1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок бер. 20

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

DEPARTMENT OF UKRAINIAN PHILOLOGY

Основні напрями роботи відділу: наукова робота провадиться у дослідному полі спостережень мисленнєво-пізнавальних особливостей українського мовного та словесного культуротворення. У відділовому доробку представлено такі напрямні: форми репрезентації українського сучасного слово-культуротворення у дискурсах масової культури, цивілізаційні аспекти спільнотного згуртування в комунікативному просторі сучасної спільноти, специфіка сприйняття світових літературних явищ через мистецтво перекладу українською мовою, чинники та форми українського культурного самозбереження як самоохоронної дії українців «на поселеннях», спостереження світового українства у виконанні ним місії пропагування України та українського через мистецтво слова, творчо-поведінкові моделі автора-комунікатора у «малих формах» тексту в українському (україноцентричному) сегменті та полі міжкультурного спілкування в Інтернеті.

The main directions of the department's work: scientific work of the department is carried out in the research field of observation of thought-cognitive features of the Ukrainian language and verbal creation. The following directions are presented in the work of the department: forms of representation of Ukrainian modern word-culture creation in the discourses of mass culture, civilizational aspects of community unity in the communicative sphere of the modern society, the peculiarities of the perception of world literary phenomena through the art of translation into the Ukrainian language, factors and forms of Ukrainian cultural self-preservation as a self-protective action of Ukrainians "on the settlements", observation of world Ukrainianism in its performance of the mission of promoting Ukraine and Ukrainian through the art of speech, creative and behavioral models of the communicators in "small forms" of the text in the Ukrainian segment and the field of intercultural communication on the Internet.

 

Cпівробітники відділу

 

Безсмертна Наталія Сергіївна – молодша наукова співробітниця відділу української філології НДІУ.

Коло наукових інтересів

Українознавство, українська мова, соціолінгвістика, лінгвокультурологія, знаково-інформаційний простір українськомовного Інтернет-сегменту. Працює над дисертаційною темою: «Філософські та лінгвоукраїнознавчі аспекти комунікації в Інтернеті».

Останні наукові праці:

1. Безсмертна Н.С. ,Чирков О. Новинні повідомлення порталу «Ukr.net» у світлі соціолінгвістики та етнокультурних процесів у сучасній Україні // Українознавство. – № 3. – 2019. – С. 122 – 137.

2. Безсмертна Н., Чирков О. Мовна конкуренція та кількісні диспропорції в українському сегменті веб-простору на прикладі контенту новинного порталу «ukr.net»»// Гілея. – № 151. – 2019.

3. Філатова Н. Мовна ситуація у Донецькій області в умовах незалежної України / Н.Філатова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 122 (7). – С. 112 – 118.

4. Філатова Н. Мовна ситуація у Донецькій області у контексті етнокультурних тенденцій років агресії Росії проти України / Н.Філатова // ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ: Збірник наукових праць. – Вип. 53. – К., 2017. – С. 165 – 176.

 

Осадча Наталія Сергіївна – наукова співробітниця відділу української філології НДІУ.

Коло наукових зацікавлень

Українознавство, українська мова, соціолінгвістика. Працює над дисертаційним дослідженням «Мова як чинник національної консолідації (на прикладі України)».

Останні наукові публікації:

1. Осадча Н. Форми збереження українських традицій в електронних версіях діаспорних видань США 2012 – 2018 рр. // Українознавство. – №1(70). – 2019.  – C. 76 – 96.

2. Осадча Н. Україна в електронно-публіцистичних українських періодичних виданнях Польщі (2017 – 2019 рр.): когнітивний аспект // Українознавство. – №4. – 2019. С. 165–185.

3. Осадча Н. Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу/ Н. Осадча // Українознавство. – № 3(64). – 2017. – С. 201 – 213.

4. Осадча Н. С. Проблеми двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс / Н. Осадча // Українознавство. – № 2(59). – 2016. – С. 164 – 180.

 

Шинкарик Юліана Василівна – молодша наукова співробітниця.

Коло наукових інтересів

Українознавство, семіотичний аналіз українського казкового корпусу, сучаcний досвід українського книготворення (книговидання), українсько-польські літературні взаємини.

Зарубіжні публікації:

1. Шинкарик Ю. Культурно-ідейні виміри видань казок Івана Франка в кінці ХІХ століття і на сучасному етапі / Ю. Шинкарик // ScieneRise. – № 9. – 2017. – С. 48 – 52.

 

У відділі також працювали:

Анатолій Ціпко – доктор філологічних наук, завідував відділом української філології НДІУ упродовж 2014-2020 рр.  Коло наукових зацікавлень – українознавство, українська словесність, порівняльні літературознавчі дослідження, лінгвофольклористика, лінгвокультурологія, будівний і малярський досвід українців, релігієзнавство. У доробку науковця – понад 160 публікацій.

 

Олександр Хоменко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ (2014-2020 рр). Коло наукових зацікавлень – концепт «художня словесність» в оперативному полі сучасної гуманітаристики; українознавчі виміри національного письменства ХХ – ХХІ ст.; українська поезія доби Незалежності як семіотичний феномен; гуманітарні аспекти політико-мілітарної кризи в Донецькому краї. Загальна кількість публікацій – близько 120.

 

Ольга Смольницька, працювала у відділі упродовж 2014-2017 рр. як старша наукова співробітниця. У доробку – близько 80 публікацій, з них – одна індивідуальна монографія, 3 зарубіжні публікації. Коло наукових зацікавлень – українознавство, українське літературознавство та філософія кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; творчість Віри Вовк; релігійна символіка в компаративному аналізі; крос-культурний аспект; латиноамериканістика; перекладознавство.


Оксана Шевчук, працювала у відділі упродовж 2015-2017 рр. як молодша наукова співробітниця. Коло наукових зацікавлень – українознавство, культурне самозбереження та самоідентифікація української спільноти в Південній Америці, латиноамериканська шевченкіана; релігійно-громадське життя, рідномовне шкільництво в діаспорі. У доробку дослідниці – близько 10 публікацій.


Світлана Чмільова – кандидатка історичних наук, працювала у відділі упродовж 2014-2016 рр. як наукова співробітниця. Коло наукових зацікавлень – дискурс національної культури у соціальному просторі сучасного українського села; семіотико-культурологічні виміри процесів цивілізаційної трансформації модусу буття особистості та спільноти в українському селі Середньої Наддніпрянщини; культурний розвиток національних меншин в сучасній Україні; українознавчі пріоритети сучасної культурно-просвітницької роботи; інноваційні технології в методиках викладання української мови; концепт національної пам’яті в просторі глобальних викликів початку ІІІ тис.; історико-культурне краєзнавство Черкаського краю. Загальна кількість публікацій – близько 30.

 
© Всі права захищені
test