1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота квіт. 17

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Основні напрями роботи відділу: наукова робота провадиться у дослідному полі спостережень мисленнєво-пізнавальних особливостей українського мовного та словесного культуротворення. У відділовому доробку представлено такі напрямні: форми репрезентації українського сучасного слово-культуротворення у дискурсах масової культури, цивілізаційні аспекти спільнотного згуртування в комунікативному просторі сучасної спільноти, специфіка сприйняття світових літературних явищ через мистецтво перекладу українською мовою, чинники та форми українського культурного самозбереження як самоохоронної дії українців «на поселеннях», спостереження світового українства у виконанні ним місії пропагування України та українського через мистецтво слова, творчо-поведінкові моделі автора-комунікатора у «малих формах» тексту в українському (україноцентричному) сегменті та полі міжкультурного спілкування в Інтернеті.

 

Cпівробітники відділу

 

Анатолій Ціпко – доктор філологічних наук, завідувач відділу української філології НДІУ. Уся дослідницька праця науковця пов’язана з українознавством. Належить до першого аспірантського набору Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка.

Коло наукових зацікавлень

Українознавство, українська словесність, порівняльні літературознавчі дослідження, лінгвофольклористика, лінгвокультурологія, будівний і малярський досвід українців, релігієзнавство. У доробку науковця – понад 160 публікацій.

Наукові праці:

Монографії:

1. Ціпко А. Духовна ліствиця давньоукраїнської словесності / А. Ціпко. – К. : МП «Леся», 2015. – 748 с.

2. Ціпко А. Гносео-естетична специфікація давньоукраїнської словесності / А. Ціпко. – К.: МП «Леся», 2016. – 746 с.

3. Ціпко А. Естетичні традиції та сакральний функціоналізм українського культового вбрання // Український modus vestiendi – спосіб зодягання: [колективна монографія]. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008. – С. 42 – 73.

4. Ціпко А. Єрусалимський і римський концепти: практика політичної та духовної рефлексії // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри: [колективна монографія]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 54 – 86.

5. Ціпко А. Мовна ретроспекція як культуротворче підґрунтя в дослідницькому пошуку, породженому добою Ю. Шевельова // Юрій Шевельов: виклик часу і відповідь науковця: [колективна монографія]. – К.: «МП Леся», 2010. – С. 46 – 72.

6. Ціпко А. Способи «увіходження» українців до світових літературно-культурних центрів у києво-княжу добу // Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини: [колективна монографія / за заг. ред. В. І. Сергійчука]. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2004. – С. 62 – 83.

7. Ціпко А. Традиції художньо-образного «земле-опису» та науковий пошук ХХ ст. (культурогеографія Степана Рудницького) // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького: [колективна монографія]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 70 – 82.

8. Ціпко А. Уґрунтування української мовної єдності: співдія побутувальної практики та наукових змагань (ХІХ – ХХ ст.) // Український соціум: [колективна монографія]. – К.: Знання України, 2005. – С. 455 – 467.

9. Ціпко А. Україна і Близький Схід // Україна і Схід: панорама культурно-спільнотних взаємин: колективна монографія; [упоряд. В. Резаненко, А. Ціпко; передм. А. Ціпка]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2001. – С. 51 – 107.

Основні статті у вітчизняних виданнях:

1. Ціпко А. Княжий Київ – центрична ідея у підвалинах українського культуротворення // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка: (філологічні науки). – 2011. – № 20. – Ч. IV. – С. 86 – 84.

2. Ціпко А. «Парахвіяльні» нариси як мовно-культурне джерело про історичну Чернігівщину // «В українській церкві велика була духовна сила...». – Ніжин, 2012. – С. 65 – 89.

3. Ціпко А. Печерська ідея та Печерський монастир в утвердженні духовного подвигу в київській християнській культурі // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Сер. Філологія. Літературознавство. – 2013. – Т. 222, Вип. 210. – С. 101 – 106.

4. Ціпко А. Семантична структура «світового дерева» в давньоукраїнському світогляді // Етнічна історія народів Європи. – 1999. – Вип. 1. – С. 86 – 90.

