко Н. С., Білоус-Копкова О. В. Навчально-методична література з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: Бібліографічний покажчик. – К.: НДІУ, 2007. – 80 с. (у співавторстві).

 

Філатова Наталія – молодший науковий співробітник відділу української філології НДІУ.

Коло наукових інтересів

Українознавство, українська мова, соціолінгвістика, лінгвокультурологія. Працює над дисертаційним дослідженням «Філософські та лінгвоукраїнознавчі аспекти комунікації в Інтернеті».

Загальна кількість публікацій – близько 10.

Наукові праці:

1. Безсмертна Н. С. Функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками у художніх та фольклорних текстах // Збірник наукових праць НДІУ. Том ХVІІ. – К., 2007. – С. 343 – 351.

2. Безсмертна Н. С. Сучасний стан телебачення для дітей та юнацтва і його вплив на формування мовної особистості. // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25 – 27 жовтня 2007 р.). – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 50 – 52.

3. Безсмертна Н. С. Стилістичне функціонування антонімів у поезії Миколи Вінграновського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХХ. – С. 250 – 257.

4. Безсмертна Н. С. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. XXIV. – С. 372 – 380.

5. Безсмертна Н. С. Філософські та лінгвальні аспекти комунікації в Інтернеті та їх зв’язок із системою знань про Україну (на прикладі поняття «менталітет») // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 52 – 54.

6. Безсмертна Н. Світоглядні орієнтири особистості та їх реалізація в Інтернеті // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 147 – 152.

7. Безсмертна Н. Поняття «комунікація» у філософському аспекті // Українознавство. – 2011. – Число 2. – С. 163 – 166.

8. Філатова Н. Постать Тараса Шевченка у комунікативній практиці інтернет-користувачів / Наталія Філатова // Українознавство. – № 4 (57). – 2015. – С. 186 – 201.

9. Філатова Н. «Лінгвальний аналіз повідомлень комунікантів в інтернет-просторі (на прикладі постаті Т. Шевченка) // Мовний простір слов'янського світу: досвід і перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції, 27 травня 2016 р., м. Київ. – К.: НаУКМА, 2016 р. // Електронний репозитарій НаУКМА у розділі «Матеріали конференцій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/

Посібники:

Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник / [за ред. С. Я. Єрмоленко]. – К., 2008. – 348 с. (у співавторстві).

 

Шевчук Оксана – молодший науковий співробітник відділу української філології Науково-дослідного інституту українознавства.

Коло наукових інтересів

Українознавство, культурне самозбереження та самоідентифікація української спільноти в Південній Америці, латиноамериканська шевченкіана; релігійно-громадське життя, рідномовне шкільництво в діаспорі.

Наукові праці:

1. Шевчук О. Втілення пам’яті про Тараса Шевченка в Південній Америці як символ самозбереження і самоідентифікації українців / Оксана Шевчук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія в часі» З нагоди 175-ої річниці виходу у світ «Кобзаря». – К.: НДІУ, 2015. – С. 136 – 142.

2. Шевчук О. С. Постать Шевченка у культурному самозбереженні південноамериканських українців / Оксана Шевчук // Українознавство. – 2015. – № 2. – С. 139 – 150.

3. Шевчук О. С. Перші священики-місіонери УГКЦ в Аргентині та їхній вплив на формування української спільноти / Оксана Шевчук // Українознавство. – 2015. – № 3. – С. 216 – 228.

4. Шевчук О. С. Діяльність українських жіночих організацій Південної Америки: від створення до початку 1950-х років / Оксана Шевчук // Українознавство. – № 1 (58). – 2016. – С. 246 – 257.


 
© Всі права захищені
test