Нові видання ННДІУВІ

Друк

Нові видання ННДІУВІ

Побачили світ нові видання науковців Науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, а саме:

– д.і.н., проф., завідувача відділу міжнародного менеджменту українознавства Гримич М.В. «Народна культура українців: життєвий цикл людини» (К., «Дуліби», 2012. – Т.3. – 480 с. (ум. друк. арк. 27,16));

д.філос.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу геополітики та глобалістики Крисаченка В.С. «Християнство на теренах Давньої України: від Апостола Андрія до Князя Володимира» (К., «МП Леся», 2012. – 650 с. (ум. друк. арк. 37,9));

д.і.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача відділу культурологічних досліджень Борисенко В.К. «Традиційне весілля українців: унікальні записи кінця ХІХ – 20-40 років ХХ ст.» (упоряд., передмова та примітки В.Борисенко (К.: ВД «Стилос», 2012. –192 с. (ум. друк. арк. 14,6)).

Третій том наукового етнологічного видання Гримич М.В. «Народна культура українців: життєвий цикл людини» присвячений статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жіночого культурного досвіду (трудова/господарська сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право). У книзі публікуються дослідження відомих сучасних етнологів і молодих науковців. Етнографічна класики представлена знаменитою працею Катерини Грушевської «З примітивного господарства», також етнографічними записами Петра Іванова. Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.

Науково-довідкове видання Крисаченка В.С. «Християнство на теренах Давньої України: від Апостола Андрія до Князя Володимира» присвячено висвітленню цивілізаційних передумов, з’ясуванню шляхів і обставин поширення християнства у І тисячолітті по Р. Хр., його утвердження як духовної парадигми українського буття. До широкого обігу вводяться тексти стародавніх авторів різного етнокультурного та релігійного походження, котрі засвідчують цивілізаційну неминучість органічного сприйняття давньою Україною християнських цінностей, християнізацію давніх етносів на теренах України – греків, сарматів, роксоланів, хозар, готів, антів, русів, духовно-культурний злет українського суспільства під благодійним впливом християнства. На видання книги надійшли схвальні письмові та усні відгуки, зокрема листи від найвищих християнських ієрархів – Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Архієпископа Леонардо Сандрі, заступника Глави Вселенської Церкви Його Святості Святішого Отця Іоана Павла ІІ.

У книзі Борисенко В.К. «Традиційне весілля українців: унікальні записи кінця ХІХ – 20-40 років ХХ ст.» зібрано унікальні архівні записи минулих століть традиційного українського весілля з Підляшшя, Вінниччини, Чернігівщини, Волині. Для дослідника і читача буде цікаво порівняти артефакти культури з сучасною реальністю, відчути справжні моральні цінності, збагатитися народною мудрістю та відродити кращі елементи у весіллі ХХІ ст. Історично сформовані звичаї та обряди українського народу є цінною культурною спадщиною, важливим джерелом для вивчення життя, культури та побуту нації. При підготовці до друку використані автентичні унікальні записи українського весілля, що значно збагатить джерельну базу, допоможе глибше зрозуміти етнорегіональні особливості народної обрядовості, ознайомить читачів із глибоким корінням символіки і духовності українського етносу.