5. Ціпко А. Україна і світ. Модуси культурно-спільнотних взаємин // Українознавство. – 2000. – Вип. 3. – С. 49 – 53.

6. Ціпко А. Українська пісенна культура: творчий-естетичний досвід мелопоетики / А. Ціпко // Українознавство. – 2017. – Вип. 3 (64). – С. 232 – 253.

7. Ціпко А. Українська словесна культура: системний модус пільнотного / А. Ціпко // Українознавство. – 2015. – Вип. 2 (55). – С. 114 – 119.

8. Ціпко А. Українці в історичному досвіді себевироблення, себевираження, себеконтролю // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 2. – С. 189 – 192.

9. Ціпко А. Феодосій Печерський: художні форми житійного уображення // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Сер. Філологія. Літературознавство. – 2010. – Т. 141, Вип. 128. – С. 112 –115.

10. Ціпко А. Фольклор – світогляд: аксіологічні орієнтири українського культуротворення // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 3. – С. 19 – 27.

Зарубіжні публікації:

1. Ціпко A. Вбрання-одяг-покривання: мотивні та образні структури тілесної семіотики у композитиві космологійного (світоустроєвого) тексту давньоукраїнської словесності / А. Ціпко // European multi scientific journal. – 2017. – № 1. – P. – 47 – 54.

2. Ціпко А. Духовний чин «Київського тексту» в давньоукраїнській словесності // Black sea scientific journal of academic research. – May - June – V. 30. – I. 04. – P. 46 – 50.

3. Ціпко А. Земля, влада та сила в образо-чині української словесної культури // Educatio. – 2015. – № 7 (14) - 1. – P. 116 – 118.

4. Ципко А. Культурное пространство Книги и ее возвещательный чин в украинском духовном опыте // National Association of scientists. – 2015. – № 1 (6). – P. 43 – 46.

5. Ціпко А. Обряд – духовна спільнота як середовище творення смисло-культурного тексту / А. Ціпко // International scientific journal. – 2016. – I. 7. – P. 175 – 179.

6. Ципко А. Отцовское и материнское в украинской семье: способы и образы взаимодействия // Мужское и мужественное в современной культуре: Научные доклады и сообщения; [отв. редактор Н. Орлова]. – Спб., 2009. – С. 77 – 81.

7. Ципко А. Психо-восприятие тело-образа: парадигматический посыл древнего автора // Психология телесности: теоритические и практические исследования: Сборник статей ІІ международной научно-практической конференции; [под. общ. ред Буренковой Е.]. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2009. – С. 79 – 85.

8. Ціпко А. Ризи-вбрання в образному композитиві явлення і відтворення часопростору в давньоукраїнському словесному тексті / А. Ціпко // Znanstvena misel. – 2017. – №4. – P. 101 – 105.

9. Ципко А. «Семантический союз» тело-образа и космо-структуры в творческой парадигме Киево-руськой словесности // Black sea scientific journal of academic research. – 2014. – November. – V. 10. – I. 11. – P. 24 – 28.

10. Ципко А. Украинская семья: смысловые модусы сочетания отцовского и материнского текстов // Educatio. – 2014. – № 6. – V. 3. – P. 92 – 96.

11. Ципко А. Україна і християнський Схід: ієротопійне структурування смислів // Black sea scientific journal of academic research. – 2016. – March - April. – V. 29. – I. 3. – P. 49 – 54.

12. Ципко А. Українська хата як образ-модель космологійного (світоустроєвого) споглядання // American scientific journal. – № 2 (2). – 2016. – P. 66 – 69.

13. Ципко А. Часопростір священного в давньоукраїнській словесній культурі // Educatio. – 2015. – № 8 (15) - 3. – С. 24 – 26.

14. Tsipko A. Artist photology in the Kyivan-Jerusalem space text: ancient writing and folklore creative experience / A. Tsipko // Magyar tudományos journal. – 2017. – №4. – P. 42 – 47.

15. Tsipko A. Church-home as «concentrum» for creation the spatial text in Ukrainian ancient verbal culture / A. Tsipko // Slovak international scientific journal. – 2017. – №4. – P. 70 – 75.

16. Tsipko A. Cosmo-mythological ground for the establishing the model text and semantic structure in the Ukrainian ancient verbal culture / А. Tsipko // The scientific method. – 2017. – №5. – V. 2. – P. 21 – 27.

17. Tsipko A. «Kyivan text» of Ukrainian ancient verbal culture: hierotopic projections and semantics / А. Tsipko // Austria science. – 2017. – №2. – P. 108 – 114.

Посібники:

1. Пізнаємо Україну. Узнаем Украину. Discover Ukraine. Посібник для учителів та учнів недільних шкіл українського зарубіжжя. – К.: МП «Леся», 2007. – 172 с. (у співавторстві).

2. «Українознавство»: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавн.-полігр. центр «Київський університет», 2008. – 672 с. (у співавторстві).

3. Український світ. Посібник: Навчально-методичний комплекс для вчителів недільних шкіл українського зарубіжжя. – Ч. 1. – К.: МП «Леся», 2009. – 152 с. (у співавторстві).

 

Олександр Хоменко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ.

Коло наукових зацікавлень

Концепт «художня словесність» в оперативному полі сучасної гуманітаристики; дослідження усної та писемної словесності як чинника розвитку українознавства у першій половині XІX ст.; шевченкоцентричні домінанти осмислення українського фольклору та красного письменства; ідея «соборності» як визначальна інтелектуальна стратегія нової української літератури; українознавчі виміри національного письменства ХХ – ХХІ ст.; українська поезія доби Незалежності як семіотичний феномен; гуманітарні аспекти політико-мілітарної кризи в Донецькому краї.

Загальна кількість публікацій – близько 120.

Наукові праці:

Монографії:

1. Хоменко О. Національне письменство як художнє українознавство: ідеї, постаті, естетичні практики / О. Хоменко – К.; НДІУ, 2008. – 528 с.

2. Хоменко О. Національна художня словесність у системі українознавства ІX – XVІІІ століть/ О. Хоменко – К.: Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, 2013. – 360 с.

3. Хоменко О. Українська художня словесність як концентр українознавства / О. Хоменко // Українці у світовій цивілізації і культур: Колективна українознавча монографія [Методологічний том] – К.:НДІУ, 2008. – С. 345 – 361.

4. Хоменко О. Українська людина і земля в художній словесності Київської Русі / О. Хоменко // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі: Колективна монографія / За ред. П. П. Кононенка. – К.: ННДІУВІ, 2011. Том 1. Від давнини до XІV ст. – С. 464 – 543.

5. Хоменко О. Українська людина і земля в національній художній словесності XV – першої половини XVІ століття: епоха Ренесансу; Українська людина і земля в національній художній словесності XVІ – XVІІІ століть: доба Бароко / О. Хоменко // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі: Колективна монографія / за ред. П. П. Кононенка – К.: ННДІУВІ, 2012. Том 2. XVІ – XVІІІ ст. – С. 431 – 512.

Основні статті у вітчизняних виданнях:

1. Хоменко О. Українська література як структурована єдність регіональних текстів: українознавчий аспект проблеми // Українознавство. – 2003. – № 1. – С.103 – 110.

2. Хоменко О. Григорій Косинка як вербальний практикум: ідеологія модернізації та автентика надчасся // Українознавство. – 2004. – № 3 – 4. – С. 241 – 247.

3. Хоменко О. Одвага. Непохитність. Чистота (Три іпостасі О. Ольжича – поета, археолога, революціонера) // Українознавство. 2007. – № 3. – С. 33 – 41.

4. Хоменко О. Візія української словесності і візія України: пролегомени до теми «Анатолій Погрібний – українознавець». – Українознавство. 2008. – № 1. – С. 32 – 39.

5. Хоменко О. «Захар Беркут» Івана Франка – метатекст української духовості: погляд із XXІ ст. //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Іван Франко і новітнє українство». – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 135 – 161.

6. Хоменко О. Михайло Максимович – фундатор українознавчого вивчення феномену художньої словесності // Українознавство. 2010. – № 2. – С. 19 – 27.

7. Хоменко О. Студії над українсько художньою словесністю як чинник самопізнання та духової консолідації українства у 20-40-х роках XІX століття // Українознавство. 2011. – № 1. – С. 104 – 117.

8. Хоменко О. Українознавча природа універсалізму Шевченкового «Букваря» // Україна у світовій історії. – К., 2014. – № 3. – С. 11 – 20.

9. Хоменко О. Шевченко як світоглядні підстави Акту Злуки: українознавчі трансформації історичного феномена // Українознавство. – 2015. – № 1(55). – С. 29 – 43;

10. Хоменко О. Історіографічний вимір дослідження художньої словесності в українознавстві 20-40-х років XІX ст. // Українознавство. – 2016. – № 1(58). – С. 99 – 127.

11. Хоменко О. «Рік великого перелому»: середня освіта на окупованих теренах Донбасу у 2014-му / О. Хоменко // Російська окупація і де окупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016). – К.: МП «Леся», 2016. – С.201 – 210.

12. Хоменко О. Сув’язь слова та історії / О. Хоменко // Історія в проекціях художнього слова доби Незалежності: збірник текстів для уроків української мови / Упоряд.: О. Хоменко, А. Гулай, С. Чмільова, Н. Клименко, О. Овсіюк. – К.: 2015. – С. 123 – 163.

13. Хоменко О. 15 років часопису «Українознавство» / О. Хоменко // Українознавство. – 2016. – № 1. – С. 8 – 15.

14. Хоменко О. «Школа М. Максимовича» як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців» / О. Хоменко // Українознавство. – 2017. – № 1 – 2. – С. 132 – 152.

15. Хоменко О. «Українознавство «воюючої України» в просторі інтелектуальних викликів сучасності» / О. Хоменко // Українознавство. – 2017. – № 3. – С. 8 – 41.

16. Хоменко О. Від «мирного повстання» проти компартійної номенклатури до формування кримінального анклаву: соціогуманітарні виміри Донеччини у 90-х роках XX століття / О. Хоменко // Українознавство. – 2017. – № 4. – С. 8 – 31.

Зарубіжні публікації:

1. Хоменко А. Шевченко в Петербурге: инициация кшатрия // Материалы ІV Международного семинара «Шевченковский Петербург»: к 190-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко. – Спб: 2005. – С.41 – 46.

2. Хоменко О. Історичні передумови становлення аналітичної концепції осмислення художньої словесності в українознавстві / О. Хоменко // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa, 2016. – № 3. – С. 25 – 31.

Посібники:

1. Українська література в системі українознавства: Посібник / Укл. П. П. Кононенко, С. П. Денисюк, О. А. Хоменко. – К.: «ЛДЛ», НДІУ, 2005. – С. 166 – 212. (у співавторстві).

2. Хрестоматія з української літератури: Для учнів 10 кл. серед. загальноосвіт. шкіл. – К.ТОВ «ЛДЛ», 2000. – 960 с.(у співавторстві).

3. Хрестоматія з української літератури: Для учнів 11 кл. серед. загальноосвіт. шкіл. – К.ТОВ «ЛДЛ», 2004. – 1056 с.(у співавторстві).

4. Історія в проекціях художнього слова доби Незалежності: збірник текстів для уроків української мови – К.: НДІУ, 2015. – 168 с. (у співавторстві).

 

 

Наталя Осадча – наукова співробітниця відділу української філології НДІУ.

Коло наукових зацікавлень

Українознавство, українська мова, соціолінгвістика. Працює над дисертаційним дослідженням «Мова як чинник національної консолідації (на прикладі України)».

Наукові праці:

1. Карпенко Н. С. Анкетування як метод соціолінгвістики (на матеріалах опитування школярів Полтавщини) / Н. С. Карпенко // Українознавство. – 2005. – № 2. – С. 90 – 93.

2. Карпенко Н. С. Українська мова в середовищі іноземців» (на прикладі ісламського суспільно-культурного центру «Арраід») / Н. С. Карпенко // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 165 – 167.

3. Карпенко Н. С. Українська мова у внутрішкільному управлінні / Н. С. Карпенко // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 101 – 103.

4. Карпенко Н. С. Мова як засіб консолідації // Зб. наук. пр. НДІУ // Н. С. Карпенко – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. IX. – С. 103 – 107.

5. Карпенко Н. С. Мова з погляду філософських парадигм // Зб. наук. пр. НДІУ. На пошану проф. С. Я. Єрмоленко / Н. С. Карпенко. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Т. XVII. – С. 76 – 85.

6. Карпенко Н. С. Порівняльний аналіз лінгвістичних та філософських джерел. Особливості визначення терміну мова / Н. С. Карпенко // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 190 – 193.

7. Карпенко Н. С. Особливості класичного підходу до дослідження феномену мови // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 158 – 161.

8. Карпенко Н. С. Реалізація психологічної складової у підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (на прикладі підручників для 5 класу) / Н. С. Карпенко. – К., 2009. – Т. XXV. – С. 297 – 306.

9. Карпенко Н. С. Можливості побудови анкети в соціолінгвістиці (на прикладі анкети для вихованців закладів інтернатного типу) / Н. Карпенко // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 103 – 107.

10. Карпенко Н. С. Роль мови в системі чинників консолідації українського суспільства // Сьогодення українського мовного середовища. Вип. 2. – К., 2010. – С. 58 – 67.

11. Карпенко Н. С. «Мова як засіб національної самоідентифікації українців» // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 – 31 березня 2006 р. – К. – Т. 3. – С. 41 – 42.

12. Карпенко Н. С. Реалізація психологічної складової у підручниках з рідної мови для ЗНЗ // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – 400 с.

13. Осадча Н. С. Підвищення кваліфікації в українознавчій парадигмі: штрихи до історії / Н. Осадча // Українознавство. – № 2(47). – 2013. – С. 122 – 127.

14. Осадча Н. С. Тенденції функціонування української мови у період з 2010 – 2015 рр. // Мовний простір слов'янського світу: досвід і перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції, 27 травня 2016 р., м. Київ. – К.: НаУКМА, 2016 р. // Електронний репозитарій НаУКМА у розділі «Матеріали конференцій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/.

15. Осадча Н. С. Проблеми двомовності в українській державі: постколоніальний дискурс / Н. Осадча // Українознавство. – № 2(59). – 2016. – С. 164 – 180.

16. Осадча Н. Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу/ Н. Осадча // Українознавство. – № 3(64). – 2017. – С. 201 – 213.

Посібники:

1. Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: зб. матеріалів / [за ред. А. Ю. Пономаренко] – К.: НДІУ, 2006. – 96 с. (у співавторстві).

2. Пономаренко А. Ю., Карпенко Н. С., Білоус-Копкова О. В. Навчально-методична література з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: Бібліографічний покажчик. – К.: НДІУ, 2007. – 80 с. (у співавторстві).

3.Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник / [за ред. С. Єрмоленко]. – К., 2008. – 348 с. (у співавторстві).

 

Наталя Кисельникова – молодша наукова співробітниця відділу української філології НДІУ.

Коло наукових зацікавлень

Українознавство, українська мова, соціолінгвістика, лінгвокультурологія, знаково-інформаційний простір українськомовного Інтернет-сегменту. Працює над дисертаційною темою: «Філософські та лінгвоукраїнознавчі аспекти комунікації в Інтернеті».

Наукові праці:

1. Безсмертна Н. С. Функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками у художніх та фольклорних текстах // Збірник наукових праць НДІУ. Том ХVІІ. – К., 2007. – С. 343 – 351.

2. Безсмертна Н. С. Сучасний стан телебачення для дітей та юнацтва і його вплив на формування мовної особистості. // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25 – 27 жовтня 2007 р.). – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 50 – 52.

3. Безсмертна Н. С. Стилістичне функціонування антонімів у поезії Миколи Вінграновського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХХ. – С. 250 – 257.

4. Безсмертна Н. С. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. XXIV. – С. 372 – 380.

5. Безсмертна Н. С. Філософські та лінгвальні аспекти комунікації в Інтернеті та їх зв’язок із системою знань про Україну (на прикладі поняття «менталітет») // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 52 – 54.

6. Безсмертна Н. Світоглядні орієнтири особистості та їх реалізація в Інтернеті // Українознавство. – 2011. – № 1. – С. 147 – 152.

7. Безсмертна Н. Поняття «комунікація» у філософському аспекті // Українознавство. – 2011. – Число 2. – С. 163 – 166.

8. Філатова Н. Постать Тараса Шевченка у комунікативній практиці інтернет-користувачів / Наталія Філатова // Українознавство. – № 4 (57). – 2015. – С. 186 – 201.

9. Філатова Н. «Лінгвальний аналіз повідомлень комунікантів в інтернет-просторі (на прикладі постаті Т. Шевченка) // Мовний простір слов'янського світу: досвід і перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної конференції, 27 травня 2016 р., м. Київ. – К.: НаУКМА, 2016 р. // Електронний репозитарій НаУКМА у розділі «Матеріали конференцій» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/

10. Філатова Н. Мовна ситуація у Донецькій області в умовах незалежної України / Н.Філатова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип. 122 (7). – С. 112 – 118.

11. Філатова Н. Мовна ситуація у Донецькій області у контексті етнокультурних тенденцій років агресії Росії проти України / Н.Філатова // ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ: Збірник наукових праць. – Вип. 53. – К., 2017. – С. 165 – 176.

Посібники:

Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник / [за ред. С. Я. Єрмоленко]. – К., 2008. – 348 с. (у співавторстві).

 

Юліана Шинкарик – молодша наукова співробітниця.

Коло наукових зацікавлень

Українознавство, семіотичний аналіз українського казкового корпусу, сучаcний досвід українського книготворення (книговидання), українсько-польські літературні взаємини.

Наукові праці:

1. Ванчура Ю. Вічне слово Роберта Бернза / Ю. Ванчура// Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 345 – 246.

2. Ванчура Ю. Українська освіта за кордоном: підсумки і перспективи / Ю. Ванчура // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 28 – 30.

Зарубіжні публікації:

1. Шинкарик Ю. Культурно-ідейні виміри видань казок Івана Франка в кінці ХІХ століття і на сучасному етапі / Ю. Шинкарик // ScieneRise. – № 9. – 2017. – С. 48 – 52.

 

У відділі також працювали:

 

Ольга Смольницька, працювала у відділі упродовж 2014-2017 рр. як старша наукова співробітниця. У доробку – близько 80 публікацій, з них – одна індивідуальна монографія, 3 зарубіжні публікації. Коло наукових зацікавлень – українознавство, українське літературознавство та філософія кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; творчість Віри Вовк; релігійна символіка в компаративному аналізі; крос-культурний аспект; латиноамериканістика; перекладознавство.


Оксана Шевчук, працювала у відділі упродовж 2015-2017 рр. як молодша наукова співробітниця. Коло наукових зацікавлень – українознавство, культурне самозбереження та самоідентифікація української спільноти в Південній Америці, латиноамериканська шевченкіана; релігійно-громадське життя, рідномовне шкільництво в діаспорі. У доробку дослідниці – близько 10 публікацій.


Світлана Чмільова – кандидатка історичних наук, працювала у відділі упродовж 2014-2016 рр. як наукова співробітниця. Коло наукових зацікавлень – дискурс національної культури у соціальному просторі сучасного українського села; семіотико-культурологічні виміри процесів цивілізаційної трансформації модусу буття особистості та спільноти в українському селі Середньої Наддніпрянщини; культурний розвиток національних меншин в сучасній Україні; українознавчі пріоритети сучасної культурно-просвітницької роботи; інноваційні технології в методиках викладання української мови; концепт національної пам’яті в просторі глобальних викликів початку ІІІ тис.; історико-культурне краєзнавство Черкаського краю. Загальна кількість публікацій – близько 30.

 
© Всі права захищені
test